Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Akuta och övergående psykoser

Vid en akut psykos kan man ha hallucinationer och vanföreställningar. Bland de som går igenom en psykos får en del bara en psykotisk episod, medan andra kan få flera.


Uppdaterad den: 2022-07-18

Annons

Vad är en akut och övergående psykos?

Akuta och övergående psykoser är en grupp psykiska sjukdomar som kännetecknas av akut uppträdande psykotiska symtom och tydliga avvikelser från normalt beteende. Exempel på psykotiska symtom kan vara vanföreställningar eller hallucinationer. Psykosen avklingar inom några veckor upp till tre månader.

Akuta och övergående psykoser är ovanligt, upp till cirka tio personer per 100 000 insjuknar årligen.

Annons
Annons

Symtom

Under en akut psykos kan det finnas hallucinationer och vanföreställningar.

Den som har vanföreställningar tolkar omgivningen på ett sätt som inte är verklighetsförankrat. Personen kan till exempel uppleva sig vara förföljd eller att någon vill förgifta en utan att det stämmer med verkligheten. Andra vanföreställningar kan vara upplevelser av att vara i kontakt med döda personer eller någon högre makt, eller att få meddelanden riktade direkt till sig själv från radio eller tv.

Hallucinationer innebär upplevelser av sinnesintryck som inte finns i verkligheten, till exempel att höra röster, se saker eller känna dofter som egentligen inte finns.

Den som är drabbad av akut psykos kan vara orolig och ha märkbart förändrat beteende. Symtomen kan ofta variera inom loppet av en kort tid.

Orsak

Troligen spelar ärftlig känslighet i kombination med stressande livshändelser roll i utveckling av en akut och övergående psykos.

Ibland finns en kroppslig orsak, till exempel hjärnskada, men det räknas inte som en akut och övergående psykos, utan kallas för organisk psykos.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs genom samtal och observation av beteendet hos den som är drabbad. För att utesluta kroppsliga orsaker görs också en kroppslig undersökning.

Behandling av akut psykos

Behandlingen av en akut och övergående psykos genomförs till en början på sjukhus. De flesta får god hjälp av antipsykotiska läkemedel. Dessutom kan det vara bra att utreda om det finns några utlösande stressande faktorer så att dessa kan undvikas i framtiden eller så att problem i livet som kan ha bidragit till insjuknandet kan lösas. Det är viktigt att personer med akut psykos får träffa psykiatriker. Information till omgivning och närmiljö är ofta viktigt.

Prognos

En akut och övergående psykos ska gå över inom loppet av två till tre månader, annars ändras diagnosen. En del får flera episoder med psykos, medan andra endast har en sådan episod. Hos vissa utgör en akut psykos början på en annan psykiatrisk sjukdom och då ändras diagnosen så snart sjukdomsbilden har kartlagts tillräckligt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.