Relevanta myndigheters uppdrag

Netdoktors expert, Ulf Eveland, ger en kortare beskrivning till vad olika, relevanta myndigheter har för uppdrag och vart du vänder dig vid olika situationer.

Uppdaterad den: 2010-04-26
Författare: Ulf Eveland, jurist

Annons

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tillsynsansvaret för hälso- och sjukvården och dess personal. Tillsynsansvaret är dock begränsat till den verksamhet som bedrivs inom Sveriges gränser. Socialstyrelsen ska genom sin tillsyn stödja och granska verksamheten och personalens åtgärder. Styrelsen kan bl.a. meddela personal förbud att utöva viss verksamhet och göra anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd om återkallelse av legitimation för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt inskränkningar i behörigheten att förskriva narkotiska läkemedel.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) prövar på anmälan av bl.a. patienten eller närstående frågor om disciplinpåföljd för hälso- och sjukvårdspersonalen. Enligt ett regeringsförslag (som beräknas gälla fr.o.m den 1 januari 2011) ska dock patienten i fortsättningen göra anmälan om felbehandling till Socialstyrelsen, som inte ska kunna tilldela hälso-och sjukvårdspersonalen disciplinpåföljd. HSAN prövar också anmälningar från Socialstyrelsen om återkallelse av legitimation för legitimerad personal samt inskränkningar i behörigheten att förskriva narkotiska läkemedel.

Annons
Annons

Patientnämnden

Patientnämnden finns i varje landsting och i vissa kommuner. Dit kan patienter vända sig för att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården. Patientnämnden ska också främja kontakterna mellan patienten och vårdpersonalen och hjälpa patienten att vända sig till rätt myndighet.

Sjukvårdsrådgivningen

Till Sjukvårdsrådgivningen (telefonnummer 1177) kan man ringa dygnet runt för en bedömning innan man uppsöker vården. På Sjukvårdsrådgivningen arbetar erfarna sjuksköterskor, som svarar på frågor, bedömer behov av vård, ger råd eller hänvisar till andra vårdinstanser.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket är en central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet. Rättsmedicinalverket svarar bl.a. för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och rättsmedicinska obduktioner.

Annons
Annons

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en central förvaltningsmyndighet för kontroll och tillsyn av läkemedel, medicintekniska produkter och vissa andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära.&nbsp

Patientförsäkringen (PSR Personskadereglering AB)

Om du vill ha ersättning för skada som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige kan du vända dig till Patientförsäkringen. Varje vårdgivare ska ha en försäkring som täcker skador som omfattas av patientskadelagen. För att du ska få ersättning måste det finnas övervägande sannolikhet för att skadan är direkt orsakad av undersökningen, vården eller behandlingen. Skador som uppkommit eller utvecklats oberoende av vården omfattas således inte av försäkringen.

Om du vill ha ersättning för läkemedelsskador kan du vända dig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.


Annons
Annons
Annons