Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Äldres hälsa

Läkemedelsbehandling av äldre

Andelen personer över 65 år utgör knappt en femtedel av befolkningen, men de förbrukar omkring hälften av alla receptbelagda läkemedel.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Personer med hög ålder kan ha långt gångna åldersförändringar och har ofta flera samtidiga sjukdomar och kroniska besvär. Detta innebär att många äldre personer är storkonsumenter av läkemedel.

Användning av många läkemedel samtidigt, så kallat polyfarmaci, kan innebära problem med biverkningar och ogynnsam samverkan (interaktion) mellan de olika läkemedlen. Intag av många läkemedel samtidigt ökar dessutom risken för att personen inte tar sina mediciner som ordinerat.

Biverkningar av läkemedel kan hos äldre förväxlas med andra sjukdomar eller orsaka förvirring, fall, läckage av urin och avföring – vilket i sin tur kan leda till att läkaren skriver ut ännu fler läkemedel.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Läkemedelsförbrukningen hos äldre

Andelen personer över 65 år utgör cirka 18 % av befolkningen men de förbrukar 40–50 % av alla receptbelagda läkemedel. Förskrivningen av läkemedel till personer som är 75 år och äldre har ökat kontinuerligt, med cirka 60 %, under de senaste 25 åren (2017). 

Detta har varit mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, som idag är ordinerade i medeltal 7–12 olika läkemedel, men en lika omfattande användning ses hos multisjuka äldre i ordinärt boende.

Statistik från Socialstyrelsen (2011) visar att 65-åringar och äldre i genomsnitt använder 4,6 receptbelagda läkemedel och 80-åringar och äldre 6,4 receptbelagda läkemedel per dygn. Någon åldersrelaterad statistik för receptfria läkemedel finns inte. 

Annons
Annons

Andelen äldre patienter som inte följer läkemedelsordinationen varierar mellan 21 % och 55 % i olika studier. Orsaker uppges vara det stora antalet tabletter som ska tas dagligen, glömska eller förvirring vad gäller dosering, biverkningar och ökad känslighet för läkemedlen.

Upp till 30 % av äldre patienters sjukhusinläggningar tros vara direkt kopplade till läkemedelsrelaterade problem, såsom att patienten inte tagit läkemedlet som ordinerat eller fått biverkningar. Omkring en av tio akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror, helt eller delvis, på läkemedelsbiverkningar. I USA har man beräknat att för varje dollar som används till läkemedel på sjukhem, används ytterligare en dollar till att behandla biverkningar som tillskrivs medicineringen.

Äldre, läkemedel och alkohol

Användningen av alkohol har fördubblats hos både kvinnor och män över 60 år sedan 1990-talet. Kombinationen alkohol och läkemedel kan ha olyckliga konsekvenser. Till exempel kan alkohol tillsammans med lugnande läkemedel (bensodiazepiner) bidra till att förstärka effekten av alkohol och göra personen mer mottaglig för beroendeproblematik.

Alkohol kan också försvaga effekten av läkemedel och därmed öka risken för skador på hälsan. En mix av olika läkemedel och alkohol kan bland annat öka risken för fall och skador, högt blodtryck, skador på levern och blödningar i mag-tarmkanalen.

Särskilda problem

Kroppens förmåga att ta upp, fördela, bryta ner och utsöndra läkemedel förändras när vi blir äldre.

Upptag av läkemedel. Kroppens förmåga att ta upp läkemedel är den faktor som påverkas minst av åldrande, det tar bara lite längre tid.

Fördelning av muskler, fett och vätska. Med åren förändras kroppens sammansättning på så vis att muskelmassan minskar, fettmassan ökar och vätskehalten i kroppen minskar. När det gäller läkemedel spelar dock denna förändring i praktiken en begränsad roll.

Kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlen. Med åldern försämras kroppens förmåga att göra sig av med läkemedel, genom nedbrytning och utsöndring, dramatiskt. Utsöndringen via njurarna minskar med 50 % mellan 25 och 85 års ålder. Den nedsatta förmågan att utsöndra läkemedel via njurarna är den viktigaste förändringen i kroppens hantering av läkemedel när man åldras. Hos äldre människor kan det därför ta mycket lång tid innan ett läkemedel har försvunnit helt från kroppens vävnader, däribland hjärnan.

Andra förhållanden som kan påverka läkemedelsbehandlingen av äldre personer:

 • Muntorrhet kan leda till fördröjd effekt av läkemedel som ska lösas upp i munhålan för att verka, som nitroglycerin.
 • Med åldern blir hjärnan känsligare för läkemedel som har effekt på nervsystemet. Detta kan leda till biverkningar i form av biverkningar som trötthet och yrsel.
 • Svagare sammandragningar i matstrupen gör det särskilt viktigt att dricka mycket i samband med intag av läkemedel som kan skada matstrupen, exempelvis kalium och bisfosfonater, som används mot benskörhet.
 • Nedsatt produktion av magsyra kan leda till minskat upptag av läkemedel som är beroende av en sur miljö för att tas upp i kroppen.
 • Kroppsvikten minskar hos de flesta från 70–75 års ålder och vissa går ned mycket i vikt. Detta är en faktor som kan spela en viss roll när det gäller dosering av läkemedel som ges i engångsdoser, men har vanligen ingen större betydelse vid långtidsanvändning.

Biverkningar

Det är ganska vanligt att man i sjukvården missar biverkningar som beror på läkemedel. Istället misstänks ofta biverkningarna felaktigt bero på försämring av en befintlig sjukdom, som tecken på en ny sjukdom eller som uttryck för normalt åldrande.

Biverkningar hos äldre ger ofta mindre tydliga symtom och kan uppträda på ett annat sätt än hos yngre personer. Ett typiskt exempel är parkinsonliknande symtom. Hos äldre visar de sig ofta som allmän stelhet och funktionsnedsättning och i mindre grad som darrningar och ofrivilliga rörelser.

För att hindra att sjukdom uppstår på grund av alltför många läkemedel, är det viktigt att läkaren bedömer varje nytt symtom eller tecken hos en äldre person som en möjlig följd av pågående läkemedelsbehandling. Läkemedel ger relativt ofta biverkningar hos äldre som sällan ses hos yngre, exempelvis förvirring, förstoppning och yrsel. Läkemedel mot psykiska besvär är den läkemedelsgrupp som oftast ger biverkningar.

Några exempel

 • Förstoppning:
  • Ett vanligt fenomen hos äldre, som bland annat kan förvärras av starka smärtstillande medel, hostmediciner med kodein, många läkemedel mot psykiska besvär och vätskedrivande preparat
 • Fall:
  • Läkemedelsbiverkningar är ofta en bidragande orsak till fall. Alla lugnande läkemedel har troligen ökad effekt hos äldre och kan i värsta fall leda till förvirring, slapp muskulatur, försämrad rörelsekontroll och fall. Minskad användning av läkemedel har visat sig minska risken för nya fall
 • Under- och felnäring:
  • Är en riskfaktor för fall och förtidig död hos äldre. Illamående, kräkningar och diarré, som leder till nedsatt aptit och viktminskning, kan vara biverkning av ett eller flera läkemedel

Annons