Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Depression & ångest

Långtidsbehandla depression

Depressiv sjukdom drabbar omkring 5% av vår befolkning. Sjukdomen kan vara livslång och livshotande. Att den kan vara livslång bygger på våra kunskaper att den i majoriteten fall är recividerande, det vill säga att den i regel återkommer med flera sjukdomsepisoder under livet.

Publicerad den: 2008-10-02

Annons

Man har beräknat att om någon haft en period med depressiv sjukdom är risken att få en andra episod cirka 50%. Har personen haft två episoder är risken 70-80% för återfall och har den haft tre episoder är risken cirka 90% för att få en fjärde.

Detta visar hur viktigt det är att förhindra återfall i den depressiva sjukdomen. Det förhåller sig nämligen på det sättet att varje episod blir mer symptomrik, den blir svårare att behandla än den föregående episoden och tiden mellan sjukdomsepisoderna minskar. Resultatet blir att den tid man får vara frisk och kry succesivt minskar.

Annons
Annons

Stor dödlighet på grund av samsjuklighet?

Att den är livsfarlig visar förhållandet att om man inte behandlar sjukdomen på ett riktigt sätt riskerar omkring 20% att dö antingen genom självmord eller på grund av samsjuklighet med hjärt/kärlsjukdom, ämnesomsättnings- eller tumörsjukdomar. Det finns nämligen ett hittills ofullständigt utrett samband mellan flera kroppsliga sjukdomar och depression, där de båda sjukdomarna ogynnsamt påverkar varandra. Samsjuklighet ökar risken för dödlighet.

Hur ska en professionell behandling se ut?

Efter en depressiv episod:

Som regel kommer minst 80% av alla deprimerade patienter att bli fria från sina symptom efter kortare eller längre tid. Psykofarmaka och kognitiv psykoterapi ger i de enskilda fallen denna förbättringsprocent som ofta är högre än den vi ser vid behandling av många kroppsliga åkommor.

Det är viktigt att se till att samtliga depressiva symptom kommer under kontroll. Finns det restsymptom disponerar dessa för ökad återfallsrisk. När symptomfrihet uppnåtts skall behandlingen fortsättas ytterligare minst sex månader. En total behandlingstid på ett år efter en första episod rekommenderas nu mera allmänt.

Annons
Annons

Efter två depressiva perioder:

Nu krävs en förebyggande behandling på minst fem år och därefter ställningstagande till fortsatta åtgärder. Är det så att de två tidigare episoderna varit mycket symptomrika och kanske inneburit självmordsförsök, alternativt att det finns en stark ärftlig belastning kan livslång, förebyggande behandling övervägas.

Efter tre episoder:

I detta läge gäller nästan undantagslöst livslång, förebyggande behandling. Jämför nödvändigheten av insulinbehandling vid sockersjuka, behandling av hjärt/kärl och ämnesomsättningssjukdomar.

Med en riktigt genomförd förebyggande behandling kan risken för att återinsjukna minskas från cirka 90% till cirka 20%. Det är alltså stora vinster att göra såväl för den drabbade patienten, hans eller hennes anhöriga samt för samhällsekonomin i stort.

Grunden för en effektiv förebyggande behandling ligger i en väl avvägd läkemedelsbehandling. Vi har i dag ett flertal preparat att välja bland. Kan dessa läkemedel kombineras med psykoterapeutiska insatser till exempel kognitiv psykoterapi samt sociala åtgärder kan man räkna med förstärkta positiva effekter.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Förebyggande behandling av recidiverande depressiv sjukdom är i dag en mycket tacksam uppgift. Liv står att rädda och en god livskvalitet garanteras för såväl patient som anhöriga.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons