Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Flickor och kvinnor med adhd

Diagnosen adhd är ungefär fyra gånger så vanlig hos pojkar som hos flickor, vilket bland annat kan bero på att de diagnostiska instrument som finns att tillgå främst har konstruerats utifrån pojkars problem.

Uppdaterad den: 2015-12-01
Författare: Kerstin Malmberg, överläkare i Barn- och Ungdomspsykiatri i Stockholm
Uppdaterare: Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö

Annons

Adhd (attention deficit hyperactivity disorder) innebär bristande förmåga och/eller problem inom områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. Adhd förekommer hos cirka fem procent av alla skolbarn och hos cirka tre procent av den svenska befolkningen i vuxen ålder. Diagnosen är ungefär fyra gånger så vanlig hos pojkar som hos flickor. Den stora könsskillnaden kan bero på att de diagnostiska instrument som idag finns att tillgå har konstruerats utifrån pojkars problem, och det i sin tur kan bero på att pojkar enligt normalpsykologin är mer aktiva än flickor. Det senaste årtiondet har kunskapen om flickors problem ökat och med det har också följt ett bättre omhändertagande av problemen. Därmed har även diagnostiken förbättrats.

Olika adhd-symtom hos flickor och pojkar

Flickor är inte lika utagerande som pojkar. De har lika många symtom, men inte samma intensitet. Det är vanligare att flickor har mer problem med uppmärksamhet och koncentration, medan pojkar oftare är överaktiva. Kvinnor med adhd har i vuxen ålder ofta andra psykiatriska problem som döljer grundproblemet adhd.

Nedan följer en sammanfattning av en rapport från myndigheten SBU över vad som i stora drag skiljer pojkar och flickor med adhd.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons
 • Flickor känns ofta inte igen av sina lärare. Föräldrar bedömer dock pojkar och flickor lika när det gäller problem med adhd-symtom.
 • Flickor med adhd stöttes ofta ut ur kamratgemenskapen i förskolan.
 • Flickor med adhd var mer verbalt aggressiva mot sina kamrater än pojkar med adhd, men hamnade i färre konflikter än pojkarna.
 • Flickor med adhd var mer aggressiva, både fysiskt och verbalt, än flickor utan adhd.
 • Flickor med adhd var oftare ensammare än flickor utan adhd.
 • Flickor med adhd hade större kamratsvårigheter på fritiden medan pojkar hade svårare i skolan.
 • Lärare tolkade oftare pojkars trotsiga beteende som adhd och flickors adhd-symtom som trotsbeteende.
 • Samma symtom hos pojkar och flickor bedömdes olika av barnläkare. Pojkars adhd-symtom och -beteende bedömdes oftare ha psykiatriska orsaker, medan motsvarande symtom hos flickor bedömdes som mer ospecifikt beteende.
 • Flickor sökte senare vård och hade misslyckats mer i skolan jämfört med pojkar.
 • Ångest och depression sågs oftare hos flickor.
 • Flickor med adhd behandlas i mindre utsträckning med läkemedel än pojkar med adhd.
 • Flickor med adhd röker mer och missbrukar mer droger.
 • Mödrar med adhd är yngre när de föder barn och har oftare ett missbruk.

Källa: SBU-rapport 174 "Adhd hos flickor - En inventering av det vetenskapliga underlaget"


Annons