Forum Patienträttigheter


Forumtråd: Våran vårds så kallade okunskap största hindret för utveckling

våran vårds så kallade okunskap största hindret för utveckling
 
 
så som jag ser det,så har alla de vänner jag haft ute i svängen,ja i den så kallade asociala miljön,de som brutit mönstren., helat sig själva blivit friska, skapat sig liv som fungerar,
 
Gått in i olika program, 12 steg eller andra, som gått i en en troende miljö.de som varit drogfria många år,De är de vänner som brutit den negativa livsstilen med själv-hävdanden, beteenden, droger, våld,
 
Straff eller tvång förändrade ej deras liv, det gick ej att kontrollera dem till att förändras,då makt medel ej fungerar för att människor ska bryta negativa mönster.de gjorde de själva genom personlig utveckling,
 
Alla har de slutat hävda sig,ingen av dem fortgår att påpeka vilka jävlar de är på ta för sig, hur farliga de är,de talar ej längre om våld de begått,brott de begått, eller droger,dvs de hävdar sig ej längre med sådant,de agerar ej längre med våld. brott eller droger,
 
 
De hade antisociala tankar och känslor,dvs hat emot myndigheter, polisen, auktoriteter,kriminalvård psykiatri, m,msådant har de ej längre,detta har de utvecklat bort genom olika program, eller genom tros tänkande,
 
 
De håller med mig om då jag snackar med dem,att varken kriminalvård eller psykiatri,hade en hum om hur de skulle hjälpa dessa att förändras,från deras antisociala utveckling,
 
 
Då tvång eller makt ej förändrar beteenden, eller antisocial tankar känslor.negativa identitets utvecklingar,det enda som förändrar sådant är att individer självmant utvecklar andra tankar andra känslor,utvecklar en annan  identitet andra attityder,sådant sysslar vare sig kriminalvård eller psykiatri med,de försöker straffa kontrollera medicinera bort antisociala tankar känslor och beteenden,det är att försöka med våld få människor att förändras,med straff kontroll få människor att förändras,
 
 
varför det ej förändras är för att man ej förstått det terapeutiska bemötandet av dessa människor,ser man till vad som funkar,så får man först om främst sätta sig på skolbänken,ja gå in i en tolvstegs miljö. en kognitiv miljö.se hur dessa terapeuter agerar i sina möten med antisociala människor,ja alkohol drog terapeuter, beteenden terapeuter,de agerar totalt icke dömande icke fördömande,de bemötandena är oftast pga att dessa människor tidigare har haft likvärdiga problem.många är tidigare alkoholister, tidigare kriminella, tidigare våldsverkare, tidigare missbrukare,de bemöter då människor i den negativa beteenden utvecklingen eller alkohol drog utvecklingen,ändå som likvärdiga,detta öppnar upp för att de själv kan informera, överföra kunskap om varför dessa människorhar drogberoenden eller antisocial beteenden,genom egen kunskap, samlat genom många många människor som levt sådana liv,ja antisocial destruktiva liv,
 
 
vad gör den kriminalvård eller den psykiatri vi har idag,ja de försöker straffa kontrollera medicinera bort dessa identitets utvecklingar eller beteende utvecklingar,detta skapar det raka motsatta,vi dom,två läger, myndigheter på den ena och de antisociala på den andra,det finns ingen förståelse,utan bara en massa vilja som går att två håll, en massa attityder som går åt två håll.,myndigheters behov av att med maktmedel skapa förändring, med kontroll skapa förändring,med regler skapa förändring, med kemiska preparat, tvång, straff, skapa förändring,detta är ingen terapeutisk miljö.det skapar bara det raka motsatta, mera antisociala känslor och tankar,
 
 
kan ni förändra människor i eran omgivning med tvång med makt,era nära och kära med tvång med makt med kontroll???varför gör ni ej det???? ja försöker,nä detta vore kriminellt, olagligt, ett brott mot deras mänskliga rättigheter,ni är så pass kloka också då det gäller dem,att ni vet att sådant funkar ej,
 
 
det kanske är likadant med beteenden beroenden våld hos så kallat antisociala,ja det går ej att genom kränkning och tvång förändra dem,vi har lärts så o-funktionella känslor så då människor i dessa antisociala utvecklingar.upplever att man försöker tvinga dem med maktmedel med kemiska preparat med tvång,med våld att förändras,ja då går de i försvar, med sina känslor emot tvånget, detta skapar alltså mera antisociala tankar,man skapar det raka motsatta,
 
 
betänk hur dessa missbrukare eller våldsverkare människor med andra antisociala beteenden blir bemötta,i en tro en religion,av troende människor,i ju för sig är sådant lögner, men då de ändå söker sig dit vilket många gör,så upplever de samma terapeutiska möte,som människor upplever i olika program, tolvsteg eller kognitiva program,en totalt icke dömande icke fördömande totalt accepterandemiljö.de upplever sig älskade bekräftade,i detta terapeutiska möte,så köper de många gånger kärleksläran i tron,den läran skapar det samma som skapas i olika program,större egen värde större självkänsla som individer, egen värde själv känsla som ej är knutet tillden antisociala identiteten,eller de beteenden det våld, de beroenden som finns i den antisociala identiteten,detta skapar då en större med känsla större respekt för andra,precis samma sak skapas i olika kognitiva program eller 12 stegs program,då människor växer sig fria från skuld skam, växer sig fria från själv harm, växer sig fria fråndestruktiva tankar och känslor angående sitt eget jag,i både och den andliga/ psykotiska tron upplever människor en förlåtelse av sig själv och allt tidigare,likvärdigt lär man sig i ett kognitivt program eller de tolv stegen,detta är grunden till en egen utveckling framåt, skapar hopp för en framtid hos individen,en framtid utan droger utan våld utan brott, utan de attityder och de antisociala tankar känslor,som vuxit fram under livet,
 
 
man kan säga att människor på delvis ett omedvetet sett och till en del medvetet sett,ja en del av hur hjärnans kemiska belönings system fungerar lär man sig i tolvstegs program kognitiva program,så till en del omedvetet till en del medvetet så bryter man tanken och känslan och beteendets rundgång,kopplat till hjärnas kemiska belönings system,man frigör sig alltså från självhävdandet i droger i brott i våld,genom skapande av egen värde självkänsla,i den andliga tron förstår ej de troende vad som sker,de upplever bara en förändring, mera glädje mera lycka mera hopp,blir mera förstående mera förlåtande mera medkännande,de ger den kristna sinne sjukdomen äran för förändringen, de förstår ej att de själva skapat sig ifrån det tidigare genom att anamma andra sett att tänka känna,genom att uppleva sig förlåtna och förlåta sig själva,de ger psykosen äran för förändringen,i tolv steg eller kognitiva program i personlig utvecklings program,så är medvetenheten kunskapen anammad mera kring känslor beteenden beroenden,från de terapeutiska mötena,från människor som brutit dessa problem sedan tidigare och har en större självkännedom,större egen kunskap,
 
 
 
 
 
 
Kan självhävdande attityder ha en direkt anknytning till fortgående våld,fortgående antisociala beteenden???ja tex alla människor som jag känner sedan mitt liv i en antisocial miljö.de hävdar sig på ett eller annat sett,en del hävdar sig genom våld, andra genom stjälande, en del genom att sälja droger,en del genom alla dessa olika sätt att hävda sig,deras tanke känsloliv är lite inrutat,tex en människa som hävdar sig genom våld, den är sitt egen värde sin självkänsla,knuten till sina våldsbeteenden,
 
 
Dessa hjärna ger den väl belönande ämnen i våldsageranden, adrenalin dopamin endorfin,ungefär som missbrukaren av droger eller alkohol får dessa ifrån sin hjärna eller en spelberoende får dettaifrån sin hjärna,i drickande drogande spelande,så är dessa människors liv kretsande kring just drickande drogande spelande,det har ett låst tanke känslo system kan man säga, i olika grad är detta maniskt,våld fungerar likadant,
 
 
Ja självhävdandet kan man säga var till en del maniskt.då hjärnan ger samma belönande ämnen i självhävdandet som i våldsageranden,en del av mina polare får dessa belöningar i andra beteenden, från sina hjärnor,ja dem som har sin identitet knuten till att stjäla,får dessa belönande ämnen i sina stöldbeteenden, och även i sina hävdanden inför varandraangående brott de begått,deras tanke känslo system är mera eller mindre låsta till just stöldbeteenden eller inbrott,deras självkänsla egen värde är knutet till dessa beteenden,
 
 
 
Sedan har vi tex tjack langaren, har några sådana polare också, de har sitt egen värde sin själv känsla knutet till sitt beteenden att vara en möjliggörare till att andra får droger,de förser sitt eget missbruk med detta drog försälja beteenden,de har ej bara sitt drogberoende som styr, dvs där de jagar endorfin dopamin genom att injicera droger eller knapra droger,ja deras hjärnor ger dem detta varje gång de tar drog,det gör deras hjärnor också i identitets utvecklingen av möjliggörare till att förse andra med droger,då detta ger dem egen värde, självkänsla, som de får från den omgivning de är möjliggörare för,precis som de som förser människor med stöldgods får.eller de som agerar med våld får,genom sina beteenden, från sin omgivning.
 
 
De blir bekräftade av en antisocial omgivning genom sina beteenden, respekterade genom sina beteenden,detta går att straffa bort lika lite som det skulle gå att straffa bort alkoholism, eller narkomani,då man försöker straffa kontrollera bort dessa beteenden eller medicinera människor på tvång för sådana beteenden,så stärker man bara den antisocial personligheten,då allt tvång får igång deras försvars mekanismer, antisociala tankar och känslor förankras och vidare utvecklas,dvs hat emot myndigheter hat emot polisen hat emot psykiatri,det är vad ett tvång skapar, vad en kontroll skapar, vad bara straff skapar,vi och de ungefär,två läger myndigheterna på ena och den så kallade antisociala på den andra,så då dessa människor har samhällshat, hat emot myndigheter, hat emot auktoriteter, hat emot en påstådd vård,de upplever som en kränkning,så fyller ej den vården något behov,den vården skapar det motsatta än mera social fobi.,
 
 
hur känner man igen dessa människor inom vården då,ja de är de som pratar brott, pratar droger, pratar våld och har antisociala tankar känslor emot så kallad vård personaleller kriminalvårds personal,de är de som upplever sånt som fienden,att tvångsdroga en sådan människa att försöka kontrollera den till att bli annorlunda,skapar det raka motsatta,än mera myndighets hat, hat emot psykiatri,,,
 
 
 
kan det vara så att om man genom att utvecklas identitets mässigt, genom att skapa egen värde, själv känsla, som ej är knutet till den antisociala personligheten,eller dess beteenden,upphör med att agera med våld,upphör att agera med antisociala beteenden upphör med den negativa livsstilen,upphör med att missbruka,ja mina polare de som hållit sig drogfria,fria från våldsbeteenden, fria från andra antisociala beteenden,kriminella beteenden, eller drogbeteenden,de har ju slutat hävda sig på sådant,de tänker ej de banorna längre,de talar ej om sånt, de har inga antisociala tankar och känslor emot polisen myndigheter psykiatri emot makten,detta makten ej kunde förändra i dem har de förändrat själva,
 
 
kan det hänga ihop???
 
 
vad gör tex psykiatri för att hjälpa människor växa identitets mässigt, tanke känslomässigt!!ja sånt sker ej av sig själv,speciellt ej då människor då de inkommer fortgående är i en antisocial miljö,tanke känslomässigt,ja de umgås fortgående med likasinnade, så kallade antisociala personligheter,det som talas om är tidigare brott tidigare våld,genom att hålla människor inlåsta i en sådan miljö.,så kan de ej utvecklas ifrån den så kallade antisocial personligheten,den man påstår sig vårda,den man medicinerar, den man förvarar,det är moment 22,ja i en låst miljö där människor med samma form av problematik finns,antisociala beteenden, våldsbeteenden, drogbeteenden,där frodas den antisociala personligheten, vidare utvecklas den,växer den, utvecklas den,därav är återfalls statistiken så hög,
 
 
för kemikalier hjälper ej människor att utvecklas ifrån en inlärd identitet,förvaring tvång kontroll gör ej heller det,vill man att människor ska förändras utvecklas,ja då får man sätta på skolbänken,ta reda på vad som funkar förstå varför det funkar,och sedan applicera sådant lite mera inom maktens så kallade vård,för maktens så kallade vård fungerar väldigt dåligt,men kostar en helvetes massa kosing,

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons