Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Din patientjournal

Patientjournalen ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten, till exempel uppgift om ställd diagnos och väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.


Uppdaterad den: 2024-06-20

Annons

Rätten till din journal

Huvudregeln är att du som patient har rätt att få ta del av din journal. Om du vill ta del av din journal bör du kontakta vårdgivaren och begära att få en kopia av journalen hemskickad eller be att få läsa den på vårdinrättningen. Om du vill få en kopia hemskickad har inte vårdgivaren rätt att vägra dig detta och kräva att du ska läsa den på vårdinrättningen i stället. Om journalen överstiger ett visst antal sidor kan du dock få betala för kopiorna. Journalen ska tillhandahållas dig så snart som möjligt, som regel inom en vecka.
 

Inom den allmänna hälso- och sjukvården beslutar vårdgivaren om journalutlämnandet. Om vårdgivaren inte vill lämna ut journalen eller del av den har du rätt att få veta varför och vart du ska vända dig för att klaga på beslutet. Inom den enskilda hälso- och sjukvården (till exempel hos en privatläkare) prövas utlämnandet av den som är ansvarig för journalen. Om denne anser att journalen eller någon del av den inte bör lämnas ut till dig ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om du har allmänna frågor om din journal, till exempel om du inte förstår vissa uppgifter i journalen, är det lämpligt att du kontaktar den som skrivit journalen.

Annons
Annons

Felaktigheter i journalen

Om du upptäcker felaktigheter i journalen eller att väsentliga uppgifter inte tagits med bör du kontakta vårdgivaren, till exempel den läkare som skrivit journalen. Felaktigheterna kan då kanske rättas till. Om läkaren inte är beredd att göra ändringar i journalen kan du, om du är patient eller om du omnämns i journalen, ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att journalen helt eller delvis ska förstöras. Innan ansökan prövas ska läkaren beredas tillfälle att yttra sig.

Om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslår ansökan kan du överklaga beslutet hos allmän förvaltningsdomstol. Om ansökan bifalls får beslutet däremot inte överklagas. Du kan också göra anmälan till hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). HSAN kan dock inte besluta om att de felaktiga journaluppgifterna ska tas bort, däremot kan läkaren åläggas disciplinpåföljd om HSAN finner att han eller hon åsidosatt sina skyldigheter enligt patientjournallagen.

Kan man bli nekad tillgång till sin journal?

I vissa undantagsfall kan man neka patienten att få ta del av sin journal. Journalen får inte lämnas ut till patienten om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att den inte lämnas ut till honom eller henne. Patientens hälsotillstånd kan exempelvis bedömas bli avsevärt försämrat, om han eller hon skulle få läsa om sin sjukdom. Det kan också röra sig om journaluppgifter som någon utomstående lämnat om patienten. Om det finns risk för att uppgiftslämnaren eller någon närstående till honom eller henne skulle utsättas för våld eller annat allvarligt men får journalen inte heller lämnas ut till patienten.

I regel har förälder eller annan vårdnadshavare rätt att ta del av sitt underåriga barns journal. Om barnet uppnått sådan ålder att han eller hon självständigt förfogar över journalen kan man dock neka vårdnadshavaren att få tillgång till journalen eller delar av den. När det gäller en avlidens journal har efterlevande inte någon ovillkorlig rätt att ta del av den avlidnes journal. Den avlidne kan exempelvis ha lämnat uppgifter som han eller hon inte vill att de efterlevande ska få reda på.

Annons
Annons

Källor

Referenser

  1. Journalförstöring – ta bort innehåll i en patientjournal. För hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen 2021-05-26 (hämtad 2024-06-20) www.socialstyrelsen.se
  2. Patientjournal. Vårdhandboken. 2022-08-18 (hämtad 2024-06-20) www.vardhandboken.se

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.