Vård utomlands

Dina möjligheter till vård utomlands varierar något beroende på vart i världen du befinner dig. Vid tillfälliga resor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt att få medicinsk vård på samma villkor som landets invånare.

Redaktionen, Netdoktor.se
Uppdaterad den: 2010-04-26

Annons

För att få samma medicinska vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz som landets egna invånare, vid tillfälliga vistelser, behöver man ett så kallat europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort). Vid resor inom Norden behövs däremot inte ett sådant kort. Kortet kan beställas från Försäkringskassan.

Med ”nödvändig vård” menas att du inte ska behöva avbryta din vistelse och återvända till ditt hemland av medicinska skäl, vård som inte kan vänta, vård som orsakas av kronisk sjukdom samt för gravida kvinnor och där innefattas all vård som kan bli nödvändig på grund av graviditet, även förlossning. Det är dock alltid den behandlande läkaren som avgör vad som är nödvändig vård. Om resans syfte är att söka vård, anses vården vara planerad och vid de tillfällena gäller inte EU-kortet. Kortet gäller i tre år och är personligt.

EU-kortet täcker inte allt

Viktigt att nämna är att EU-kortet inte ger rätt till privat vård, eller till planerad vård. Man har heller inte rätt till ersättning för extra kostnader vid hemresor, till exempel med ambulansflyg. För att få rätt till sådan ersättning krävs det att man har en privat reseförsäkring. Det gäller däremot inte inom Norden, där det finns ett speciellt avtal som täcker extra utgifter för hemresor.

Annons
Annons

Kostnad för vård utomlands

Om det förekommer patientavgifter eller liknande betalar du alltså lika mycket som alla andra. I Frankrike och Belgien måste du däremot först betala hela vårdkostnaden själv och sedan begära ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassan.

Viktigt att observera är att dessa villkor endast gäller hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Går du till en privat vårdgivare får du betala hela kostnaden själv.     

Om du inte har EU-kortet

Ifall du blir sjuk under tiden som du är utomlands och inte har något EU-kort med dig kan du kontakta Försäkringskassan i Sverige. Försäkringskassan kan då utfärda ett provisoriskt intyg som tillfälligt ersätter EU-kortet. Eller så kan vårdgivaren eller motsvarigheten till Försäkringskassan i landet du befinner dig i kontakta den svenska Försäkringskassan och få intyget.

Annons
Annons

Ersättning i efterhand

Om man har blivit skyldig att betala hela vårdkostnaden, exempelvis om man inte hade EU-kortet med sig eller om man fick privat vård, kan det ändå finnas en möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan när man väl är hemkommen. Då ska du kontakta Försäkringskassan på Gotland. De prövar om det är möjligt att få ersättning för den vård man fått i annat land. Fördelaktigt är då om man bifogar information om behandlingen och den utländska vårdgivaren. När man ansöker om ersättning för vårdkostnader ska man alltid bifoga originalkvitto till ansökan. Är vården ännu inte betalad ska man i stället bifoga en räkning i original. Ansökningsblankett för ersättning för vårdkostnader i efterhand finns att ladda ner på Försäkringskassans hemsida.

Länder utanför EU/EES

Även om du befinner dig i vissa länder utanför EU/EES kan man ha rätt till vård. Det gäller länder som Sverige har avtal med. För att få vård i dessa länder krävs det att vårdbehovet uppkommit under vistelsen i landet. I de länderna gäller inte EU-kortet utan man behöver andra intyg (till exempel svenskt pass eller intyg från Försäkringskassan) som visar att man är försäkrad i Sverige. I samtliga fall får man själv betala de patientavgifter som finns i respektive land. Länder som Sverige har avtal med är Algeriet, Australien, Israel samt Kanada (staten Québec).

Om man blir sjuk och behöver vård i ett land som Sverige inte har något avtal med kan man inte få sina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från landet du vistas i. Därför är det viktigt att ha en privat reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjukvård.

Planerad vård utomlands

Om man inte kan få vård i Sverige inom rimlig tid kan man söka förhandstillstånd för att få motsvarande vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. För att kunna göra detta måste det röra sig om sådan vård som ges för din sjukdom eller ditt hälsotillstånd inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige. Om man redan har fått vård i ett EU/EES-land kan man få ersättning retroaktivt.

I enstaka fall kan landstinget remittera en person för planerad vård utomlands. Vid dessa tillfällen gäller inte EU-kortet. Detta sker främst vid specialistvård och vid viss rehabilitering som inte går att få i Sverige, men som din läkare anser att du behöver. Vården betalas då av ditt landsting, och du behöver endast betala svensk patientavgift. För mer information kan du vända dig till Hälsa- och sjukvårdsnämndens förvaltning (08-123 132 00).

Försäkringskassan samråder med landstinget innan beslut fattas om en person ska beviljas förhandstillstånd för vård utomlands. Man har möjlighet till ersättning i efterhand från Försäkringskassan, för vårdkostnader som man haft i samband med en planerad behandling utomlands. Den rätten baseras på EUF-fördragets artiklar om fri rörlighet för tjänster.

Källa: Försäkringskassan


Annons
Annons
Annons