Intresseområden sparade.
Behandling

Behandling vid epileptiska anfall

Nästan tre av fyra som får diagnosen epilepsi kan bli fria från anfallen med hjälp av läkemedel. Däremot kan många av de epilepsimediciner som finns idag påverkas av andra mediciner.

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö

Annons

Personer som drabbas av epilepsi bör undersökas och behandlas av en läkare som är specialist på sjukdomar i nervsystemet, en neurolog. Vissa neurologiska kliniker har speciella epilepsiteam, med bland annat läkare, sjuksköterska och kurator.

Mellan 60 och 70 procent av de som får diagnosen epilepsi kan bli fria från anfallen med hjälp av läkemedel. Hos övriga brukar man kunna minska antalet anfall avsevärt. I mycket sällsynta fall, där man med mediciner inte lyckas kontrollera anfallen, kan det bli aktuellt med andra metoder (operation, vagusnervstimulator, dietbehandling) för att behandla epilepsin.

Eftersom behandlingen vid epilepsi är långvarig, ofta livslång, är det inte bara viktigt att man får god effekt på anfallen, man skall inte heller lida av oacceptabla biverkningar. Det är därför viktigt att man tar upp eventuella biverkningar med sin behandlande läkare.
Inget läkemedel kan bota epilepsi, de ser till att man inte får anfall.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Om man avslutar medicineringen är risken därför stor att anfallen återkommer. Att avsluta behandlingen abrupt är farligt - det kan utlösa långvariga och svårbehandlade epilepsianfall.

Man börjar oftast behandlingen med en låg dos av det läkemedel som bedöms ha störst chans att ge bra effekt utan att ge oacceptabla biverkningar. Om anfallen fortsätter ökas dosen gradvis tills de försvinner, eller tills oacceptabla biverkningar uppstår. Lyckas man inte med den första medicinen lägger man till ytterligare en sort. Om man då blir fri från anfallen försöker man avsluta behandlingen med den första medicinen, eftersom de flesta uppnår tillräcklig effekt med bara ett läkemedel. Om epilepsin visar sig vara svårbehandlad kan man vara tvungen att använda två eller, i sällsynta fall, flera olika läkemedel.

Hur bestämmer läkaren vilken dos som ska ges?

Man bestämmer ibland koncentrationen av läkemedel i blodet. Det finns för några läkemedel ett ganska bra samband mellan blodets halt av läkemedel och medlens påverkan på anfallen. Tyvärr gäller också att risken för biverkningar ökar med ökande mängd läkemedel i blodet. För flera läkemedel finns det inget klart samband mellan koncentration i blodet och effekt / biverkningar. Dessa läkemedel doseras utifrån hur man svarar på behandlingen och om man får biverkningar.

Annons
Annons

Hur ofta ska man ta sin medicin?

De flesta epilepsimediciner tas två gånger per dag men de finns också sorter som man tar en respektive tre gånger per dag. För att få ett bra resultat måste man ta medicinen regelbundet, oavsett hur man mår. Glömmer man en dos bör man ta den så fort man upptäcker det.

För dagbok över anfallen

Det är viktigt att man noterar eventuella anfall, gärna i en speciell anfallskalender. Det enda sättet att se om behandlingen har effekt är att se hur ofta anfallen kommer och hur svåra de är. Om man inte har exakta uppgifter kan det vara svårt, eller nästan omöjligt, att bedöma hur effektiv behandlingen är.

Behandling under graviditet

Det finns en ökad risk för medfödda missbildningar med en faktor 2-3 om mamman äter epilepsimediciner av någon av de vanligaste sorterna som funnits en längre tid på marknaden, till exempel Tegretol och Ergenyl. För vissa nyare mediciner, som till exempel levetirazetam (Keppra), känner man inte till om det föreligger ökad risk för missbildningar, eftersom alltför få gravida kvinnor ätit medicinen för att man ska kunna bilda sig en säker uppfattning. Det finns dock inget som talar för att riskerna skulle vara större för de lite nyare medlen. Ett kosttillskott av folsyra kan minska risken för missbildningar men man måste börja ta det innan man blir gravid. Därför är det viktigt att planera graviditeten i förväg. För det mesta stiger behovet av epilepsimedicin under graviditeten.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Epilepsi och andra läkemedel

Många av de epilepsimediciner som finns idag kan påverkas av andra läkemedel. Ibland kan dosen av epilepsimedicin behöva ökas och ibland minskas om man börjar med annat läkemedel. Ibland kan effekten av det andra läkemedlet påverkas. Det är därför mycket viktigt att man berättar att man äter epilepsimedicin om man skall få ett nytt läkemedel. Detta gäller även om man ska börja att använda p-piller.

Nedtrappning av behandlingen

Om man varit fri från anfall under flera år försöker man ofta trappa ner och avsluta behandlingen. Om anfallen återkommer brukar man få dem under kontroll igen genom att återuppta medicineringen. Sluta aldrig ta medicinen utan att ha pratat med din läkare - det kan vara livsfarligt. Om man avslutar behandling med epilepsimediciner abrupt är risken stor att man får många, täta och långvariga krampanfall som är svåra att häva och kräver snabb behandling på sjukhus.

När kan det vara aktuellt med en operation?

Om man, trots bästa möjliga medicinska behandling, inte på ett acceptabelt sätt lyckas kontrollera anfallen bör man överväga operation. För att den ska lyckas krävs att alla anfall utgår från samma ställe i hjärnan och att det stället kan tas bort utan risk för till exempel förlamning eller talstörningar. Därför är det bara ett fåtal procent av alla patienter med epilepsi som kan bli aktuella för operation. Man opererar framförallt patienter med epilepsi utlöst från tinningloberna. Även vagusnervstimulator eller så kallad ketogen dietbehandling kan övervägas vid terapiresistent epilepsi.

Inför en eventuell operation görs en mycket omsorgsfull utredning för att se om operationen verkligen gör någon nytta. Sådana utredningar görs endast på några få, stora neurologikliniker dit man får remiss av sin ordinarie neurologläkare.

Om man bara opererar de som verkligen är lämpliga, kan man göra 60 till 80 procent av de opererade patienterna fria från anfall.