Forum Psykiatri


Varför ett fortgående självhävdande skapar mera våld

Varför ett fortgående självhävdande skapar mera våld
 
Det räcker ej med att bara säga,Nä för mig är våldet över,
jag är en förändrad människan,
idag tänker jag före, jag agerar med våld.
känslor funkar ej så, rädslor funkar ej så,
vare sig hos en själv, eller andra,
 
Om man tex är i en social miljö. där människor ej agerar med våld.
så skrämmer man dessa människor till en form av underkastelse,
om man pratar väldig mycket våld och talar om våld man agerat med,
glorifierar våld,
de kan ej relatera, detta skrämmer dem, i olika grad,
 
det är så rädslor funkar,
de ser ej logiskt på sådant, de förstår ej att det är rädsla otrygghet som är detta självhävdande,
människor underkastar sig, ställer sig in, undviker en, otrygghet funkar så,
eller så agerar de med rädsla på ett annat sett,
de går till myndigheter,
och upplever sig hotade, skrämda, rädda,
bara detta leder tillbaka för tex en rätts psykiatrisk dömd,
ja den behöver ej agera med våld, det räcker att denna upplevs hotfull av någon,
skrämmer någon,
med sitt hävdande, med sitt glorifierande av sig själv i tidigare vålds situationer,
med tidigare vålds beteenden,
så att ha dessa tankar och känslor kvar, bara detta leder dessa människor tillbaka,
utan att de ens agerar med våld,
i en social miljö är många många människor väldigt rädda väldigt otrygga,
upplever de en som ett hot går de till myndigheterna,
 
hur många så kallade vålds personligheter har råkat ut för detta,
suttit sin tid varit medicinerade,
sedan blivit frisläppta påstått har de fått vård,
sedan upplever någon dem hotfulla, man låser in och straffar dem igen, utan att de agerat med brott,
ljög då psykitriker och vård för denna individ då de släppte ut den,
och påstod den var frisk att den fått vård,
vad säger de sedan då de läser in den igen för att vårda den igen,
ja den har inte begått brott, den har bara upplevs skapa rädsla,
spelar man spelet med den på samma sätt du är sjuk vi behöver vårda dig,
ger man den samma diagnos eller en ny diagnos,
för vad för att man ej förstår attityder beteenden behov av individer att skapa trygghet,
då de ej lärts annat sett i livet,
så gör de detta genom de sätt de präglats till,
 
nästa gång då,
ja en släpps ut igen, psykiatri ger sken av att den är vårdad.
den har blivit medicinerad förvarad kanske ytterligare tio år,
sedan släpps den ut behöver ej begå brott våld,
det räcker med att någon blir rädd för denna individs självförsvar,
självhävdande ord,
 
ja då är den sjuk igen,
då låser vi in den igen,
ger den mera kemiska preparat kanske en diagnos,
 
 
 
 
 
från början igen!!! angående vålds personligheten,
i olika grad så beroende på människan så agerar de olika.
många kan se en som en möjlighet,
ja de har problem av något slag,
någon människan de har ett horn i sidan till, någon som är skyldig dem pengar,
någon de upplever sig hotade av, tidigare kränkta av, 
någon de är rädda för,
ja även i sociala miljöer finns det sådant,
människor som har horn i sidan till varandra,
 
om man är en skrävlare en skrytare med sina våldsbeteenden,
om man hävdar sig inför sådana människor,
så ser de en som en möjlighet,
och om man är en skrävlare en självhävdare i vålds beteenden,
så påvisar bara det i sig själv en otrygghet. individen egentligen försöker manipulera sin omgivning om,
ja dupera dem om,
samma otrygghet gör att de i något läge sedan måste leva upp till skryt,
för att ej tappa ansiktet,
för vad den själv med sitt skrävlande byggt som förväntningar hos andra,
som ser våldet en möjlighet.
en möjlighet de kan dra nytta av,
det måste den som skryter med våld, glorifierar våld, hävdar sig med våld,
till slut leva upp till,
 
om den skapar nära kontakter med människor,
det räcker med att skapa vänskap.,
den otrygghet våldsverkaren egentligen upplever, otryggheten våldet maskerar,
denna otrygghet är då tvungen för att ej tappa ansiktet inför sig själv, sin omgivning, sina nya vänner,
då agera med våld,
då människor känner sig hotade som finns i dess omgivning, då människor känner sig kränkta,
blåsta. osv,
ja även i en så kallad social miljö,
går ej alla till polisen,
 
sedan har vi våldsbeteende personligheten,
som tror sig bryta sin mönster, dvs den lever i tron att den ej ska tillbaka till den asociala miljön,
ej ska sitta mera ska förändra sitt liv,
den kanske klarar sig ett tag,
men i en social miljö kanske den stöter på människor som undviker den då den talar om våld,
den känner upplever sig utanför,
den har svårt att relatera då den levt asocial kriminellt, levt vålds verkare hela sitt liv,
varit respekterad för sina beteenden,
 
ja i en asocial miljö är ju våldsverkaren ändå detta,
bara sådant kan leda den tillbaka till en asocial miljö.
den har svårt att knyta band, skapa vänner, för den tänker känner ej som andra,
bara sådant leder för många tillbaka ganska fort,
för att trots att de vill annat, önskar annat, tror annat,
så är deras tankar och känslor ej utvecklade för annat, de har ej förändrats tanke känslomässigt,
dvs de tänker känner upplever sig fortfarande som vålds individen, våldsbeteende personligheten,
ja om de hävdar sig med våld verbalt dvs skryter om våld, glorifierar våld,
talar om sitt tidigare våld nostalgiskt,
så är ju den personligheten ej utvecklad ifrån,
dvs man säger då med ord, jag är förändrad, jag har slutat med våld, jag är ej våldsam längre,
men ens ageranden att hävda sig med våld,
påvisar en o-utveckling tanke känslo mässigt, identitets mässigt,
det är svårt att acklimatisera sig till en social omgivning,
då man tänker känner identifierar sig som en vålds personlighet,
svårt om ej omöjligt..
 
detta leder tillbaka,
till den asociala miljön, och den miljön där är det så att där finns många många likadana,
idag mera än någonsin,
där måste man agera med våld, om man har utvecklat en sådan identitet,
det går ej att leva på gammalt våld,
för att skryta om våld där, ja de drar fram andras våld emot en, 
man behöver ej ens skryta,
nä det räcker med att man tidigare agerat med våld,
varit känd för våld,
ja om man stöter på personligheter som är i samma utveckling,
 
idag är människor mera vilse än någonsin,
de behöver ej ens ha något otalt med en,
det räcker med att man har ett rykte,
detta ryktet i sig själv gör en till en skit där alla våldsflugor surrar runt och ser en som ett byte,
vålds flugor, som är på uppåt gående, som måste skapa sig skåror i puffran så att säga,
skapa sig ett rykte, man är lovligt byte,
det är så känslor funkar,
 
om man ej då garderar upp sig, ja går in i en broderskaps förening,
vilket då våldsverkaren känner sig nödgad till att göra,
ja för våldet är egentligen otrygghet, rädsla hos även denna, även om de flesta ej erkänner detta,
så leder tidigare våld alltid till nytt våld mera våld,
om man ej bryter den antisociala livsstilen,
detta kan man bara göra tanke känslomässigt dvs avprogrammera sig,
skapa sig en annan identitet, en annan trygghet, ett annat egenvärde en annan självkänsla,
gör man ej detta så funkar man ej i en social miljö,
gör man ej detta så leder detta alltid till nytt våld eller mera våld i en antisocial miljö,
eller i vissa fall till och med i en social miljö,
då man måste leva upp till andras förväntningar, för att ej tappa ansiktet, inför sig själv eller andra,
 
detta är en del av vad skrytande om våld fortgår skapa,
hävdande i våld fortgår skapa,
en o-utveckling kognitivt ifrån vålds identitet,
är alltid nytt våld vad individen än tror som ska friges ifrån tidigare våld,
 
sedan har vi alla människor som en våldshävdande identitet möter där ute,
alla blir ej underkastade,
en del blir så rädda så det blir arga, och attackerar,
det är så känslor funkar.,
 
låt oss sedan säga att det självhävdande våldet lett till att en människa blivit inlåst på rätts psykiatrisk vård., denna gör tio år, man ser inga förbättringar i attityder i vålds personligheten, helt plötsligt börjar man ge denna legalt knark, tjack preparat, personlighets förändras, den blir glad bra bemötande börjar visa tecken till socialt tillfrisknande, ja den fungerar bättre ihop med andra intagna och personal, den upplevs glad trevlig, för att tjacket ja den legala knarket får den att må bra, så bemöter den sin omgivning bättre, men vålds identiteten är den sanna, den fortgår hävda sig genom vålds snack, fortgår glamorisera våld, fortgår tala vålds nostalgiskt, prata tidigare våld om och om igen, men socialt fungerar denna i den låsta miljön, upplevs trevligare av både intagna personal pga tjacket, ja de legala uppåt knark man ger den, doktorn upplever sig bättre bemött, upplever sig respekterad, upplever den lyriska sidan om hur hjälp individen våldspersonligheten känner upplever sig, allt är frid och fröjd, denna får till slut mera och mera privilegier, mera fri-förmåner, och det ser ut att fungera, ja för den får hela tiden tjack preparat, uppåt droger sådant som stimulerar på rätt sett till ett positivt mående, därav ett positivt agerande bemötande från individen, hela denna tid har den ej fått hjälp med sin problematik, sin våldspersonlighet sin vålds identitet, att sitta och prata om detta, ja med psykiatriker psykolog, personal,. och där hävda sig vara frisk, något jag menar på att den egentligen varit hela vistelsen här, men den mår ju bättre av uppåttjacket, därav så är den mera positiv och bemöter mera positivt, den känner upplever hopp inför framtiden, känner upplever uppåt tjacket hjälp den att må bättre, därav hopp om framtiden därav en tro på att allt ska bli bra att livet ska bli annorlunda, att man ej ska agera med våld igen, att man ska ska sköta sig jobba leva familjeliv, men man har ej löst problemet, rädslorna som skapar självhävdandet, detta som i sig själv är skapande till fortsatta beteenden då man kommer härifrån, vad än individen tror upplever känner här, men detta positiva bemötande av psykiatriker av psykolog och att den fungerar bättre socialare i sina interaktioner  med människor runt om sig, med personal med andra intagna med psykiatriker, detta öppnar till slut dörren, individen släpps ut, ser sig som frisk upplever känner sig frisk, något jag menar på den varit hela tiden, men den har ej förändrat sina otrygga känslor sin självidentifiering i våldsbeteenden, det spelar ingen roll hur länge den varit inlåst, förvarad och behandlad med tjack preparat eller vålds impuls hämmande preparat eller andra psykmediciner, då den går ut har den ej skapat sig ifrån sin själv identifikation som våldsverkare, vilket vården idag ej hjälper en med, för de har ingen kunskap, så återfaller individen 99 gånger av hundra i beteenden, för den har ej förändrat sin egen otrygghet, beteendena är en trygghet, att klassificera det man ej förstår, lära individen sig tro vara en klassificering och sedan droga den för detta, det är klart individen tror på en känslo okunnig psykiatriker beteenden okunnig psykiatriker till slut, den ser sig som det den påstås vara, äter sina tjack preparat och alla andra preparat den ges, till slut ska den släppas ut, har den utvecklats till att ej hävda sig på beteenden eller inte???? har den utvecklats ifrån att hävda sig verbalt angående våld eller inte, detta är kärnpunkten till om den kommer att agera med nytt våld eller inte, har vi en vård som ej håller måttet som sätter ett epitet en klassificering en diagnos på människor för att de ej förstår beteenden eller självhävdelsen, ja så är det, därav så försöker man okunnigt lösa detta med kemiska preparat, ja jag har aldrig träffat en enda person som suttit inlåst medicinerad som fått en diagnos som utvecklats ifrån sin själv identifikation, utan att göra detta kan man ej heller förvänta sig andra beteenden, varför förljuger vi då detta till vetenskap kunskap vård, ja då människor ej förändras ej utvecklas, varför fortgår vi tanka dem fulla med kemikalier och påstå sådant hjälpa dem då det ej gör det, nä deras beteenden förändras ju ej, deras självskadande förändras ju ej deras våld förändras ju ej, det är för att psykiatri enfaldigt fortgår försöka förändra tankar och känslor med kemikalier, visst ge dem lugnade ge dem tjack i små mängder de blir trevligare att hantera, de upplevs tacksammare, men det är inte vård, det är självbedrägeri, för deras beteenden förändras ej av sånt,
 
det är ett svek ej bara emot individen man påstår sig vårda,
utan även emot skattebetalare samhälle,
att påstå man hjälper människor förändras genom att tillhanda hålla vård omsorg,
då människor ändå ej upphör med beteenden själv-skadanden av vården av omsorgen som den ser ut idag,

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons