Forum Depression och ångest


Psykisk misshandel - verbala övergrepp 1

Här är lite jag fann på en hemsida. Borde läsas av alla. "Om Du som läser det här undrar om du blivit eller blir psykiskt misshandlad verbalt och/eller känslomässigt - då kan du fundera över dessa saker: 1. Blir du "bestraffad" på olika sätt när du klagar över din partners beteende? 2. Talar din partner om för dig att din upplevelse av det denne gör eller inte gör gentemot dig är ditt eget problem? 3. Om denne ber dig om ursäkt för saker denne gjort mot dig, hur låter det då? Låter denne arg eller som om denne egentligen inte menar det som sägs? 4. Skyller partnern på dig när du påverkas av dennes beteende? Om du gråter och är ledsen när denne kritiserat dig - säger denne då till exempel att du är tråkig, överkänslig och dramatisk? 5. Är det alltid "fel" tillfälle att ta upp saker som händer i relationen? 6. Underminerar denne på olika sätt din utveckling i livet, t ex din karriär, dina hobbies, ditt sociala umgänge, din personliga utveckling? 7. Förnekar partnern vad denne gjort och sagt till dig, även fast du vet att denne gjort och sagt dessa saker? 8. Rättfärdigar partnern sina sårande/skrämmande handlingar gentemot dig genom att säga att "du fick denne att göra det"? 9. Skrämmer partnern dig genom hot när denne är arg? 10. Är partnerns respektlösa, nedlåtande och förminskande beteende gentemot dig ett återkommande beteende, ett mönster? 11. Visar du själv tecken på att ha blivit misshandlad? Att du känner att du inte kan göra något rätt? Att självkänsla och självförtroende minskat? Att du är rädd eller vaksam inför partnern och andra människor? Att du tänker och känner att problemen inom relationen måste vara endast ditt fel? Att du isolerar dig mer och mer från familj och vänner? Att du har en känsla av att något är fel, att du känner dig deprimerad? Allt detta är tecken på att du kan ha utsatts för psykisk misshandel vilket är brottsligt. "

Del 2: "Förövaren delar inte med sig av tankar, känslor, upplevelser och planer. Denne beter sig kallt och distansierat. Denne kan bestraffa partnern med långvarig tystnad om misshandlaren påstår att partnern gjort något fel. Förövaren beter sig likgiltigt och visar inget större intresse av att lyssna på partnern eller besvara försök till konversation. Offret kan felaktigt tro att misshandlaren kommer att "öppna upp" om det bara går att hitta ett sätt att engagera denne. Offret kan tro att förövaren är blyg, en tystlåten person, tankspridd osv medan det i själva verket handlar om att misshandlaren får kontroll över partnern genom att avslöja så lite så möjligt om sin inre värld. Denne kan låtsas att inte höra, alternativt ägna uppmärksamhet åt annat när offret försöker prata. Förövaren kan ignorera dagar eller veckor i sträck. Om offret frågar varför förövaren inte vill prata kan denne svara "Det finns inget att prata om. Du lyssnar ju ändå aldrig, du är aldrig intresserad ändå", något som bidrar till förvirring och får offret att än mer försöka få förövaren att engagera sig i en kommunikation. I en relation som präglas av verbal misshandel finns inte intimiteten som bygger på att båda parter delar med sig och empatiskt lyssnar på varandra. Misshandlaren argumenterar ständigt emot offrets tankar, känslor, åsikter och upplevelser utan att samtidigt berätta vad denne själv tycker och tänker. Genom att kontra förnekar misshandlaren partnerns upplevelse av verkligheten. Samtidigt vet inte offret vad förövaren själv tänker och känner. En konstruktiv diskussion blir en omöjlighet i en relation där den ena personen kontrar regelbundet. Även offrets mest subjektva upplevelser blir kontrade och förminskade. Misshandlaren kontrollerar relationen genom att vägra diskutera vissa saker. Denne kan undanhålla offret viktig information eller bestämma vad som är tillåtet att prata om i relationen. Konflikter kan på så sätt aldrig få en lösning. Misshandlaren kan avleda genom att byta ämne, eller genom att meddela att det inte finns mer att säga, även om partnern vill fortsätta prata om något som berör. Misshandlaren kan, samtidigt som denne blockerar, nedvärdera offret som person med uttalanden som: " Vem bad om din åsikt?", "Det där är alldeles för komplicerat för dig att ens förstå", "Du tror att du vet allt", "Varifrån fick du den där idiotiska tanken?". Om du blir blockerad eller avledd när du exempelvis behöver information om något, ge dig inte. Upprepa frågan igen. Om du inte får ett svar när du ber om ett, innebär det att dina gränser överträds. Om misshandlaren manipulerat omgivningen för att försöka tvinga dig till tystnad genom att framställa dig i tvivelaktig dager, försök inse din rätt. Du har rätt att få ett svar när du ber om ett. Ge dig dock inte in i en diskussion där du bemöter påståenden som misshandlaren samtidigt slänger ur sig. Håll fast vid din fråga. Om förövaren försöker avleda dig, exempelvis genom kritik gentemot saker som denne säger att du har gjort, konstatera högt att denne nu avleder dig. Fokusera på dina känslor - om du känner dig frustrerad i situationen/diskussionen kan det vara ett tydligt tecken på att du blir blockerad eller avledd. Fokusera också på din vilja att få svar på frågan, inte på det misshandlaren försöker få dig att fokusera på. Det gör denne för att slippa bemöta din fråga och för att ha kontroll över dig. Förövaren kommer försöka spela på din frustration och ditt underläge när du inte får svar på dina frågor eller när du inte får diskutera sådant som är angeläget för dig."


Upp - tycker detta är viktigt.


ja, det är jätteviktigt! Värt att läsa även om man inte befinner sig i sådan relation just för tillfället.


Too-ticki: Bra att du aldrig levt i en destruktiv relation. Här fortsättning. Del 3 "Misshandlaren anklagar ofta partnern för saker som går fel, oavsett vad som orsakat händelsen. Förövaren kan spela på offrets skuldkänslor på olika sätt. Denne kan projicera sin egen ilska, irritation eller osäkerhet på sin partner. Misshandlaren kan vara outtröttlig i sina anklagelser. Offret kan ibland få be om ursäkt för saker som denna egentligen inte har någon skuld i. Om du blir anklagad för saker eller skuldbeläggs för saker som händer blir du verbalt misshandlad. Om du t ex får höra att du bara försöker starta ett gräl, att du fantiserar ihop saker, att du förvrider sanningen, att du gör fel, att du bara försöker få sista ordet, att du tänker fel, att du ber om det, att du tror att du vet allt osv - så blir du verbalt pch psykiskt misshandlad eftersom kritik riktat till dig som person samt till dina personliga prestationer skadar din självkänsla. Förövaren kontrollerar offret genom hot. Kan även vara hot om självmord. "Om vi skiljer oss så får du aldrig mer se dina barn". "Om du inte gör som jag vill kommer jag att bli väldigt arg". "Om du inte gör som jag vill så kommer du få ångra det."


Del 3: Den verbala misshandeln samt olika former av dess manipulation förnekas av misshandlaren. Denne kan förneka att en viss händelse helt och hållet har hänt, eller hävda att offret överdriver. För partnern kan det bli mycket frustrerande och förvirrande, eftersom denna faktiskt minns att en viss händelse har ägt rum. Misshandlaren kan även "glömma" att meddela en, för offret, viktig information. Förövaren kanske informerar alla andra förutom sin partner om ändrade planer. Alla kan vi glömma någon enstaka gång, men att ständigt "glömma" olika slags upplysningar är ett manipulativt medel att få kontroll över offret. "Glömskan" kan förstöra för offret på olika sätt och få denna framstå som vimsig, irrationell och kanske pinsam. Tro inte på misshandlaren när denne förnekar att en händelse har ägt rum. Om man tror denne, kan man hamna i en långvarig och tärande diskussion där man försöker övertyga förövaren att det faktiskt har hänt. Denne vet att det har hänt, men förnekandet ger kontroll och makt och hjälper denne att inte känna skuldkänslor. Offret kan uppleva det som att sakta förlora förståndet, eftersom förövaren lugnt och självsäkert hävdar att det offret har upplevt eller iakttagit, aldrig har hänt. Om offret vid det här stadiet har börjat bli isolerad från familj och vänner, blir det ännu svårare för denna att lita till sina egna upplevelser. Det enda offret har att lita till är sig själv och förövaren, och eftersom verbal misshandel i stort, tar ifrån denna dennes förmåga att lita till det upplevda, kan det tyckas som om förövaren är den logiska, sansade och intelligenta av dem två. Offret kan dra slutsatsen att förövaren måste ha rätt i det denne säger. Förövaren kan exempelvis flirta öppet med en annan inför partnern. Därefter förneka händelsen och mena att partnern är kontrollerande och sjukligt svartsjuk, vilket leder till att partnern till slut får be om ursäkt för sin "svartsjuka". Misshandlaren förnekar att denne någonsin misshandlat sin partner verbalt, känslomässigt eller fysiskt. Exempel på förnekande påstående: "Du hittar på alltihop." "Det där har aldrig hänt." "Du blir upprörd över ingenting." "Du måste vara galen." Förövarens "sanning" präglar förhållandet alltmer. Den verbala misshandlaren är ofta kyligt lugn och sansad. Denne tycks vara logisk och intelligent. Misshandlarens uttalanden om partnern ges ofta tyngd eftersom offret tänker att förövaren känner denna så väl. Dessa omständigheter gör det svårt för offret att behålla sitt eget perspektiv och sin egen tillit till sig själv. Misshandlaren kan vara outtröttlig i att mata offret och omgivningen med sin version av "sanningen" om förhållandet och om offret.

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons