Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Psykiatri

Antidepressivt utsättningssyndrom

Vid uppehåll eller hastig utsättning av antidepressiva läkemedel kan man uppleva typiska symtom. Detta kan kallas för antidepressivt utsättningssyndrom.


Uppdaterad den: 2017-10-26

Annons

Vad är antidepressivt utsättningssyndrom?

Uppehåll i behandlingen med antidepressiva medel är ibland förknippat med "antidepressivt utsättningssyndrom". Symtomen kan vara förkylningsliknande, sömnproblem, illamående, yrsel, nedsatt känsel och upplevelser av "elektriska stötar" i huvudet. Alla typer av antidepressiva läkemedel har rapporterats kunna ge sådana reaktioner, antingen som följd av hastigt avbrott eller för snabb nedtrappning av behandlingen. 

Annons
Annons

Orsak

Det finns ingen säker förklaring till antidepressivt utsättningssyndrom. Det finns inga systematiskt insamlade data, men syndromet verkar vara sällsynt om behandlingstiden är kortare än sex till åtta veckor. Risken verkar öka vid användning av preparat med förhållandevis kort nedbrytningstid (till exempel paroxetin) jämfört med dem med lång nedbrytningstid (till exempel fluoxetin).

Diagnos

Diagnosen ställs med sjukhistorian som utgångspunkt. Syndromet innebär många psykiska och kroppsliga symtom och tecken. Symtomen verkar bero på vilken typ av antidepressiva medel som använts. Tillståndet är vanligt inom primärvården, i samband med avslutande av behandling med SSRI- eller SNRI-preparat, eftersom dessa är dessa mest använda preparattyperna.

De vanligaste symtomen vid utsättning av SSRI- SNRI-preparat är yrsel, känselstörningar, obehag i magen, trötthet eller oro, "elektriska stötar", nedstämdhet, sömnproblem och huvudvärk.

Tricykliska antidepressiva medel kan utöver symtomen som beskrivits för SSRI och SNRI, leda till parkinsonistiska tecken (stelhet i kroppen, skakningar) och balansproblem.

Utsättningssyndrom efter användning av MAO-hämmare kan i vissa fall ge mer allvarliga tecken som aggressivitet, agitation, stelhet (katatoni), allvarliga tankestörningar, muskelkramper eller förvirring.

Utsättningssyndrom uppträder typiskt inom tre dagar efter uppehåll eller nedtrappning av behandlingen, men reaktioner kan komma inom loppet av timmar efter bortfallet av den första dosen.

Utsättningssyndrom kan uppstå vid byte av ett antidepressivt medel till ett annat. Om det nya läkemedlet har andra egenskaper kan utsättningssyndrom misstolkas som biverkningar av det nya läkemedlet.

Annons
Annons

Behandling

Det är viktigt att ta läkemedlet regelbundet – i vissa fall kan obehag uppstå redan vid en enda glömd tablett. Se därför till att få eventuell receptförnyelse i god tid, så att uppehåll i behandlingen undviks.

Om man kommit överens med sin läkare att avsluta behandling med ett antidepressivt läkemedel bör man trappa ner dosen under sex till åtta veckor för att minska risken för besvär. Ibland behövs ännu längre tid för nedtrappning, uppemot tre månader. Det gäller framför allt om man har tagit läkemedlet under lång tid.

Obehandlade symtom vid antidepressivt utsättningssyndrom är vanligen lindriga och går över inom en till två veckor. Om man tycker att symtomen är obehagliga kan man i samråd med sin läkare prova att öka dosen av det antidepressiva läkemedlet till den tidigare dosen och trappa ner dosen i långsammare takt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.