Skillnad mellan missbruk och beroende

Begreppet missbruk är inte en lika vanlig diagnos som beroende, vilket beror på att denna diagnos enbart används om kriterierna för ett beroende inte uppfylls. Ett beroendet är ett betydligt svårare tillstånd än missbruk.

Lars Håkan Nilsson, överläkare och verksamhetschef på beroendekliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Kriminalvården
Uppdaterad den: 2010-09-01
Författare: Lars Håkan Nilsson, överläkare och verksamhetschef på beroendekliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Kriminalvården

Annons

Missbruk och beroende av alkohol och de illegala substanser som vi brukar sammanfatta i begreppet narkotika är mycket vanligt. Man räknar med att i västvärlden har fyra till sex procent av befolkningen ett alkoholmissbruk/-beroende och omkring en procent missbrukar eller är beroende av narkotika.

Män drabbas i större utsträckning

Ungefär tre gånger så många män drabbas, men ser man till konsumtion av alkohol så dricker yngre kvinnor lika mycket som unga män varför skillnaderna kommer att jämna ut sig. Var sjätte man riskerar att någon gång under sitt liv vara beroende av alkohol och var tjugonde kvinna.

Orsakerna till utvecklandet av ett beroende

Orsakerna till att en person utvecklar ett beroende är kopplade till de utvecklingsmässigt äldre delarna av hjärnan där vad som kallas för ett belöningssystem finns. Detta finns hos både människor och djur och gör att vi kan uppleva lust och njutning. Exempelvis är sökande efter föda och reproduktion förknippat med njutning och det är av betydelse för att arten skall bestående. Det måste vara njutningsfullt att ha sex och att äta för annars skulle människan dö ut.

Annons
Annons

Hjärnans belöningscentrum

Eftersom människan är en uppfinningsrik varelse, så lärde vi oss med åren att stimulera detta belöningscentrum även på konstgjord väg. En del substanser som kokablad, cannabis, tobak eller opium fanns direkt i naturen, men för att framställa andra fick man lägga ned extra möda såsom med alkohol. Jäsning krävdes för att få fram en produkt som kunde ge ruseffekt. Därför var det i kulturer som tidigt blev bofasta som alkohol först började användas som rusmedel. I Sverige livnärde sig människorna på jakt och fiske och alkoholbruket nådde hit betydligt senare än i Medelhavsområdet.

Berusningskultur

Berusningskulturen är mest uttalade i de områden där alkoholbruket funnits kortast tid tillbaka. En del människor har ett belöningssystem som reagerar kraftigare på alkohol och droger vilket gör att det finns en medfödd ärftlig risk att utveckla beroende. Miljöfaktorer som stress, inlärda beteenden och alkoholliberala miljöer gör att även personer med mindre ärftlig belastning drabbas.

Beroende och missbruk

Det finns idag två huvuddiagnoser för tillstånd som orsakas av alkohol och narkotika. Den största diagnosgruppen utgörs av beroendetillstånd. Detta beror på att om en person har utvecklat ett beroende så har både hans/hennes fysiologiska sätt att fungera ändrats, detta har påverkat beteendet som i sin tur har påverkat det sociala livet. Det är också beroendesymtom, vanligen abstinens, som gör att kontakt med sjukvård blir nödvändig. Tillstånden definieras utifrån olika kriterier och när det gäller beroende så finns sex kriterier (eller sju om amerikanska diagnosmanualer använd) och när det gäller missbruk så finns fyra kriterier. Alla kriterierna behöver inte vara uppfyllda för diagnos.

Annons
Annons

Missbruk inte lika allvarligt tillstånd som beroende

Begreppet missbruk är inte lika vanligt som diagnos vilket beror på att denna diagnos enbart används om kriterierna för ett beroende inte uppfylls. Om någon med beroende även har ett missbruk, så brukar man inte ange det eftersom beroendet är ett betydligt svårare tillstånd. Missbruk finns egentligen bara definierat i det amerikanska diagnossystemet (DSM) och kan sammanfattas så att det är konsekvenserna av användandet av alkohol/narkotika som är i fokus.

Detta kan ta sig uttryck på något/några av följande sätt. Antingen att man missköter sitt arbete, studier eller liknande (sociala konsekvenser), att man utsätter sin hälsa för risk (fysiologiska konsekvenser), att man kommer i klammeri med rättvisan exempelvis genom misshandel, rattfylleri eller liknande (juridiska konsekvenser) eller att man bråkar med sin partner eller andra människor så att det leder till problem (interpersonella konsekvenser).

Det krävs alltså inte vare sig längre tids användande eller stora mängder av alkohol/narkotika utan att det handlar om vad som händer när man använder dom här substanserna. Många som har en missbruksdiagnos har olika typer av psykiska funktionsnedsättningar, som gör att de är påtagligt känsliga för alkohol/narkotika och när dom använder alkohol/narkotika så påverkas beteendet väldigt snabbt.

Definition av ett beroende

När någon har ett beroende förutsätts det att han/hon under längre tid använt alkohol/narkotika i sådan omfattning att fysiska funktioner, beteende och socialt liv påverkats. Användandet har troligen skett regelbundet, det har rört sig om stora mängder som ökat efter hand och kroppen har successivt vant sig vid att alkohol/droger ska vara närvarande så gott som dagligen.

Fysisk påverkan

Tecken på att fysiska funktioner påverkats är framför allt toleransutveckling. Detta definieras som att man behöver mer för att få samma påverkanseffekt eller att påverkan uteblir om man tar samma mängd. Personer som dricker mer än de brukar eller än andra kan alltså ha en ökad tolerans. Detta kan också ses vid beroendeframkallande läkemedel genom att doserna blir större.

När väl en person tillvants till högre doser av alkohol/narkotika finns det risk för abstinensreaktioner när tillförseln upphör. Detta är ett sent beroendesymtom och leder ofta till kontakt med sjukvården. 

Psykisk påverkan

Ett av de två de psykologiska kriterierna är att man tappar kontrollen över användandet och använder alkohol/narkotika mer än man tänkt sig.  Det andra är att man har svårigheter att avstå. Man kanske lovar sig själv att inte dricka något under vissa dagar, men klarar inte av detta. 

Slutligen finns det två (i USA även ett tredje) sociala kriterier. Det första är att man under större delen av dagen ägnar sig åt att använda, införskaffa eller återhämta sig från användandet och att man fortsätter användandet trots att hälsan riskeras. I det amerikanska DSM-systemet finns även kriteriet att man ger upp sociala aktiviteter för att kunna använda drogen. I USA har alltid de sociala konsekvenserna av sjukdomstillstånden poängterats mer. För diagnosen beroende krävs att tre av dessa kriterier är uppfyllda.

Abstinenssymtom

Ofta är det abstinenssymtom som gör att man kommer i kontakt med sjukvård, men det sker inte sällan i samband med att någon speciell händelse inträffar, exempelvis att personen i fråga får problem på arbetet eller vid separationer.

Diagnostik

Diagnosen ställs genom att man frågar efter kriterierna och man kan på så sätt få en bild av hur omfattande beroendet är. Ibland genomförs så kallade screeningundersökningar på vårdcentraler genom att man delar ut frågeformulär eller erbjuder blodprovstagning. De vanligaste frågeformulären är AUDIT och DUDIT (A=alkohol och D=droger) och de vanligaste blodproverna är Gamma-GT och CDT. Vid en första kontakt för alkohol- och/eller narkotikaproblem ska det även ingå såväl kroppslig som psykiatrisk undersökning så att eventuell samsjuklighet eller komplikationer relaterade till användandet framkommer.

Många uppfattar beroendetillstånd som hopplösa fall, men det beror ofta på att man har enstaka exempel för handen och dessa har inte sällan inte behandlats med vedertagna metoder. Prognosen är naturligtvis avhängig svårigheten av tillståndet, men överlag är prognosen god vid behandling. Vad som är viktigt att komma ihåg är att beroendetillstånd liksom andra så kallade folksjukdomar är kroniska och kan förvärras i perioder, men fortlöpa utan symtom under längre perioder. Vid återfall ökar däremot dödligheten dramatiskt. Som exempel kan nämnas heroinister som är i underhållsbehandling med metadon och då har en marginellt ökad dödlighet jämfört med befolkningen i övrigt, men vid återfall ökar risken upp till 60 gånger.

Behandling

Behandlingsmetoderna omfattar dels psykosociala insatser som råd och stöd, motivation till att ändra vanor och korta interventioner i samband med hälsoundersökningar eller akutbesök. I de lite svårare fallen kan kognitiva program användas där man träffar en behandlare i grupp eller individuellt i ett antal schemalagda samtal kring olika tema. Dessa program syftar till att lära ut andra metoder att hantera risksituationer. 

Slutligen finns numera ett antal olika läkemedel att tillgå som antingen omöjliggör alkoholkonsumtion (disulfiram eller Antabus), eller som påverkar suget efter alkohol genom att intervenera i belöningssystemet. Exempel på de senare är acamprosat (Campral) och naltrexon (Revia). När det gäller opiatbesläktade narkotika är underhållsbehandling med läkemedel som påverkar hjärnans opiatsystem (buprenorfin och metadon) mycket framgångsrik. Självhjälpsgrupper som Anonyma alkoholister (AA) och anonyma narkomaner (NA) grundar sin verksamhet på det så kallade 12-stegsprogrammet vilket är en väl beprövad metod som det under senare år även kommit vetenskapligt stöd för. Många behandlingshem grundar sina metoder på 12-stegsprogrammet. Det viktiga är inte att träta om vilken metod som är bäst, vet viktigaste är att den metod ges till den person den passar bäst till.

Förebyggande insatser

Det har bedrivits försök med förebyggande insatser i form av att kontroll av levervärden har ingått i hälsoundersökningar. På så sätt har en hög konsumtion av alkohol som gett utslag på leverfunktionen upptäckts och personerna kunnat få råd om att ändra sin konsumtion innan beroendet gått för långt. På frågan hur mycket alkohol som en person kan dricka utan risk för beroende finns det naturligtvis inget entydigt svar utan det varierar mellan individer beroende på deras individuella riskfaktorer, men rent allmänt kan sägas att berusningsdrickande ökar risken starkt och även regelbundet drickandet av stora mängder. 

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om Alkoholberoende/alkoholmissbruk på NetdoktorPro »

Annons
Annons
Annons