Resa till icke-västländer under graviditeten

Du kan resa även när du är gravid men tänk noga igenom ditt resmål innan du köper flygbiljetten.

Publicerad den: 2013-05-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Risker för gravida

Är du gravid och planerar en längre resa bör du fråga läkare om råd angående hälsoriskerna under resan och på resmålet, samt vilken ökad hälsorisk graviditeten innebär i sig. Om du som är gravid är frisk, inte har haft komplicerade graviditeter och inte har särskilda sjukdomar, kan du resa om du följer vissa förhållningsregler för att inte utsätta dig själv eller fostret för fara. Det är minst risk för komplikationer och den gravida kvinnan mår som bäst under graviditetens andra trimester.

Om du har haft komplikationer under tidigare graviditeter eller har haft tidigare utomkvedshavandeskap finns det en risk för upprepning. Komplikationer under den aktuella graviditeten, flerbörd samt ett antal kroniska sjukdomar medför att graviditeten behöver övervakas noggrannare och kan innebära att du bör avrådas från att resa. Vid problem med moderkakan och svår blodbrist – anemi inklusive sicklecellanemi – ska du vara mycket återhållsam med att flyga eftersom detta är relativa kontraindikationer.

Du bör ha med dig en översatt version av din mödravårdsjournal och ett intyg om beräknad förlossning. Det är också klokt att skaffa sig information om vårdtjänsterna på vistelseorten. Läkaren bör avråda från planerade förlossningar i länder med lägre sjukhusstandard och hemresa bör ske så långt innan beräknad förlossning som anges i flygbolagets bestämmelser.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vaccination av gravida

Eftersom få vaccin har använts på gravida i större utsträckning är kunskapen om eventuella risker för fosterskador begränsad. I de flesta situationer innebär emellertid den sjukdom man vaccinerar mot en större risk för den blivande mamman och barnet än den teorertiska risken vid vaccination. Den faktiska smittrisken och sjukdomens svårighetsgrad måste därför i varje enskilt fall vägas mot den osäkerhet som är kopplad till vaccinet. Beslutet beror på vart resan går, hur länge och på vilket sätt kvinnan reser, samt vaccinationsstatus.

Levande virusvaccin ger infektion med vaccinvirus och är därför i princip kontraindikerat (ska inte ges). Levande virusvaccin mot gula febern, en sjukdom med hög dödlighet, kan emellertid vara aktuellt. Vaccination av gravida under utbrott av gula febern har inte gett ökad förekomst av medfödda missbildningar.

Även inaktiverade vaccin bör misstänkas ha en fosterskadande effekt tills motsatsen är bevisad. Några få vacciner har använts på gravida i så stor utsträckning att de betraktas som säkra. Detta gäller i första hand stelkrampsvaccin som i många länder ges rutinmässigt till gravida för att förebygga stelkramp hos det nyfödda barnet. Omfattande erfarenhet visar att det går bra att vaccineras mot difteri och polio samt influensa när man är gravid och tillhör en riskgrupp.

Annons
Annons

Det saknas tillförlitliga studier om vaccination av gravida mot hepatit, smittsam gulsot. Det är av flera anledningar särskilt viktigt för den som är gravid att hålla god livsmedels- och dricksvattenhygien. Ofta är detta tillräckligt för att förebygga hepatit A-smitta vid kortare resor. I situationer med hög smittrisk innebär vaccinet emellertid en betydligt lägre risk än själva sjukdomen, som kan få ett allvarligt förlopp hos gravida. Vaccination mot hepatit B är mindre aktuellt i samband med resa. Men infektion med hepatit B under graviditeten medför stora risker för både mamman och barnet. Det är därför rätt att vaccinera gravida som av någon anledning kan utsättas för en betydande smittrisk.

Förebygga malaria

Malaria under graviditeten är farligt för kvinnan och medför risk för fosterdöd. Liksom hos små barn bör myggstick så långt som möjligt undvikas. Åtgärder för att skydda sig mot myggstick förebygger samtidigt andra myggöverförda sjukdomar som japansk encefalit och denguefeber.

Klorokin och proguanil skadar inte fostret i doser som är aktuella för att förebygga malaria. Då proguanil inte längre är registrerat i Sverige och kombinationen sällan ger ett tillräckligt bra skydd blir det i praktiken mycket sällan aktuellt att föreslå denna förebyggande behandling. Det finns en hel del erfarenhet av meflokin till gravida men få tillförlitliga studier. Publicerade studier visar en misstänkt ökad risk för missfall men inte någon ökad förekomst av medfödda missbildningar efter användning av meflokin under graviditeten. WHO rekommenderar meflokin efter graviditetsvecka 20 i de områden där det behövs. Om kvinnan mot inrådan ändå reser till malariaområden under första trimestern anses doxycyklin vara det minst skadliga. Men i delar av Afrika är risken att smittas av malaria så pass stor och i vissa distrikt i Thailand och Laos är läkemedelsresistensen så pass hög att gravida bör avrådas från att resa dit om det inte är absolut nödvändigt.

Transport

Redan förberedelserna inför resan kan innebära en risk i form av hög stress och tunga lyft. Långa flygresor medför risk för blodpropp. Den allmänna risken för blodpropp är cirka tio gånger högre hos gravida än hos icke-gravida kvinnor. Bidragande faktorer är långvarigt stillasittande, direkt tryck mot venerna och vätskeunderskott på grund av den torra luften i flygplanet. Dessutom har man påvisat förändrad blodkoagulering som en direkt följd av den höga höjden. Enkla och praktiska förebyggande åtgärder är att röra på sig under resan (plats vid gången), dricka rikligt med vätska och använda stödstrumpor. Den teoretiska risken för fosterskador på grund av kosmisk strålning under interkontinentala flygresor har än så länge inte kunnat bekräftas i befolkningsstudier. Syretrycket i kabinen motsvarar en höjd på cirka 2 500 meter vilket inte kan leda till syrebrist hos fostret.

Omgivningar, klimat och höjd

Du som är gravid bör tänka på att du kan reagera annorlunda på värme än annars.

I ett varmt klimat är det viktigt att undvika insekter och ormar samt att förebygga skärsår och hakmask genom att använda skor. Fråga om råd på plats om lokala förhållanden.

Du som är gravid har redan en ökad belastning på hjärta och lungor och bör därför inte ge dig ut på vandring på hög höjd. Tänk även på resor genom bergspass. Toleransen för höga höjder minskar redan vid lindrigare luftvägsinfektioner.