Bipolär sjukdom hos barn och unga

Bipolär sjukdom är allvarligt, men ofta svårt att upptäcka hos barn och unga. Därför ställs diagnosen ofta först många år efter att sjukdomen har brutit ut.

Uppdaterad den: 2012-10-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom karaktäriseras av allvarliga svängningar i aktivitetsnivå och stämningsläge. Det svänger mellan upprymda (maniska) och nedstämda (depressiva) episoder. Symtom på depression är nedstämdhet, brist på lust och intresse, sänkt aktivitetsnivå (energiförlust), och trötthet. Symtom på mani är eufori och upprymdhet, extremt hög aktivitet (massor av energi), pratsamhet, omdömeslöst beteende och minskat sömnbehov. Ångest, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och risk för självmord ses i samtliga faser. Det finns olika undertyper av bipolära sjukdomar.

Bipolär sjukdom är sällsynt bland barn men vanligare efter puberteten. Studier visar på mycket skiftande förekomst, vilket sannolikt beror på hur sjukdomen avgränsas och hur stor funktionsnedsättning man kräver för att ställa diagnosen. Förekomsten hos vuxna anges till 2(–3) % för tydlig sjukdom och kanske 2–3 % för lindrigare former, så kallat bipolärt spektrum. Uppemot hälften debuterar i unga år.

Orsak

Bipolär sjukdom anses först och främst vara ärftlig. Barn vars föräldrar har bipolär sjukdom har oftare affektiva tillstånd, men även ångest och adhd. De verkar bli hjälpta av stämningsstabiliserande läkemedel. I de fall föräldrarna blir hjälpta av litium har barnen ofta mindre samsjuklighet med adhd, har bättre prognos och har nytta av litiumbehandling.

Annons
Annons

Diagnos

Sjukdomar med bipolärt spektrum är svåra att upptäcka hos barn och unga, avgränsningen mot andra psykiska sjukdomar, och då främst adhd med bristande reglering av känslolivet, är delvis oklar. Obehandlade bipolära sjukdomar har emellertid så pass allvarliga komplikationer att en vänta-och-se-attityd är etiskt betänklig. Tillståndet bör has i åtanke vid en rad problem hos barn och ungdomar som depression, adhd, beteendestörningar, irritabilitet, raseriutbrott, tics, traumatisering och ångest, särskilt om det finns affektiv sjukdom eller drogmissbruk i familjen. Ofta behöver patienten följas en tid innan en säker diagnos kan ställas, dagbok över humörsvängningar är då mycket användbart. Diagnostik och behandling av bipolär sjukdom är en uppgift för specialist.

Tidiga tecken

Föräldrar till barn med bipolär sjukdom beskriver barnens symtom redan innan barnet blivit tre år – sömnproblem, humörsvängningar, ilska, oro och ångest kan då förekomma. Även om symtomen verkar ospecifika skiljer sig dessa barn både från barn med andra psykiska sjukdomar och från friska barn. I åldern ett till sex år har de fler raseriutbrott, större irritabilitet, impulsivitet, uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitet än andra barn. Detta kan lätt feltolkas som adhd och samarbetssvårigheter. Först från sju års ålder rapporteras mer klassiska symtom som depression, mani, självmordstankar och tecken på allvarlig sinnesförvirring (psykos).

Fullt utvecklad bipolär sjukdom

Tidigt debuterande bipolär sjukdom är ofta en allvarligare variant av sjukdomen, med mer blandad mani, irritabilitet, psykos, adhd och andra psykiska sjukdomar, samt sämre effekt av förebyggande behandling med litium. Gradvis utveckling och snabbare svängningar är typiskt. Svängningarna kan komma upptill flera gånger om dagen. Förloppet är närmast kroniskt, med få eller korta stämningsneutrala faser. Hypersexualitet verkar vara ett i det närmaste specifikt symtom vid mani. Självmordshandlingar uppträder ofta tidigt i sjukdomsförloppet, i depressiva och blandepisoder.

Annons
Annons

Behandling

En bra behandlingsplan omfattar medicinering, dagboksregistrering av symtom, information om sjukdomen, psykopedagogiska samtal, minimering av stress, sund livsstil med tillräckligt med sömn, regelbunden mat inklusive frukost och försiktighet med alkohol. Vid uttalat maniska symtom behöver patienten läggas in för att beskydda honom/henne från det egna omdömeslösa beteendet och olämpliga böjelser, samt att säkra att medicinering inleds. Vanligen har den unga patienten begränsad sjukdomsinsikt och vill därför sällan bli behandlad. Tvångsinläggning är inte sällan nödvändigt.

Hur ser förloppet och prognosen ut?

Bipolär sjukdom är allvarligt, med hög sjuklighet och dödlighet. Sjukdomen debuterar tidigt, hälften av fallen före 19 års ålder. Diagnosen ställs i genomsnitt tio år efter symtomdebuten.

Stämningstabiliserande läkemedel verkar minska funktionsstörningar och självmordsbeteende. Återfallsfrekvens avtar med förebyggande litiumbehandling.


Annons
Annons
Annons