Fakta | KOL

Behandling vid KOL


Uppdaterad den: 2016-10-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Behandlingen i korthet

 • Innan behandling påbörjas ska diagnos ställas med hjälp av spirometri.
 • Därefter svårighetsgraderar man sjukdomen, enligt det internationella systemet GOLD, för att veta hur man ska behandla.
 • Rökstopp är den viktigaste behandlingen vid KOL.
 • Både läkemedel och fysisk träning kan minska symtomen vid KOL.
 • Influensa- och pneumokockvaccination.

Reducera riskfaktorer

Rökstopp

 • Rökstopp är den viktigaste enskilda åtgärden för att förebygga sjukdomen och för att bromsa utvecklingen av KOL.

Andra riskfaktorer

 • Yrkesmässig exponering:
  • Kartläggning och eventuell intervention mot damm eller luftvägsirriterande agens inomhus och utomhus:
   • Damm från vägar och trafik
   • Luftföroreningar från brännugnar
   • Passiv rökning
 • Förebygg infektionssjukdomar:
  • Vaccination:
   • Influensavaccin årligen till alla KOL-patienter
   • Pneumokockvaccin rekommenderas

Läkemedel vid behandlingen av KOL

Bronkdilaterare

Bronkdilaterare är en grupp läkemedel som minskar obstruktiviteten (förträngningen) i luftvägarna och de fungerar framför allt som symtomlindring för många personer med KOL. Flera långverkande bronkdilaterare minskar frekvensen av exacerbationer (försämringsperioder). Två olika typer av bronkdilaterare används: antikolinergika och beta-2-agonister. Det kan ibland vara nödvändigt att byta preparat för att uppnå bästa möjliga effekt.

Beta2 -agonister

Beta2 -agonister är bland de mest frekvent använda bronkdilaterarna, och den viktigaste astmamedicinen. Medicinerna andas in (inhaleras) så att de dras ned direkt i luftvägarna. Det är viktigt att lära sig en god inhalationsteknik.

Det finns många olika läkemedel i denna grupp, och de flesta har liknande verkan. Man skiljer mellan dem som har en snabb men kort effekt, och dem som har en långsammare men längre effekt. Exempel på kortverkande medel är salbumatol och terbutalin. Exempel på långtidsverkande preparat är salmeterol och formoterol samt det nyligen tillkomna indakaterol.

Annons
Annons

De vanligaste biverkningarna är darrningar, snabb hjärtfrekvens, oro och huvudvärk. 

Antikolinerga läkemedel

Också dessa läkemedel inhaleras i luftvägarna. De utvidgar dem genom att få musklerna i bronkerna att slappna av. Exempel på antikolinerga läkemedel är ipratropium och tiotropium, där tiotropium visat sig ha fördelar framför ipratropium. Den vanligaste biverkan är muntorrhet. I sällsynta fall kan patienter få synpåverkan(ackommodationsstörning) och vattenkastningsproblem.

Inhalationssteroider

Inhalationssteroider (ICS) är inflammationsdämpande läkemedel. Dessa ska, enligt rekommendationerna, enbart användas som tillägg till personer med KOL som har ökad risk för exacerbationer. Exempel på inhalationssteroider är flutikason, beklometason och budesonid.

Annons
Annons

Syrgasbehandling

Vid mycket allvarlig KOL kan lungfunktionen påverkas så att lungorna inte längre kan ta upp så mycket syre som kroppen behöver och inte heller tillräckligt mycket vädra ut koldioxiden som är kroppens "avgas". Då brukar behövas syrgasbehandling. Syrgasbehandling kan utföras på olika sätt, beroende på patientens symtom och önskemål. De flesta använder både stationer och bärbar syrgastillförsel. Vanligtvis har man en stationär apparat hemma. Vanligtvis tillförs syrgasen via en slang kopplad till näsan. Syrgasbehandlingen brukar rekommenderas 24 tim per dygn och minst 16 tim per dygn.

Antibiotika

Ett av de allvarligaste problemen vid KOL är att man kan få frekventa försämringsperioder, även kallat exacerbationer. Orsaken härtill är bland annat att lungorna är skadade och därför mer utsatta för infektion. Dessutom har en allvarlig sjukdom som KOL i sig själv en negativ inverkan på immunförsvaret. Därför är det viktigt att alla som har KOL får influensavaccin årligen.

Symtom på en försämringsperiod kan vara hosta, ökad andfåddhet, ökad och gulfärgad slemproduktion och ibland feber. Exacerbationerna orsakas oftast antingen av virus eller av bakterier Det är viktigt att KOL-patienter behandlas vid dessa försämringsperioder. En sådan behandling kan bestå av antibiotika. Vid allvarliga försämringsperioder kan behov finnas för inläggning och behandling på sjukhus.

Andra läkemedel

 • Fosfodiesteras-4 inhibitor med antiinflammatorisk verkan (roflumilast):
  • Har i studier visat sig minska antalet exacerbationer och förbättra lungfunktionen – administrerat som tillägg till långtidsverkande bronkdilatorer och som tillägg till behandling med kombinationen inhalationsteroid och långverkande beta-2-stimulerare:
   • Dock får vissa personer biverkningar i form av magbesvär, viktnedgång, sömnbesvär och nedstämdhet
 • Hostdämpande mediciner?
  • Hostreflexen är en viktig beskyddande mekanism, och hostdämpande mediciner rekommenderas inte vid KOL

Träning

Fysisk aktivitet rekommenderas som en del av behandlingen, hos alla patienter med KOL. Träningsprogram ökar uthållighet och livskvalitet vid KOL, men minskar vanligtvis inte behovet av läkemedel. Träningsprogrammet bör involvera de stora muskelgrupper som har betydelse för dagliga aktiviteter, speciellt lår- och höftmuskulaturen. Detta utförs mest effektivt genom gång eller cykling. Träning av armmuskulaturen är också till nytta eftersom många upplever andningssvårigheter när de använder armarna. Läs mer om fysisk aktivitet vid KOL.

Behandlingsplan

Vid KOL kan det vara bra att tillsammans med sin läkare eller sjuksköterska göra en skriftlig behandlingsplan där man sätter upp mål för behandlingen och hur de ska uppnås. I behandlingsplanen kan man också skriva upp sina läkemedel för KOL och hur man ska göra vid försämringsperioder.

Samsjuklighet

KOL är ofta kombinerad med andra sjukdomar, till exempel hjärtsjukdomar, benskörhet, diabetes med flera. Man brukar ibland kalla detta samsjuklighet. Dessa samtidiga sjukdomar kan finnas i alla svårighetsgrader av KOL men blir allvarligare när man har en svår KOL. Läkaren måste alltid ta hänsyn till de samtidiga sjukdomarna och undersöka och behandla dessa. 

Kirurgiska åtgärder vid KOL

Kirurgisk behandling för KOL är ovanlig, men i mycket speciella situationer kan det bli aktuellt. Dessutom pågår för närvarande utveckling av metoder där man genom "titthålsbehandling" i luftrören (bronkoskopi) kan stänga av de sämst fungerande delarna av lungan. I mycket speciella situationer hos yngre patienter med KOL som slutat röka kan man ibland överväga lungtransplantation.

Rehabilitering

 • Rehabiliteringsprogram rekommenderas till alla KOL-patienter med misstänkt nedsatt fysisk kapacitet:
  • Fysisk träning är till nytta för patienter i alla stadier av KOL. Förbättrar fysisk kapacitet, minskar också dyspné och utmattningsbesvär
  • Konditions- och styrketräning kan med fördel kombineras 
  • Studier tyder på positiva effekter även efter lätta träningsprogram
  • Regelbunden fysisk aktivitet, med promenader är viktigt att rekommendera
  • Träning av andningsmuskulaturen ger förbättring vad gäller andfåddhet, trötthet, livskvalitet och förmåga att andas med sluten mun
  • Det finns starkt stöd för att andningsgymnastik i perioder om minst fyra veckor, med eller utan psykologiskt stöd, lindrar andfåddhet och trötthet, samt förbättrar livskvaliteten för patienter med KOL
 • Rehabiliteringsprogram bör också innehålla:
  • Rökavvänjningsprogram, om det är aktuellt
  • Näringsrådgivning
  • Sjukdomsinformation – om sjukdomen och behandlingen

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons