Difteri

Difteri är en allvarlig sjukdom som orsakas av en bakterie, Corynebacterium diphtheriae, som producerar ett gift. Difteri sprids, till skillnad från till exempel stelkramp, från en människa till en annan.


Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

I början av 1900-talet var difteri mycket vanligt förekommande i Sverige. Sedan dess har förekomsten av sjukdomen minskat stadigt till följd av allmän vaccination mot difteri och bättre hygien. Under senare år har difteri blivit allt mer vanlig i länder från det gamla östblocket. För 15 år sedan betraktade man i princip difteri som utrotad i Sverige men människor på besök från Östeuropa har gjort att sjukdomen befarats komma tillbaka. Det är därför viktigt att man fortsätter vaccinera mot sjukdomen.

Vaccin mot difteri

Vaccinerat  mot difteri har man gjort sedan 1950-talet. Vaccinationen ger ett bra skydd men det avtar över tiden. Därför kan det vara en bra ide att förnya vaccinationen efter 20 till 30 år. Detta gäller främst de som varit i kontakt med någon som är smittad av difteri.

Symtomen kan blandas ihop med halsfluss

Det gift som difteribakterien skapar kan angripa en mängd olika organsystem. En infektion i svalget brukar vara det valigaste symtomet vid difteri.

Sväljningssvårigheter och svullnad i halsen brukar göra att man inte sällan blandar ihop difteri med halsfluss. Gråa beläggningar i svalget som kan ge andningssvårigheter förkommer ofta vid difteri. Av den anledningen kallas difteri för äkta krupp. Ett annat gammalt namn på difteri är ”strypsjukan”.

Annons
Annons

Så smittar difteri

Difteri smittar som nämnts mellan människor. Nära kontakt krävs för att sprida difterismittan vidare. Sjukdomen sprids ofta genom saliv, till exempel vid kyssar. Den kan även spridas om man till exempel dricker ur samma glas.

Inkubationstid

Normalt tar det runt fem dagar efter det att man smittats av difteribakterien till dess att sjukdomen bryter ut. Men man kan också gå och bära på en difterismitta under lång tid, upp till flera månader, utan att utveckla några symtom. Under den tiden kan man smitta andra. Smittrisken är emellertid betydligt högre för en person som har symtom än för en som inte har det.

Annons
Annons

Diagnos och behandling

Om man drabbas av en infektion i svalget som inte ger med sig kan det vara difteri. Man bör då uppsöka en läkare för att få diagnosen verifierad genom en odling från svalget och näsan. Smittade behandlas med antibiotika. Behandlingen tar död på bakterierna men påverkar inte det gift de redan skapat. Därför lägger man ofta in smittade på en infektionsklinik under tiden de behandlas med antibiotika. Prognosen vid difteri är god. Obehandlad difteri är emellertid en allvarlig sjukdom. Man räknar med att 5-10 procent av de som smittas och inte får behandling skulle avlida.

Skyldighet att anmäla

Difteri klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom vilket gör att alla inträffade fall måste anmälas till smittskyddsläkare och till Smittskyddsinstitutet. Alla som varit i kontakt med en smittad ska dessutom undersökas med odling från näsa och svalg för att se om de smittats.


Annons
Annons
Annons