Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Skakvåld hos små barn


Uppdaterad den:

Annons

Vad är skakvåld hos små barn?

Skakvåld hos små barn innebär att skaka ett litet barn till den grad att skador uppstår. Misshandeln kan exempelvis orsaka pisksnärtsskador, akuta skador i hjärnvävnaden och kan medföra blödningar utanpå hjärnan och i ögonen. Skadorna kan vara av olika omfattning men är ofta allvarliga.

Barn i alla samhällsklasser och från alla kulturer utsätts för skakvåld och man tror att det är en av de vanligaste dödsorsakerna bland spädbarn. I Sverige uppskattas 15/100 000 barn vara utsatta för skakvåld, det vill säga cirka 15 barn per år. I USA uppskattas siffran vara 30/100 000 barn. Rimligen förekommer både under- och överdiagnostik. Dessa siffror baseras dock på diagnoskriterier för så kallat Shaken baby syndrome eller abusive head trauma (AHT), diagnoskriterier som visat sig sakna tillräckligt vetenskapligt underlag. Läs mer om detta längre ner.

Annons
Annons

Vad händer vid skakvåld hos små barn?

Den vanligaste utlösande orsaken till skakvåld är skrikighet hos spädbarn – en utmattad förälder eller annan vårdnadshavare blir frustrerad och arg när barnet gråter otröstligt.

Huvudet på ett litet barn utgör ungefär en tredjedel av kroppen och nackmusklerna är inte färdigutvecklade, vilket tillsammans gör det lilla barnet särskilt utsatt för allvarliga skador om det skakas.

Vid kraftiga skakningar slungas barnets mjuka hjärna mot det hårda skallbenet med våldsam kraft. De små blodkärl som går mellan hjärnan och hinnan som finns runt hjärnan slits av och barnet får en så kallat subduralblödning. Barnet kan också få andra skador på hjärnvävnaden, allvarliga skador i nacken och övre delen av ryggmärgen. 

Om barnet skakas kraftigt samtidigt som den vuxnes händer håller hårt om barnets bröstkorg trycks lungorna ihop, barnet kan inte andas och riskerar kvävningsskador.  

Hur säkra är vi på att skadorna beror på misshandel?

Användning av den så kallade triaden (ögonbottenblödning, blödning utanpå hjärnan/under hjärnhinnan samt hjärnpåverkan) för att slå fast att skakvåld använts (så kallat Shaken baby syndrome), saknar vetenskapligt underlag. Det visar den omfattande litteraturgenomgång som SBU har gjort och som publicerades hösten 2016. Det går alltså inte att slå fast att barnet blivit utsatt för skakvåld utifrån dessa fynd. Det kan finnas andra orsaker till skadorna, exempelvis olycksfall eller sjukdomar.

Annons
Annons

Tecken på misshandel av späd- och småbarn

Vid alla skador hos småbarn är hälso- och sjukvårdpersonalen skyldig att misstänka eventuell barnmisshandel. I de allra flesta fall när småbarn skadas beror det på en olycka. Anledningen till att hälso- och sjukvårdspersonal inte får bortse från en eventuell misshandel, är att det har stora konsekvenser för ett barn att utsättas för misshandel. Förutom särskilda skadeformer och skademekanismer, finns också andra faktorer som kan ge misstanke om barnmisshandel. Dessa är karakteristiska för föräldrar, barn och för samspelet mellan föräldrar och barn.

Typiska tecken vid fysisk misshandel av späd- och småbarn:

  • Vårdnadshavaren dröjer med att söka sig till hälso- och sjukvården.
  • Bristande överensstämmelse mellan skadans karaktär och uppgivet händelseförlopp.
  • Onormal känslomässig reaktion hos vårdnadshavaren.
  • Vårdnadshavarens uppträdande.
  • Barnets uttryck ("frozen watchfulness").
  • Barnets beskrivning av skadeförloppet.
  • Flera skador, äldre och nyare skador.

Utredning

Om hälso- och sjukvårdspersonal misstänker misshandel, informeras föräldrarna vanligen om detta. Hälso-och sjukvårdspersonal har möjlighet att göra en anmälan till socialtjänsten och polisen, innan de informerar föräldrarna. I några fall instrueras hälso-och sjukvårdspersonalen i att inte informera föräldrarna om sin misstanke.

En utredning vid misstanke om misshandel innebär, förutom vanlig undersökning av barnet och specialundersökning av ögonen, också röntgen- och datortomografiundersökning. För äldre barn kan det vara aktuellt att prata med en psykolog. Förhör av föräldrarna utförs av polisen, inte av hälso-och sjukvårdspersonalen. Hälso- och sjukvårdspersonalen är lagstadgat skyldig att fråga föräldrarna vad som förorsakat barnets skador samt att anteckna detta i barnets journal.

Sådana fall är ofta mycket komplicerade, men att ta hänsyn till barnet är det viktigaste.

Föräldrar som misstänks för misshandel av sitt eget barn kommer förståeligt nog att ta detta mycket hårt. Det kan vara till hjälp att tänka på att undersökningen görs för att barnet ska ha det tryggt och inte komma till skada.

Prognos

Den direkta prognosen är beroende av hjärnskadans omfattning. En stor del av de utsatta barnen kommer att behöva vård resten av livet. På sikt är prognosen beroende av om det skapas trygga uppväxtvillkor för barnet. Om ett barn misshandlats en gång, är risken för upprepning stor. 

Misshandel av barn under tre år, och särskilt under ett år, är livsfarlig. Skadorna som uppstår kan medföra hjärnskada och död. Hjärnskadorna kan leda till motoriska handikapp, utvecklingsstörning, krampsjukdomar som epilepsi, blindhet och beteendestörningar.

Det är en förutsättning att barnet får noga och regelbundet uppföljning efter en sådan händelse.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.