Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Varför kan det vara farligt att bli opererad?


Uppdaterad den: 2012-12-25

Annons

Trots att det har gjorts betydande framsteg inom anestesi (bedövning/narkos) och kirurgi innebär större kirurgiska ingrepp fortfarande en viss risk för skador och dödsfall. Dessutom måste man läggas in på sjukhus. Trots högt utvecklad teknik går det inte att utföra smärtfria och riskfria operationer, vilket har flera komplexa orsaker. Det gäller allt från nedsatt funktion i organ före operationen, tillgänglig kirurgisk och anestesiologisk expertis och kroppens stressreaktion på operationen till organisering av vård och behandlingen efter ingreppet.

Försvagad hälsa före operationen

Ett försvagat hälsotillstånd före en operation ökar risken för komplikationer och behov av sjukhusvistelse. En viktig uppgift för operationsteamet är därför en grundlig bedömning före operationen och vidtagande av eventuella förberedelser före ingreppet.

Annons
Annons

Stress utlöst av operation

Varje operation medför en komplex stressreaktion i form av omfattande förändringar i förbränningen och i kroppens reaktion på inflammation, med bland annat påverkad immunfunktion. Stressreaktionen innefattar smärtreaktion, nedbrytning av vävnad (katabolism), nedsatt lungfunktion, ökade krav på hjärta och blodomlopp, tarmförlamning, rubbningar i blodets koagulationsförmåga samt rubbningar i kroppens vätskebalans. Alla dessa faktorer ökar risken för nedsatt funktion i olika organ och ger därmed ökad sårbarhet för skada och komplikationer.

Den viktigaste åtgärden mot möjliga komplikationer tycks vara att begränsa bedövningen till någon form av lokalbedövning (regional anestesi) istället för fullständig narkos, om det går. Andra åtgärder är att börja använda titthålskirurgi och vissa typer av läkemedel, till exempel kortison. Det forskas mycket kring att hitta den mest gynnsamma kombinationen av olika åtgärder för att dämpa den kirurgiska stressreaktionen.

Kvalitet inom anestesi och kirurgi

Det är uppenbart att anestesiologisk och kirurgisk expertis är av avgörande betydelse för operationsresultatet. Det gäller både vid mindre och större ingrepp. Dock är större ingrepp i högre grad beroende av resurser vid sjukhuset som intensivavdelning, avancerad diagnostik och operationstekniker som görs under röntgenologisk genomlysning. Detta är kärnan i diskussionen om centralisering av olika typer av operationer. Större erfarenhet hos dem som utför ingreppet samt tillgång till avancerad teknisk utrustning förväntas ge bättre resultat. Å andra sidan minskar centraliseringen dessa operationers tillgänglighet och det blir längre transporttid, vilket i sig ökar risken för komplikationer.

Annons
Annons

Det postoperativa utbudet

Behandlingen efter operationen har som mål att begränsa smärta och stress till ett minimum. Att tidigt få igång olika organfunktioner är avgörande för att uppnå bästa möjliga resultat, bland annat genom att tidigt ge patienten normal näring via munnen och tidig mobilisering. Man försöker även att begränsa användningen av sonder, drän, katetrar och aktivitetsinskränkningar efter ingreppet.

Utmaningar

Som framgår av ovan finns det många förklaringar till varför det fortfarande kan vara farligt att opereras. En viktig åtgärd är ökad uppmärksamhet på den enskilda behandlingsavdelningen och sjukhuset angående ingreppets resultat. Kontinuerlig registrering av operationer, analyser och utvärderingar av åtgärder som kan förbättra resultaten har en central plats i planering och genomförande av nya operationer. Ett nära samarbete mellan narkosläkare, kirurger och operationssjuksköterskor är nödvändigt. Bra övervakning under den postoperativa fasen är viktig.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.