Information

Kvalitetskrav

Netdoktor är medlem i HON-code och följer de krav som finns för hälsorelaterade webbplatser.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2013-02-15
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Folkhälsoportalen följer HONcodes normer för tillförlitlig information i hälsofrågor: läs mer här

Netdoktor är medlem i HON-code (Health On the Net foundation) som kan ses som en kvalitetsstämpel för korrekt innehåll och hantering av tjänster, trafik och användar- och medlemsregistrering. Netdoktor förbinds därmed att följa de krav som HONcode ställer på sina medlemmar. Läs om Netdoktors certifiering på HonCodes webbplats.

 

HONcodes (Health On the Net foundation) grundades i september 1995 i Genéve, Schweiz. Organisationen formades under en konferens med namnet “The Use of the Internet and World-Wide Web for Telematics in Healthcare”.  60 deltagare från 11 länder, varav majoriteten bestod av professorer, forskare och representanter för WHO (Världshälsoorganisationen) medverkade vid konferensen och utformade HONcodes kvalitetskrav.

HONcodes främsta syfte är att:  "promote the effective and reliable use of the new technologies for telemedicine in healthcare around the world”.

HONcodes principer för hälsorelaterade webbplatser:

 • All medicinsk/hälsoinformation erbjuden och presenterad på webbplatsen är given av personer med kvalificerad medicinsk utbildning, ifall ej ett klart utlåtande är givet att informationen härleder sig från en individ/organisation utan kvalificerad medicinsk/vårdutbildning.
 • Informationen på webbplatsen är till för att stödja, ej ersätta, relationen mellan patient/klient och hans/hennes vårdande läkare.
 • På webbservern bibehålles de individuella patienternas och klienternas uppgifter och identitet konfidentiellt. Ägaren av webbservern är underställd de krav, som lagen om intimitetsskyddet för medicinsk/hälsoinformation ställer i de länder där webbservern eller dess speglare är lokaliserad.
 • De referenser till datakällan, som informationen på webbsidan baserar sig på, presenteras i mån av möjlighet, och även specifika html-länkar till datan utgives. Datumet för den senaste modifikationen av data kommer att visas klart (till exempel i nedre delen av sidan).
 • Alla påståenden, som är relaterade till nyttan/egenskapen av en specifik behandling, kommersiell produkt eller service, baserar sig på opartiska fakta såsom står beskrivet i princip 4.
 • Webbplatsens designer strävar till att erbjuda informationen på klaraste möjliga sätt och erbjuder kontaktadresser åt klienten med ytterligare information och stödkällor. Webmastern anger sin e-post adress genomgående på alla webbsidor.
 • Eventuellt stöd för webbservern kommer att presenteras tydligt, såsom kommersiella och icke-kommersiella organisationer, vilka erbjudit penningstöd, service eller material för sidan.
 • Ifall reklam utgör källan för penningsstödet, kommer det tydligt att presenteras och ägaren beskriver kort dessa reklamprinciper på Webbsidan. Allt reklam- och kommersiellt material kommer att visas för användarna på ett sätt och med ett innehåll som kan tydligt särskiljas från det ursprungliga materialet, skapat av den som underhåller servern.

HONcodes hemsida finns mer information om HONcodes policy och de krav som Netdoktor följer.

EU-kommissionens krav för hälsorelaterade webbplatser

Netdoktor följer även EU-kommissionens krav för hälsorelaterade webbplatser som utformades 2002 och som har HONcodes kvalitetskriterier (inom ramen för eEurope 2002)  som grund.

Öppenhet och ärlighet

 • I fråga om webbplatsens producent/ägare eller organisation som ansvarar för webbplatsen.
 • När det gäller webbplatsens syfte och mål.
 • För tydligt angiven målgrupp.
 • I fråga om webbplatsens samtliga finansieringsstöd.

Upphovsinformation

 • Tydligt angivna källor till all information som publiceras på webbplatsen samt källans publiceringsdatum.
 • Namn och kvalifikationer för alla personer och institutioner som tillhandahåller information på webbplatsen, inklusive kvalifikationernas datum.
  Skydd av privatlivet och personuppgifter
 • Webbplatsens policy för skydd av privatlivet och personuppgifter samt system för behandling av personuppgifter, ska redovisas tydligt enligt EUs lagstiftning om skydd av personuppgifter (direktiven 95/46/EG och 2005/58/EG).

Uppdatering av information

 • Tydlig regelbunden uppdatering av webbplatsen, med tydligt angivet uppdateringsdatum på varje webbsida och/eller på varje post när så är nödvändigt. Regelbunden kontroll av informationens relevans.

Ansvar

 • Användarfeedback och tillbörligt ansvar för översyn (såsom en namngiven person för varje webbplats som ansvarar för att kvalitetskraven uppfylls).
 • Ansvarsfull samverkan. Alla åtgärder bör vidtas för att garantera att samverkan med eller länkar till andra webbplatser endast omfattar sådana webbplatser som handhas av pålitliga personer och organisationer som uppfyller relevanta uppförandekoder.
 • Redaktionell policy- tydlig beskrivning av de metoder som används vid urval av innehåll.

Granskning av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen inledde, redan innan EU-kommissionens kvalitetskriterier fastställdes, olika insatser för att följa och stimulera kvalitetsutvecklingen av svenska hälsorelaterade webbsidor. Under 2001-2002 genomförde Socialstyrelsen en granskning av 35 svenska hemsidor, för att bland annat se i vilken mån de då föreslagna EU-kriterierna uppfylldes.

Resultatet redovisades på en konferens i maj 2002 och har därefter presenterats på såväl nationella som internationella konferenser. Socialstyrelsen ska främst uppmärksamma hälsorelaterad information och hälso- och sjukvårdstjänster på Internet utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Det sker dels inom ramen för den medicinska tillsynen och dels inom uppdraget att följa och utvärdera den nationella och internationella utvecklingen på området (och hur utvecklingen påverkar olika patientgruppers ställning).

Netdoktors etiska principer

Princip 1

Netdoktor bygger på en vision om att skapa en svensk internetresurs av högsta medicinska kvalitet, där den senaste medicinska kunskapen kan göras fritt tillgänglig för alla.

Princip 2

Netdoktors tjänster är öppna för alla och avgiftsfria om inget annat anges. Om en tjänst är avgiftsbelagd ska detta klart och tydligt framgå för besökaren.

Princip 3

Netdoktors mål är att förbättra folkhälsan genom upplysning och adekvat medicinsk information om hälsa, sjukdomar och medicin på ett språk som kan förstås av de flesta, och således medverka till att utjämna kunskapsklyftan mellan läkare och befolkning.

Princip 4

Netdoktor arbetar för att innehållet ska vara av högsta möjliga medicinska kvalitet. Detta säkras genom att teamet bakom Netdoktor alltid omfattar kvalificerade läkare och medicinska specialister i Sverige. Medicinska redaktörer och korrekturläsare strävar mot att informationen alltid ska vara uppdaterad enligt de senaste rönen.

Princip 5

Redaktionellt oberoende är av helt avgörande betydelse för Netdoktor. Vi står fria från såväl ekonomiska som politiska särintressen. Netdoktors team av läkare och experter är skyldiga att alltid presentera den mest kvalificerade informationen, utifrån strikt medicinsk synvinkel. Netdoktors medicinska redaktion är således klart åtskild från intäktssidan.

Av samma anledning tillåts inte Netdoktor finansieras av en enda, eller ett fåtal ekonomiska källor, utan ska i stället se till att säkra största möjliga spridning av intäktskällorna. Sponsorer ska identifieras tydligt, oavsett om det är kommersiella eller icke-kommersiella organisationer som har bidragit med medel, tjänster eller material. Reklam och annat material som tjänar specifika intressen ska visas på ett sådant sätt att det tydligt kan skiljas från Netdoktors egna, oberoende material.

Princip 6

Netdoktor drivs utifrån en grundprincip om att ständigt förbättra sina medicinska kvaliteter och sitt utbud.

Princip 7

Av ett eventuellt överskott av driften ska det avsättas medel för humanitära ändamål, antingen i form av nödhjälpsarbete, hälsofrämjande initiativ, eller arbete för mänskliga rättigheter globalt.

Princip 8

All rådgivning om medicin och hälsa som erbjuds av Netdoktor ges av utbildade läkare, farmaceuter och sjuksköterskor, om det inte anges att ett specifikt råd kommer från en person eller en organisation utan professionella kvalifikationer. Alla medicinska rön som förmedlas av Netdoktor skall, i möjligaste mån, bygga på evidensbaserad medicinsk vetenskap.

Princip 9

Den information som tillhandahålls av Netdoktor syftar till att stötta, inte ersätta de kontakter som finns mellan en patient/informationssökare och hans/hennes vanliga läkare.

Princip 10

Alla personliga upplysningar angående enskilda patienter/informationssökare hos Netdoktor, sådant som deras identitet, behandlas som förtroliga. Netdoktor är juridiskt och moraliskt förpliktigad av läkarlöftet att inte vidarebefordra upplysningar som anförtros av patienter/informationssökare.