Information

Medlemsvillkor

Villkor mellan Netdoktor.se AB (org. nr 556615-8472), nedan kallad ND, och den fysiska person, nedan kallad medlem, som registrerar medlemskap på webbplatsen Netdoktor.se. Medlemmar ska betraktas som personer utan medicinsk kunskap eller bakgrund.


bessie webb ljusare
Publicerad den: 2013-02-07
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Netdoktor.se är en webbplats som innehåller hälsoinformation. Materialet på Netdoktor.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation, såsom ett läkarbesök. Inte heller bör innehållet på Netdoktor.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till den gängse vården.

På Netdoktor.se finns även tjänster såsom forum, blogg, Fråga doktorn och Fråga experten (nedan gemensamt benämnda "Tjänster"), vilka endast kan tillgodogöras eller nyttjas med ett medlemskap. Medlemskapet och tjänsterna är kostnadsfria.

Dessa villkor gäller för nyttjande av information och tjänster som blir tillgängliga genom medlemskap på Netdoktor.se.

Följande villkor gäller för medlemskap på Netdoktor.se. Det är endast tillåtet att registrera ett (1) medlemskap per fysisk person.

Medlemskap

1 Den som vill bli medlem skall registrera alias, mejladress och övriga uppgifter som ND efterfrågar. För att slutföra registreringsprocessen måste Netdoktor.se:s integritetspolicy samt dessa medlemsvillkor godkännas. Observera att villkoren kan komma att ändras. De aktuella medlemsvillkoren finns alltid publicerade på Netdoktor.se.

1.1 Medlemmen lämnar genom registreringen sitt samtycke till att ND med automatisk databehandling handhar personuppgifter om medlemmen; dels de uppgifter som lämnats i samband med registreringen, dels de uppgifter som medlemmen valt att registrera/publicera inom ramen för ND:s tjänster. Eventuella insamlade person- och adressuppgift handhas enligt Personuppgiftspolicyn och vidarebefordras inte till tredje part.

Samtycket kan närhelst medlemmen önskar återkallas genom medlemsinställningarna på webbplatsen eller genom att kontakta ND (redaktionen@netdoktor.se). I sådana fall raderas medlemmens profil från sajten. Information som av medlemmen publicerats genom dialogtjänster såsom forum, bloggar, kommentarer till artiklar, frågor ställda till doktor eller expert samt i chattar raderas ej. Statistiska spår som medlemmen lämnat, exempelvis röstresultat, raderas inte heller.

1.2 Medlemmen har rätt att, högst en gång per år, skriftligen (och med underskrift) begära att få ta del av vilka uppgifter som behandlas. Medlemmen har dessutom rätt att, när som helst, begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Vidare kan medlemmen (skriftligen eller genom sina medlemsinställningar) motsätta sig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Uppgifterna spärras då från sådan användning.

1.3 Medlemmen är medveten om att ND kan komma att skicka information och marknadsföringsmaterial till medlemmen via mejl med stöd av de uppgifterna medlemmen lämnar vid registrering. ND kan också komma att använda sammanställningar av informationen i statistiskt syfte och upprätta sammanfattande rapporter. Dessa rapporter kan komma att delges ND:s samarbetspartners och annonsörer, men kommer inte att röja personligt identifierbar information.

Medlemmens ansvar och skyldigheter

2 Medlemmen förbinder sig att agera på ett artigt sätt samt att följa rådande svensk lagstiftning.

2.1 Medlemmen ansvarar för att inte utnyttja tjänsterna i syfte att hänvisa eller/och länka till andra webbsidor som:

 • är olagliga i Sverige.
 • kan anses stötande eller på annat sätt olämpliga.
 • på något sätt premierar självskadebeteende i någon form.
 • kan anses göra intrång i tredje parts rättigheter.

2.2 Medlemmen ansvarar för allt material som medlemmen publicerar på ND och:

 • måste själv ha upphovsrätten till materialet. Om medlemmen refererar till andra personers material skall källor tydligt anges.
 • bör ange trovärdig källa till information som inte är persoligt upplevt eller av nära anhörig.
 • får inte röja tredje parts personuppgifter eller annan information som kan kopplas direkt till enskilda individer.
 • får inte på något sätt bedriva försäljningsverksamhet eller marknadsföra/göra reklam för produkter/kommersiell verksamhet.
 • bör så långt det är möjligt se till att materialet är sanningsenligt.
 • får inte lägga ut material som av en eller annan anledning kan upplevas som stötande, rasistiskt, pornografiskt, hotfullt eller som innebär förtal eller uppmuntrar till olagliga aktiviteter eller på något annat sätt kan betraktas som olämpligt.
 • får inte ladda upp innehåll som premierar självskadebeteende i någon form.
 • får inte ladda upp material som kan innehålla datavirus, trojaner eller annan skadlig kod.
 • får inte skriva självmordsbrev eller hota att ta sitt liv.
 • får inte skicka spam eller kedjebrev, inte heller meddelanden som inte är relevanta i det aktuella sammanhanget.
 • är medveten om och accepterar att material som medlemmen väljer att publicera på webbplatsen blir synligt för andra medlemmar beroende på hur medlemmen anger att informationen ska sparas.

2.3 Vidare ansvarar medlemmen för att inte bereda sig obehörig åtkomst i tjänsterna eller att information obehörigen används, förstörs eller förvanskas. Medlemmen är skyldig att anmäla andra medlemmars missbruk eller överträdelser av tillämpliga villkor eller regler via webbplatsens anmälningsfunktion.

2.4 Inloggningsuppgifter för medlemskapet måste skyddas så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna, medlemmen förbinder sig därför att skydda dessa uppgifter och behandla uppgifterna som en personlig värdehandling.

ND:s ansvar och begränsningar

3 ND ansvarar för att hålla tjänsterna i drift dygnet runt. Avbrott kan emellertid förekomma på grund av fel, service eller uppgradering. Vissa nya tjänster som görs tillgängliga för test, kontroll eller undersökning kan utan varsel stängas av, exempelvis när nya funktioner testas.

3.1 Vid frågor eller problem avseende medlemskapet skall ND i skälig omfattning bistå medlemmen genom support per mejl (redaktionen@netdoktor.se).

3.2 ND ser till att på bästa sätt upprätthålla och säkerställa tjänsterna, men tar inget ansvar för förlust eller förvanskning av information eller data som förmedlas via tjänsterna. ND kan ej hållas ansvarig för obehörigt intrång, förstörelse eller förvanskning av information eller resurser i medlemmens, ND:s eller övrigas tjänster.

3.3 ND tar inget ansvar för medlemmens eller övrigas användande av tjänsterna, inte heller för information eller data som medlemmen eller övriga registrerar, publicerar, kopierar, mottar, skickar eller gör tillgänglig på annat sätt.

3.4 För att upprätthålla tjänsterna och kontrollera att medlemmen följer sina åtaganden enligt dessa villkor, äger ND rätt, men har ej skyldighet, att granska information och data som medlemmen kommunicerar eller publicerar via tjänsterna. Utan varsel äger ND rätt att helt eller delvis avlägsna information eller data vars innehåll enligt ND:s bedömning står i strid med dessa villkor.

Giltighetstid och uppsägning

4 Medlemskapet gäller tillsvidare. Uppsägning kan omedelbart göras genom medlemsinställningarna på webbplatsen eller genom att kontakta redaktionen via mejl (redaktionen@netdoktor.se) med följande uppgifter: alias och mejladress varvid medlemsuppgifterna behandlas på samma sätt som under punkt 1.1.

4.1 I det fall medlemmen missbrukar tjänsten på sådant sätt att det anses strida mot punkt 2-2.4 eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden gentemot ND äger ND rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa medlemmens nyttjande av tjänsterna samt att säga upp medlemskapet med omedelbart upphörande varvid medlemsuppgifterna behandlas på samma sätt som under punkt 1.1. ND äger rätt om skäligt att yrka på skadestånd på grund av medlemmens missbruk eller medlemmens agerande i strid med dessa medlemsvillkor.

4.2 Om medlemmen uppger felaktig kontaktinformation eller inte använder tjänsterna under en längre period (12 månader) äger ND rätt att avsluta medlemskapet utan föregående meddelande varvid medlemsuppgifterna behandlas på samma sätt som under punkt 1.1.

Överlåtelse

5 Eftersom medlemskapet är personligt får medlemmen inte överlåta det till tredje part.


Annons
Annons
Annons