Fakta | KOL

Behandling av KOL

KOL är en kronisk sjukdom vilket innebär att den inte kan botas. Däremot kan besvären lindras och utvecklingen bromsas. Den absolut viktigaste behandlingen vid KOL är rökstopp. De lungskador som redan finns försvinner inte men kommer heller inte att förvärras. Passiv rökning bör också undvikas eftersom röken irriterar luftvägarna och försvårar andningen ytterligare.
Annons

Alla patienter får stöd att sluta röka, oavsett vilket stadium sjukdomen nått. Att träna och motionera är också av stor betydelse. De bör vaccineras mot influensa och pneumokocker och även utredas och behandlas för eventuella övriga sjukdomar. När patienterna har symtom av sin sjukdom ska de också behandlas med läkemedel. KOL-team och KOL-skolor i vården spelar också stor roll för att patienterna själva ska kunna påverka sin vardag och må så bra som möjligt.

Sluta röka

Det absolut viktigaste sättet att motverka KOL är att aldrig börja röka och, för den som redan röker, att sluta. Över 90 procent av alla KOL-fall beror på rökning. Ett rökstopp har alltid positiv inverkan på hälsan, även om det ger bättre effekt ju tidigare i livet en person slutar röka. Hälsoeffekterna kommer både omedelbart och på sikt och gäller hela kroppen.

Kostråd

Viktminskning är vanligt och en risk eftersom patientens allmäntillstånd försvagas. Vid viktminskning bör därför varje patient erbjudas kontakt med en dietist. Viktminskningen kan starta tidigt i sjukdomsförloppet. Det finns flera orsaker till att patienter med KOL minskar i vikt, till exempel ökad energiförbrukning på grund av försvårad andning, för lågt energiintag i förhållande till energibehovet, aptitförändringar och problem i samband med att äta. Undervikt är allvarligt eftersom det kan leda till ökad känslighet för infektioner, minskad muskelstyrka, benskörhet, depression, sänkt livskvalitet, ökat vårdbehov och minskad överlevnad. Det är viktigt att upptäcka tecken till undernäring i tid eftersom tillståndet är lättare att förebygga än behandla. Basen i kostbehandlingen ska vara en protein- och energirik kost. Mellanmål behövs som komplement till huvudmålen. Ett alternativ till mellanmål kan vara kosttillägg av olika slag. Behandlingen bör följas av en dietist.

Annons
Annons

Träning och motion

Utöver rökstopp och bra mat är sjukgymnastik och fysisk aktivitet av stor betydelse vid KOL. Även små förbättringar kan betyda mycket. Många patienter försvagas ännu mer på grund av inaktivitet och det är viktigt att undvika en ond cirkel som leder till ännu sämre ork. Träning och sjukgymnastik är därför ett viktigt komplement till övrig behandling. Risken för till exempel hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet är större hos personer med sänkt fysisk förmåga. KOL-patienter kan träna på många olika sätt: promenera, cykla, gymnastisera eller träna i bassäng. Både konditions- och styrketräning behövs för att öka den fysiska kapaciteten och livskvaliteten. Även den som har en svår grad av sjukdomen kan träna och förbättra sin fysiska förmåga. Minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag rekommenderas.

Olika slags läkemedel

Det finns en mängd olika slag av läkemedel mot KOL, med olika verkningsmekanismer och som tas på olika sätt. Inom varje grupp finns dessutom ofta flera preparat.

  • Kortverkande beta-2-stimulerare
  • Långverkande beta-2-stimulerare
  • Kortverkande antikolinergikum
  • Långverkande antikolinergikum
  • Inhalationssteroider
  • Kombinationsläkemedel

Syrgasbehandling

KOL-patienter ska erbjudas syrgas om syreupptagningsförmågan är permanent nedsatt. Omkring 3 500 personer får i dag sådan behandling i hemmet. Av de nytillkomna patienter som 2006 fick syrgasbehandling hade nära 600 KOL. Av dem var 350 kvinnor. Kvinnor
startar i genomsnitt behandlingen två år tidigare än män.

Annons
Annons

Andningsteknik

Patienter med KOL får efterhand allt svårare att andas. Därför ska de ges möjlighet att lära sig olika andningstekniker. Andningsteknik som avlastar andningsmuskulaturen och minskar energiåtgången gör andningen effektivare. Det är också av psykologiskt värde för patienten att
uppleva sig ha kontroll och känna trygghet i en situation med svår andnöd.

Råd av arbetsterapeut

Hjälpmedel och råd av en arbetsterapeut kan underlätta för patienten att klara sin vardag. Till exempel kan arbetsterapeuten ge råd om arbetsbesparande åtgärder för att klara sådant som hygien och matlagning, prova ut hjälpmedel, föreslå eventuell anpassning av bostaden och göra regelbundna hembesök.

Kurator och psykolog

Många med KOL eller deras anhöriga har svårt att acceptera de fysiska och sociala begränsningar sjukdomen medför. Det kan leda till ilska, ångest och depression. Att mentalt lära sig leva med KOL är därför lika viktigt som den fysiska träningen. Psykosocial rådgivning är därför en del i KOL-vården. Stresshantering och avslappning ingår i de KOL-skolor vården erbjuder patienterna.

Förebygga benskörhet och benbrott

Benskörhet (osteoporos) är en vanlig komplikation hos patienter med KOL. Det finns flera riskfaktorer för detta som systemisk kortisonbehandling, kronisk inflammation, rökning, låg kroppsvikt, undernäring, minskat intag av kalcium, inaktivitet och hög ålder. I synnerhet gäller det kvinnor – skandinaviska kvinnor har den högsta risken för höftfrakturer i världen. För att förebygga benskörhet kan patienterna behandlas med D-vitamin och kalciumtabletter motsvarande dygnsbehovet. Om patienterna redan fått diagnosen kan behandlingen kompletteras med bisfosfonater – en typ av läkemedel som bromsar skelettets nedbrytning.

Källa: Hjärt- och Lungsjukas riksförbund

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) på NetdoktorPro

Annons
Annons
Annons