Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Pedagogiska råd kring personer med ADHD

Barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) har ofta brister i kognitiva funktioner som är viktiga för att få vardagslivet och skolan att fungera. De kognitiva funktionerna är ofta ojämna, vilket gör personens prestationer motsägelsefulla. De kan ha mycket stora svårigheter inom vissa områden men vara välfungerande inom andra.

Pedagogiska råd kring personer med ADHD
Annons

Bristerna, vad gäller arbetsminnet, att hålla flera bollar i luften, och förmågan att bromsa upp i steget från tanke till handling, får likartade konsekvenser hos vuxna som hos barn. Man får svårigheter att hantera komplexa situationer och drar inte lärdom av sina misstag. Det blir svårt att planera, både i det korta och det långa perspektivet och att ta tag i sådant som måste göras eller slutföra det man föresatt sig. Ofta glömmer man överenskommelser, tider och var man har lagt sina saker.

Svårigheterna med automatiseringsförmågan kan hålla i sig, något som kan förhindra inlärningsprocessen. Förmågan att lyfta fram texten som det viktiga och skapa helheter av bokstäver, kanske inte är automatiserad. Problemen med att bringa ordning i vad man ser märks också, då det gäller t.ex. att läsa en karta. Vad är gränser? Vad är floder? Eller hur skiljer man alla olika symboler på en produktionskarta? Brister i arbetsminne och sekvensminne skapar svårigheter inom till exempelvis matematiken.

Personer med NPF har även svårigheter med de exekutiva funktionerna. De exekutiva funktionerna kan ses som de hjärnfunktioner som organiserar individens handlande över tid för att uppnå ett mål. Deras uppgift är att planera, prioritera, integrera och reglera kognitiva funktioner. Man har ofta betydande svårigheter till att organisera och orka slutföra arbete dvs. att komma in i en aktivitet, att slutföra aktiviteten samt att återgå till en aktivitet inom rimlig tid. Tydlighet och struktur underlätta för de flesta med ADHD och för vissa är det en absolut nödvändighet.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Svårigheter kan bli möjligheter

Svårigheternas art och grad varierar från person till person, men på grund av sina begränsade kognitiva funktioner får personer med ADHD ofta svårt med att leva upp till vardagslivets krav och omgivningens förväntningar när det gäller exempelvis:

Hantera och bearbeta information

 • För att kunna hantera svårigheterna med att hantera och bearbeta information behövs väl avgränsade uppgifter och tydliga nedskrivna mål.
 • Färdiga anteckningar och nedskrivna sammanfattningar att kunna få ta del av någon annans anteckningar.
 • Skrivtavlan – för en del finns det svårigheter med att växla mellan fokusering på tavlan och sitt anteckningsblock vilket underlättas om läraren använder tavlan på ett strukturerat sätt.
 • OH – det är enkelt att dra ut en kopia i förväg på OH bilden att dela ut.

Organisera tillvaron

Annons
Annons
 • Stöd till att organisera sin tillvaro kan vara att få inskolning i användande av planeringshjälpmedel såsom kalendrar och scheman, här kan en handdator för vissa bli en ovärderlig kompensation.
 • Nedskriven planering av läxor, prov och inlämningsarbeten.
 • Svårigheterna med att organisera sin tillvaro kan delvis kompenseras med hjälp av mentorskap och coachning: praktisk hjälp till struktur och stödjande strategier, en stödjande studiekamrat för hjälp med anteckningar, hjälp för att kunna hålla deadlines, praktiskt stöd i planering, praktiskt stöd till att få med rätt material och böcker till rätt tillfällen etc.

Tidsuppfattning och tidsplanering

 • För sina svårigheter med tidsuppfattning kan olika tidshjälpmedel vara till stöd såsom timers och timglas som påvisar tiden visuellt.
 • En person med svårigheter med tidsplanering kan behöva stöd och hjälp till strategier för att kunna komma i tid t.ex. lektioner och andra möten.

Problem med inlärningstekniker

 • Att få tillgång till kompenserande datorhjälpmedel kan vara avgörande för att kunna tillgodogöra sig kunskap.
 • Att få kunskap och hjälp till att använda sig av olika studietekniker kan vara avgörande för att få stöd till inlärningsstrategier.
 • Mindmappkartor
 • Sammanfattningar
 • Datorprogram t.ex. mindmapping, kalendrar.
 • Överstyrkningar
 • Färgkoder
 • Minnesövningar

Att uppfatta meddelanden och instruktioner

 • Information och instruktioner med återkoppling kan behövas samt att få visuellt stöd i information och instruktioner.
 • Muntliga prov istället för skriftliga eller mertid vid prov kan ibland vara avgörande för att personen ska kunna visa på sina kunskaper.
 • Nedskrivna korta sammanfattningar så att personen kan gå tillbaka och läsa om den förstått rätt, kan även med fördel användas efter möten.
 • Att ha en rak kommunikation samt att våga fråga om det som kan verka självklart underlättar många gånger och motverkar missförstånd.

Svårigheter att komma ihåg saker

 • För att kunna komma ihåg saker behövs det nedskrivna uppgifter som listor som man kan bocka av och ”att-göra-listor”.
 • E-post för att skicka meddelanden/påminnelser mellan eleven och läraren kan stödja.
 • Olika påminnelsehjälpmedel kan vara till stor hjälp t.ex. larmsignaler på mobilen och datorn som samt digitalt fickminne kan ge stöd för det bristande arbetsminnet.

ADHD – ett handikapp

Flertal olika företeelser i det moderna samhället har medfört att ADHD idag är ett betydligt större handikapp än för ett tiotal år sedan och bör uppfattas som ett folkhälsoproblem då det berör ett stort antal personer och har en negativ inverkan på deras självbild, hälsa, utveckling och framgång i livet. Det behövs attitydförändringar och ett vidgat ansvar inom många samhällssektorer. Ett bra bemötande med grundkunskap om funktionshindret samt hjälp till stödjande verktyg under vuxenutbildningen kan bereda vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder – en andra chans i livet.

Källa: Riksförbundet Attention

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om ADHD hos vuxna på NetdoktorPro »

Annons