Fakta | Psykiatri

Kroppsliga besvär med psykisk bakgrund, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2013-01-31
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är somatisering?

 • Kroppsliga besvär med psykisk bakgrund kallas inom medicinen för somatisering.
 • Detta betecknar kroppsliga symtom där fysiska förklaringar inte kan påvisas eller inte står i förhållande till de upplevda besvären.
 • Somatisering har en nära koppling till hälsoångest, där patienten uppfattar minimala besvär som tecken på allvarlig kroppslig (somatisk) sjukdom.
 • Somatoforma syndrom karakteriseras av ständiga bekymmer över symtom eller betydelsen av dessa.

Förekomst

 • Somatisering är mycket vanligt även hos friska vid de flesta reella kroppsliga besvär samt vid vissa psykiatriska besvär men ses även som mer isolerade fenomen vid den grupp sjukdomar som kallas somatiseringssyndrom.

Vad är orsaken till somatisering?

Vanliga orsaker

 • Kroppslig sjukdom måste naturligtvis uteslutas på ett tillfredsställande sätt.
 • Primär psykiatrisk sjukdom måste utredas:
  • De mest aktuella är depression och ångestsjukdom (särskilt panikångest)

Sällsynta orsaker

 • Schizofreni:
  • I allmänhet kännetecknas de schizofrena sjukdomarna av grundläggande och karakteristiska förändringar av tankesätt och verklighetsuppfattning och av inadekvata eller avtrubbade känsloyttringar. Medvetandegrad och intellektuell kapacitet är vanligtvis upprätthållna, även om vissa tankestörningar kan utvecklas över tid
  • De viktigaste psykiska sjukdomsfenomenen omfattar tankeöverföring, vanföreställningar eller hallucinationer, tankestörningar och negativa symtom
 • Paranoida sjukdomar:
  • Personlighetsstörning som präglas av misstänksamhet, dålig tillit, tolkar handlingar som fientliga eller föraktfulla, känslig för kränkningar

När bör man söka läkarhjälp?

 • Vid detta tillstånd är utmaningen ofta hur man ska få vederbörande att söka läkare. Hur får man vederbörande att acceptera att det inte föreligger någon kroppslig sjukdom?

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistoria

Frågor som läkaren kan ställa:

 • Vilka sjukdomar har du haft tidigare?
 • Vilka undersökningar har du genomgått den senaste tiden?
 • Präglas sjukdomshistorien av likadana eller mycket skiftande besvär?
 • Oroar du dig mer för hälsan än vad andra gör?
 • Finns det klara psykosociala belastningar knutna till symtomen/bekymren?

Läkarundersökningen

 • Läkaren ska utreda om det går att påvisa kroppsliga förklaringar till besvären.
 • Det är viktigt att göra dessa bedömningar snabbt för att undvika utveckling av ett kroniskt tillstånd.

Andra undersökningar

 • Många med somatiseringstendens går till doktorn mycket ofta. Ofta kommer de tillbaka med samma symtom och det är lätt att upprepa prover och undersökningar som har gjorts flera gånger tidigare. Det är viktigt för läkaren, och andra, att bryta denna onda cirkel och vara kritisk i förhållande till behovet av att upprepa tidigare utförda undersökningar.

Remiss till specialist eller sjukhus

 • Är sällan nödvändigt.

Annons
Annons
Annons