Mer patientcentrerad vård om svenskarna får bestämma

Möjligheten att få medverka i planeringen av sin egen vård, omsorg och behandling är en viktig aspekt om man frågar svenska vårdtagare. Detta är dock något de inte upplever speciellt ofta, och som inte sker i tillräckligt hög utsträckning i vården i dag. Det visar resultaten av den senaste nationella SOM-undersökningen.

Lovisa
Publicerad den: 2017-06-12
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

Överlag får Svensk sjukvård goda omdömen och är den samhällsinstitution som vi har högst förtroende för. Det enligt SOM-undersökningarna. I internationella jämförelser rankas den svenska sjukvården högt med avseende på framförallt jämlikhet och kostnader.

Brister trots tydlig lag 

Vad tidigare studier ofta visar på är dock brister i effektivitet, koordinering och personcentrering– trots att patentlagen från 2014 innehåller tydliga riktlinjer om att vård så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten.

– Patientrepresentanter har länge efterfrågat större möjlighet till delaktighet och medverkan genom personcentrerad vård. Vi vill bli sedda som personer och inte som vårdobjekt, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, patientföreträdare vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC) och medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin.

Annons
Annons

Saknade chans att delta 

Majoriteten av de svarande tyckte att möjligheten att vara delaktig och själv kunna påverka sin vård var en av de viktigare aspekterna.
Resultatet visar också att en betydande andel av svenskarna anser att det är svårt att vara delaktig i vården idag. Nästan en tredjedel av de svarande menade att de som patienter knappast eller inte alls får möjlighet att medverka i planeringen av sin egen vård, och 26 procent svarade att de knappast eller inte alls får den information som behövs för att kunna delta i beslut om sin egen vård eller behandling.

– Även om folk i allmänhet kanske inte känner till begreppet pekar undersökningsresultaten på att de centrala aspekterna inom personcentrerad vård bedöms som viktiga men inte alltid tillgängliga i dagsläget. Det finns alltså en diskrepans mellan hur viktigt svenskarna anser att ett större inflytande i sin egen vård och behandling är, och vilken möjlighet de upplever att de har till det i dag, säger GPCC:s centrumföreståndare Inger Ekman, en av författarna till kapitlet Svenskarnas syn på personcentrering i vården.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • 20130303083842
    2017-06-12 18:07 (3 år sen)

    Har just varit på ögonkliniken och blivit "misshandlad"! Där finns inget att påverka varken när, var eller hur! Så jag förstår inte vad de som utformade lagen tänkte sig att vi skulle unna göra. En förklaring - tack!

  • Avatar Mia 2017-06-12 20:46 (3 år sen)

    Även om läkare och sjukgymnast är överrens om att vila och naprapatbehandling är det bästa för min whiplash - spelar det ingen roll om försäkringsbolaget inte godkänner naprapatbehandling och vila enligt läkares och sjukgymnas ordination i kombination med vad jag själv upplever som bästa och snabbaste sättet att bli bra/bättre. Alternativvård som naprapat eller kinesiologi är utanför landstinget och därmed dyrare men det hjälper medan det billigare alternativet annars är huvudvärkstabletter och långvarig eller t.om bestående men. Är det inte bättre att man som patient får ersättning för den metod som snabbast hjälper, så man inte får men för livet istället?


Annons
Annons
Annons