Fakta | Barnreumatism

Barnreumatisk ledsjukdom (JIA)


Uppdaterad den: 2013-04-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är barnreumatisk ledsjukdom?

Barnreumatisk ledsjukdom, som på fackspråk även kallas juvenil idiopatisk artrit (JIA), är en kronisk sjukdom som orsakar inflammation i en eller flera leder (artrit) och som debuterar före 16 års ålder. I Sverige upptäcks sjukdomen hos cirka 200–250 barn varje år. Det är dubbelt så många flickor som pojkar som drabbas av sjukdomen.

Det finns flera olika typer av barnreumatisl ledsjukdom som artar sig på olika sätt, både vad gäller symtom, behandling och sjukdomsförlopp.

 • Polyartikulär typ:
  • Utgör cirka 30–35 % av alla fall av barnreumatisk ledsjukdom
  • Kännetecknas av att fem eller fler leder är angripna (poly = många)
  • En mindre andel av patienterna har reumatoid artrit av samma typ som hos vuxna med reumatoid faktor eller anti-CCP påvisbart i blodet
 • Oligoartikulär typ:
  • Utgör cirka 55 % av alla fall av barnreumatisk ledsjukdom
  • Kännetecknas av att fyra eller färre leder är angripna (oligo = få)
 • Systemisk typ:
  • Utgör cirka 5 % av fallen
  • Denna form av barnreumatisk ledsjukdom angriper inte bara leder utan även andra organ som hjärta, lever, lungor och buk med inflammation av främst serösa hinnor men även vävnad som i lymfkörtlar
 • Entesitrelaterad artrit:
  • Utgör mindre än 10 % av fallen
  • Kännetecknas av få drabbade leder men att inflammationen också drabbar i senfästen
  • Sjukdomen är kopplad till en särskild vävnadstyp, HLA-B27
 • Psoriasisartrit:
  • Utgör mindre än 10 % av fallen
  • Ledinflammation associerad till psoriasis

Symtom

De olika typerna av barnreumatisk ledsjukdom yttrar sig på olika sätt. Vissa symtom är dock likadana. Svullnad, smärta, lägre aktivitetsnivå och stelhet i lederna är vanligt förekommande. Stelheten är oftast värst på morgonen, mot slutet av dagen och efter perioder utan rörelse. Symtomen kommer och går, vissa perioder kan vara helt utan besvär, medan andra perioder präglas av betydlig försämring. Ofta blir barnen irriterade, och de skyddar lederna genom att vägra gå, genom att halta eller undvika att använda leden. Barn som får barnreumatisk ledsjukdom medan de växer får ofta sämre tillväxt. Andra symtom är speciella för de enskilda typerna av ledsjukdomen.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Polyartikulär JIA

Polyartikulär betyder att många leder är angripna. Denna form av barnreumatism kännetecknas av att fem eller flera leder är eller har varit inflammerade. Samtliga leder i extremiteter, men även i käkleder och nacke, kan angripas. Dessutom har barnet ofta även mer allmänna symtom som beteendeförändring, slöhet och lätt feber. Inte sällan går barnet även ned i vikt.

Oligoartikulär JIA

Fåledssjukdomen, oligoartikulär typ av barnreumatisk ledsjukdom, kännetecknas av att ett fåtal leder är angripna. Till en början är en till fyra leder inflammerade, men antalet leder kan senare bli mer omfattande och kallas då utvidgad fåledssjukdom. De stora lederna i armar och ben drabbas oftast och på ett oregelbundet sätt. Sjukdomen kommer i många fall "smygande" och börjar ofta med hälta. Diffusa tecken på att något inte är bra i form av beteendeförändringar som exempelvis gnällighet är vanligt och hos små barn ofta dominerande. Allmän sjukdomskänsla och feber är sällsynt och ledsmärtan är varierande. Lederna är svullna och varma med nedsatt rörlighet. Det är vanligt med inflammation i ögats regnbågshinna (uveit), vilket kan leda till synstörningar och kvarstående nedsatt syn.

Systemisk JIA

Systemisk form av barnreumatism innebär att det inte bara är leder som angrips, utan även andra organ som hjärta, lever, mjälte, lungor och buk med inflammation av främst serösa hinnor men även vävnad. Det som är typiskt för denna form av barnreumatism är att sjukdomen debuterar med vaga och ospecifika symtom. I början är ofta besvären från lederna få och små. Barnet är medtaget och har feber som fluktuerar. Det är vanligt med flyktiga röda utslag på bål, armar och ben. Ledbesvär kan saknas eller vara vaga och milda vid insjuknandet. Senare kan mer eller mindre svår ledinflammation bli dominerande.

Annons
Annons

Orsak

Orsaken till barnreumatisk ledsjukdom är okänd. Det finns dock teorier kring varför sjukdomen uppstår. Den vanligaste teorin går ut på att personer som får JIA har vissa gener som predisponerar för sjukdomen. När de utsätts för en bestämd typ av infektion, med ett virus eller en bakterie, sätter immunförsvaret i kroppen igång ett angrepp mot kroppens egna leder. Man har funnit vissa ärftliga anlag som är knutna till ökad risk för att utveckla sjukdomen. Barnreumatisk ledsjukdom räknas dock inte som en ärftlig sjukdom och det är sällsynt att sjukdomen drabbar mer än en familjemedlem.

Det förekommer många missuppfattningar om orsakerna till JIA och vissa föräldrar får skuldkänslor när deras barn får sjukdomen. Det finns dock idag ingenting som talar för att kosthållning, klimat, skador, sjukdomar under graviditet eller förlossningsskador har något som helst samband med JIA.

Diagnos

Barnreumatisk ledsjukdom är en sjukdom som i vissa fall kan vara svår att känna igen. Symtomen kan vara vaga och ledsmärtorna inte särskilt framträdande. Om läkaren misstänker att barnet kan lida av en barnreumatisk ledsjukdom, remitteras barnet till en barnläkare.

En rad andra tillstånd kan ge liknande besvär som de som kan observeras hos barn med barnreumatisk ledsjukdom. Hos barnläkaren görs ibland olika undersökningar, även om det viktigaste är sjukhistoria och kroppsundersökning. Prov på ledvätska tas ibland liksom prov på benmärg. Blodprover tas alltid och bilddiagnostik med ultraljudsundersökning, röntgen och skintigrafi kan bli aktuellt. Även MR-undersökning kan vara aktuellt.

Behandling

De viktigaste målen vid behandling av JIA är att lindra smärta, förbättra rörlighet och att ge barnet möjlighet att växa och utvecklas normalt. Behandlingen beror på sjukdomsgraden och kan bli långvarig. Omhändertagandet är tvärprofessionellt och omfattar läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog och kurator. Även ögonläkare och tandläkare bedömer alla patienter. Samarbete med ortoped och handkirurg kan också behövas. Det finns en rad mediciner och andra åtgärder som kan behövas vid behandlingen av barnreumatisk ledsjukdom. Medicinerna består av inflammationsdämpande medel, smärtstillande mediciner och, i vissa fall, även kortison. Läkemedelsbehandlingen har genomgått stora förändringar de senaste åren. Vilken behandling som är bäst varierar från fall till fall.

Vid den oligoartikulära formen är det ofta tillräckligt att använda svaga läkemedel som kallas för NSAID-preparat. NSAID-preparat verkar smärtstillande och dämpar inflammationen och är säkra att använda för barn. Vid polyartikulär och systemisk JIA är det ofta nödvändigt att använda flera läkemedel förutom NSAID-preparat.

Också fysioterapi och arbetsterapi är viktigt för att förhindra eller bromsa funktionsnedsättningen. Generella råd om fysisk aktivitet är alltid viktigt. Ett träningsprogram som utformas särskilt för det aktuella barnet är ibland till stor nytta.

Man bör sträva efter att barnet lever ett så normalt liv som möjligt. Detta åstadkoms bäst genom att barnet deltar i normal skolgång samt i skol- och fritidsaktiviteter så långt det är möjligt. I hemmet bör barnet ha uppgifter som överensstämmer med övriga familjemedlemmars, men uppgifterna måste naturligtvis anpassas efter barnets besvär.

Prognos

Det typiska förloppet för barnreumatisk ledsjukdom är att det växlar mellan goda perioder med små eller inga besvär och perioder med mer uttalade besvär. Förloppsbilden är beroende av vilken typ av barnreumatisk ledsjukdom barnet lider av.

Vanligen är prognosen relativt god. Hos några går sjukdomen över under barn- eller ungdomstiden, medan besvären hos andra kvarstår upp i vuxen ålder. Orsaken till att sjukdomsförloppet växlar, eller att sjukdomen går över hos vissa, är okänd.

Har du frågor eller funderingar om psoriasis eller psoriasisartrit? Gå med i Forum Psoriasis »