Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vad är palliativ vård?

Palliativ vård är namnet på den vård som ges till personer med långvariga obotliga sjukdomar, ofta i livets slutskede, för att förebygga och lindra symtom. Målet är inte att förlänga livet men att uppnå bästa möjliga livskvalitet.


Uppdaterad den: 2022-11-08

Annons

Definition

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av en sjukdom som inte går att bota. Palliativ medicin är ett specifikt kompetensområde som omfattar behandling av patienter med obotlig sjukdom och (ofta) kort förväntad livstid. Ordet palliativ kommer från latinets pallium som betyder mantel, som används som symbol för omsorgen om den döende människan. 

Palliativ vård har traditionellt omfattat främst patienter med cancersjukdom, men behandlingsprinciperna gäller även för andra sjukdomsgrupper, till exempel kroniska neurologiska sjukdomar och allvarlig hjärt- eller lungsjukdom.

Annons
Annons

Fokus på symtomlindring

Målet för all palliativ behandling är att ge patienten och hans/hennes familj bästa möjliga livskvalitet. Diagnostik och behandling är beroende av var patienten befinner sig i sjukdomsförloppet. Under den palliativa sjukdomsfasen kommer det att vara en utmaning för läkaren att tillsammans med patienten väga den förväntade behandlingseffekten mot en eventuell försämring av livskvaliteten på grund av intensiv diagnostik och läkemedelsbiverkningar. En noggrann analys av patientens symtom och besvär bör alltid ligga till grund för den symtomlindrande behandlingen. Det är också avgörande med en god uppföljning. Läkare och sjuksköterska kartlägger symtomens omfattning och grad, både före och efter behandlingsstart, och registrerar eventuella biverkningar.

Samarbete

Patienter med obotlig sjukdom och kort förväntad överlevnad har ofta många besvär. Utmaningarna är sammansatta och därför krävs ett behandlingsteam som består av många olika yrkeskategorier (läkare, sjuksköterska, kurator, fysioterapeut och så vidare) för att hjälpa patienten och familjen på bästa sätt. Ofta krävs samarbete mellan flera olika medicinska specialiteter. Det är viktigt att familjen, om den så önskar, får delta i vården av patienten. För att få till detta måste läkaren och övrig vårdpersonal ha bra förmåga att kommunicera med patienten och anhöriga.

Annons
Annons

Forskningsbaserad kunskap

Omfattningen av vetenskapliga studier av nyttan av palliativ medicin är begränsad, men forskning pågår. Rekommendationerna om olika behandlingsåtgärder bygger dels på forskning och dels på erfarenheter av behandlingen av patienter med cancersjukdom och andra patientgrupper med dödlig sjukdom.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.