Fakta | Manlig hälsa

Alkohol och depression

Att alkohol och depression uppträder tillsammans är vanligt, upp till 40 procent av de som dricker mycket har symtom som liknar depressiv sjukdom. Omvänt kan man se att ungefär fem till tio procent av dem som lider av depression även har symtom på alkoholproblem.
Annons

Vad är då orsakerna till detta samband?

Alkoholproblem och depression uppträder tillsammans beror till stor del på att alkohol i stora mängder har en depressionsbefrämjade verkan på den mänskliga hjärnan.

Människor med depression använder ibland också alkohol som ett slags tröst, till exempel för att försöka muntra upp sig själva, eller för att sova. Även om små mängder alkohol kan förbättra humöret, uppstår problem om man tar till alkohol för att försöka hantera en depressiv sjukdom. När toleransen för alkoholens effekter ökar kan man behöva inta större mängder för att uppnå samma verkan.

Slutligen kan man konstatera att såväl alkolholproblem som depression är extremt vanligt förekommande. De kan därför uppträda tillsammans helt oberoende av varandra.

Annons
Annons

Varför är alkoholproblem i kombination med depression ett särskilt stort bekymmer?

Alkohol försämrar omdömet och gör människor impulsiva och benägna att ta risker. Det gör även så att man förlorar sina hämningar och blir aggressiv och våldsam. Eftersom ökat alkoholintag ofta uppträder i kombination med nedstämdhet, är detta ett särskilt stort bekymmer. Depression kan leda till självmordstankar och impulsiviteten, den bristande självbehärskningen och det försämrade omdömet som alkoholen ger kan öka risken för självmordsförsök. Generellt är självmord och självmordsförsök mycket vanligare när alkohol finns med i bilden.

De vanliga problemen med depression och alkohol förvärras ofta av sociala problem. Alkohol leder ofta till problem på arbetet i form av frånvaro, sjukdom och nedsatt prestationsförmåga. Att förlora jobbet har en mycket negativ och djupgående inverkan på ekonomi och familjeliv. Problem i äktenskapet följer ofta i alkoholproblemens fotspår, även om det kan vara svårt att avgöra vilket av problemen som kom först.

Alkohol kan även orsaka en lång rad fysiska problem. Det är få, eller inga, organ i kroppen som skonas. Leverbesvär är en vanlig följd av kraftigt alkoholintag och kan yttra sig i gulsot till följd av hepatit, levercirros eller leverkoma. Om de inte behandlas, leder de här tillstånden till döden. Andra vanliga problem är magsår, anemi, oregelbundna hjärtslag och impotens. Såväl alkoholberusning som abstinens kan ha även ha skadlig effekt på hjärnan med kraftiga minnesstörningar och förkrympt hjärna som följd. Dessutom kan musklerna försvagas och känsel i armar och ben förloras.

Annons
Annons

Även om alkohol kan få en person att somna, är kvalit&eacuten på sömnen ofta dålig. Därför blir effekten i själva verket motsatt när en person använder alkohol för att förbättra sin sömn.

Vid en tredjedel av alla olyckor som sker i hemmet är alkoholproblem med i bilden. Eftersom även depression förknippas med ökad olycksbenägenhet så kan kombinationen vara oroande.

Vissa antidepressiva mediciner har en lugnande verkan. Om de tas i kombination med alkohol kan verkan förstärkas av såväl medikamenterna som av alkoholen. Dessutom bryts många antidepressiva mediciner ner i levern. Eftersom alkohol kan skada levern, kommer halten av dessa antidepressiva mediciner i kroppen att vara högre hos människor som dricker kraftigt. Detta kan leda till ökade biverkningar.

Länken mellan alkohol och depression

Under det senaste decenniet har ny forskning visat att alkohol kan orsaka depression. Man vet att alkohol påverkar vissa av de neuronsystem som medverkar till att framkalla symptomen nedstämdhet, ångest, sömnstörningar och minskad aptit vid depression.

Psykosociala kopplingar

Det finns även många tänkbara psykosociala orsaker till länken mellan alkohol och depression. Besvärliga situationer i livet kan leda till såväl alkoholproblem som depression.

Bland människor med alkoholproblem finns en större andel som försummats som barn, eller på annat sätt behandlats illa, än bland dem som inte har alkoholproblem. De här faktorerna kan även öka risken för att utveckla depression. .

Genetiska kopplingar

Man kan ärva en ökad benägenhet för såväl alkoholproblem som depression. Om en persons föräldrar har kraftiga alkoholproblem är risken större att han eller hon utvecklar detsamma. Det är svårt att säga vad det egentligen är som ärvs. Det kan vara en tolerans (eller brist på sådan) för verkningarna hos alkohol, eller avvikelser i det sätt på vilket alkohol påverkar olika system i hjärnan.

Den genetiska grunden för depression är också väl dokumenterad. Det är välkänt att de som har en förälder eller ett syskon med depression, löper större risk att själva drabbas av depression senare i livet. Studier av depressionspatienter visar att deras släktingar inte bara har ökad risk för depression, utan även en rad andra tillstånd, inklusive alkoholproblem.

Vad är en riskfri mängd alkohol?

Det är svårt att säga vad som är en riskfri mängd alkohol att dricka och rekomendationerna skiftar kraftigt mellan olika länder- bla beroende på sociokulturella skillnader mellan olika samhällen.

När ska jag börja oroa mig för att jag har ett alkoholproblem?

Det finns ett antal tumregler som hjälper en att avgöra om man har alkoholproblem, några exempel är om man:

 • Använder alkohol för att försöka fly från bekymmer och problem
 • Använder alkohol för att sova
 • Dricker varje dag
 • Börjar uppleva spriten som en av de viktigaste sakerna i livet
 • regelbundet dricker ensam
 • Blir rekommenderad av vänner att dricka mindre
 • Blir irriterad när folk kritiserar ens drickande
 • Har skuldkänslor för sitt drickande
 • Behöver ett glas på morgonen för att orka med världen
 • Känner sig skakig på morgonen efter att ha druckit kraftigt
 • Inte kan minnas vissa perioder då man har druckit
 • Haft problem på jobbet på grund av alkohol

Hur behandlar man alkoholproblem och depression?

Många av symtomen hos människor som dricker kraftigt liknar depressionssymtom, till exempel trötthet, sömnstörningar, dålig aptit och låg energinivå. De här symtomen beror helt enkelt på stort alkoholintag, vilket gör det svårt att avgöra om en person lider av alkoholproblem med depression, eller bara alkoholproblem.

Situationen kompliceras ytterligare av att kraftigt alkoholintag kan leda till depression. Därför brukar man behandla alkoholproblemet först, och se om depressionen blir bättre. Om den inte blir det sätter man in specifik behandling mot depression. Behandling med ett antidepressivt medel av typen SSRI (selektiv serotoninåterupptagshämmare) kan förbättra både depression och alkoholproblem. Detta kan tyda på en gemensam orsak för de två störningarna.

Ibland kan ett kraftigt och långvarigt drickande orsaka en allvarlig risk för sjukdom i samband med att man slutar dricka. Det kan då finnas behov av abstinensbehandling. Detta innebär att patienten helt slutar inta alkohol, vilket vanligtvis kompenseras med mediciner för att förebygga abstinenssymtom (skakningar, ångest, svettningar, illamående, delirium tremens m.m.) samt återställa en eventuellt rubbad vitaminbalans.

Vid delirium tremens blir personen desorienterad, vet inte var den är eller vilken dag det är och har svårt att känna igen andra människor. Även hallucinationer och vanföreställningar, med rädsla för vissa situationer och människor, uppträder.

Stöd och rådgivning används för att hjälpa patienter att uppnå nykterhet. Här kan mer strukturella psykologiska behandlingsformer vara till nytta, till exempel kognitiv beteendeterapi.

Ibland kan mediciner hjälpa en person med alkoholproblem, till exempel disulfiram och acamprosate. Disulfiram kan hjälpa patienten att avhålla sig från alkohol eftersom det framkallar en obehaglig och potentiellt farlig reaktion om patienten dricker. Acamprosate kan bidra till att minska suget efter alkohol. Det är viktigt att tänka på att de här medicinerna bara hjälper om patienten är motiverad att sluta med alkohol och ska användas i kombination med andra behandlingsinsatser.

Vad ska jag göra om jag tror att jag har utvecklat ett alkoholproblem?

Om du tror att du har problem med alkohol kan det vara så att du redan tagit det första och svåraste steget- att erkänna problemet för sig själv. Det du behöver göra nu är att tala med någon om dina bekymmer. Man kan få stöd och hjälp med alkoholproblem från olika håll, till exempel hos sin allmänläkare eller en rådgivare på allmänläkarens mottagning. Lokala alkoholrådgivningsmottagningar annonserar ofta på allmänläkarens mottagning. Länkarna och anonyma alkoholister är föreningar som kan ge stöd och råd.


Annons
Annons