Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bipolär sjukdom hos barn och unga

Bipolär sjukdom är allvarligt, men ofta svårt att upptäcka hos barn och unga. Under avgränsade episoder skiljer sig beteendet tydligt från barnets vanliga beteende.


Uppdaterad den: 2019-11-21

bipolär sjukdom hos barn och unga
Annons

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom karakteriseras av allvarliga svängningar i aktivitetsnivå och stämningsläge. Det svänger mellan upprymda (maniska) och nedstämda (depressiva) episoder.

  • Depressionssymtom är nedstämdhet, brist på lust och intresse, sänkt aktivitetsnivå (energiförlust), och trötthet.
  • Maniska symtom är eufori och upprymdhet, extremt hög aktivitet (massor av energi), pratsamhet, omdömeslöst beteende och minskat sömnbehov.
  • Hypomani är en lindrigare form av mani där omdömet inte är lika allvarligt påverkat som vid mani. En person med hypomani kan ofta fungera på jobb eller i skolan även under den hypomana fasen.

Ångest, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och risk för självmord ses i samtliga faser. 

Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Om man har haft minst en manisk episod kallas sjukdomen för bipolär sjukdom typ 1. De flesta av dessa patienter får fler och längre perioder med depression än med mani under livet. Vid bipolär sjukdom typ 2 har man depressioner och hypomanier, men aldrig maniska episoder. 

Viktigt i diagnostiken är att bipolära sjukdomar har en episodisk prägel och att beteendet i episoder tydligt skiljer sig från barnets vanliga beteende.

Bipolär sjukdom är sällsynt bland barn, men vanligare efter puberteten. Förekomsten av bipolär sjukdom typ I hos barn och tonåringar är cirka 0,6 %. Sjukdomen debuterar ofta i unga år, uppemot hälften av fallen före 19 års ålder.

Annons
Annons

Orsak

Bipolär sjukdom anses först och främst vara ärftlig. Risken för enäggstvillingar att få bipolär sjukdom är 40–70 procent om den andra tvillingen har bipolär sjukdom. Risken för förstagradssläktingar är 5–15 procent. 

Diagnos

Sjukdomar med bipolärt spektrum är svåra att upptäcka hos barn och unga, avgränsningen mot andra psykiska sjukdomar, och då främst ADHD med bristande reglering av känslolivet, är delvis oklar. Bipolär sjukdom bör has i åtanke vid en rad problem hos barn och ungdomar som depression, ADHD, beteendestörningar, irritabilitet, raseriutbrott, tics, traumatisering och ångest, särskilt om det finns bipolär sjukdom, depressioner eller drogmissbruk i familjen. Ofta behöver patienten följas en tid innan en säker diagnos kan ställas, dagbok över humörsvängningar är då mycket användbart. Diagnostik och behandling av bipolär sjukdom görs på psykiatrisk eller barnpsykiatrisk mottagning (BUP).

Tidiga tecken

Sömnproblem, humörsvängningar, oro och ångest kan förekomma hos små barn som senare i livet utvecklar bipolär sjukdom. I åldern ett till sex år har de fler raseriutbrott, större irritabilitet, impulsivitet, uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitet än andra barn. Detta kan lätt feltolkas som ADHD och samarbetssvårigheter. Först från sju års ålder rapporteras mer klassiska symtom som depression, mani, självmordstankar och tecken på allvarlig sinnesförvirring (psykos).

Drogmissbruk är rapporterad hos 80 procent av personer med tidigt debuterande (<19 år), mot bara 20 procent med sent debuterande bipolär sjukdom.

Återigen, det väsentliga tecknet är om barnets beteende i episoder skiljer sig markant från hur barnet beter sig i vanliga fall.

Fullt utvecklad bipolär sjukdom typ 1

Tidigt debuterande bipolär sjukdom är ofta en allvarligare variant av sjukdomen, med mer blandad mani, irritabilitet, psykos, ADHD och andra psykiska sjukdomar, samt sämre effekt av förebyggande behandling med litium. Gradvis utveckling och snabbare svängningar är typiskt. Hypersexualitet verkar vara ett i det närmaste specifikt symtom vid mani. Självmordshandlingar uppträder ofta tidigt i sjukdomsförloppet, i depressiva och blandepisoder.

Annons
Annons

Behandling av bipolär sjukdom

En bra behandlingsplan omfattar medicinering, dagboksregistrering av symtom, information om sjukdomen, psykologisk behandling, minimering av stress, regelbunden livsrytm, tillräckligt med sömn och försiktighet med alkohol. Vid uttalat maniska symtom behöver patienten läggas in för att skyddas från det egna omdömeslösa beteendet samt att säkra att medicinering inleds. Vanligen har den unga patienten begränsad sjukdomsinsikt och vill därför sällan bli behandlad. Tvångsinläggning är inte sällan nödvändigt.

Prognosen

Bipolär sjukdom typ 1 är ett allvarligt tillstånd, med förhöjd sjuklighet och dödlighet. Stämningstabiliserande läkemedel verkar minska funktionsstörningar och självmordsbeteende. Återfallsfrekvens avtar med förebyggande litiumbehandling.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.