Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Nekrotiserande fasciit


Uppdaterad den: 2013-03-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är nekrotiserande fasciit?

Nekrotiserande fasciit är en sällsynt bakteriell inflammation (infektion) som kan förstöra hud och underliggande vävnad (bindvävnad, underhusfett, muskler och muskelhinnor). Tillståndet kan bli mycket allvarligt med chock och skador på inre organ. I vissa fall kan tillståndet leda till döden.

Vanligtvis uppstår nekrotiserande fasciit mycket snabbt, sprider sig direkt och kan bli livshotande inom ett par timmar eller dagar. Omedelbar behandling och inläggning på sjukhus är viktigt och vanligtvis är det nödvändigt att operera bort den inflammerade vävnaden.

Annons
Annons

Orsak

Nekrotiserande fasciit är en bakterieinfektion i underhudsvävnaden. Flera olika bakterier kan ge tillståndet, men vanligast är grupp A-streptokocker (GAS). Bakterien finns på huden och i svalget hos många människor utan att orsaka skada, men ibland kan den ge lindriga och i undantagsfall allvarliga infektioner. Nekrotiserande fasciit är en av de allvarligaste GAS-infektionerna och beror på att bakterien bildar stora mängder gifter inne i kroppen.

Vissa tarmbakterier kan också orsaka nekrotiserande fasciit. Detta gäller särskilt för personer som lider av diabetes eller kärlsjukdomar.

Ofta är det inte möjligt att ta reda på hur bakterien kommit in i kroppen. Det kan ha varit genom små skärsår, skrapsår, andra sår eller brännskador. Bakterien kan också ha kommit med blodet från andra ställen i kroppen och slagit sig ned på den aktuella platsen.

Vanligtvis klarar kroppens immunförsvar av att döda bakterier kommer in i kroppen. Det är därför ofta äldre människor eller personer med nedsatt immunförsvar som råkar ut för tillståndet. Nekrotiserande fasciit kan dock även uppstå hos unga, friska personer.

Symtom

Symtomen på nekrotiserande fasciit kan komma mycket snabbt, ofta inom ett dygn efter ett skärsår eller sår i huden.

De första symtomen på tillståndet är en snabbt insättande kraftig smärta i det aktuella området. Patienten får feber och frossa, ofta följt av illamående och kräkningar. I början kan det smärtande området vara ljusrött, lätt svullet, vara lite varmt och eventuellt innehålla hudblåsor.

Efter hand som nekrotiserande fasciit utvecklas kan det uppstå rödblå och blå missfärgningar samt fjällning över det inflammerade området. Chock utvecklas på grund av mycket lågt blodtryck. Detta leder till nedsatt medvetandegrad, förvirring, koncentrationssvårigheter, kallsvettning och yrsel samt efter hand skador på inre organ och livshotande hjärtsvikt om den sjuke inte kommer under snabb behandling. Även streptokockbetingat toxiskt chocksyndrom (STSS) kan uppstå.

Annons
Annons

Diagnostisering

Patienter med nekrotiserande fasciit har vanligtvis hunnit bli mycket sjuka innan de kommer till sjukhuset. Behandling och utredning av tillståndet måste därför ske samtidigt.

Som regel tas en rad blodprover, bland annat för att leta efter bakterier i blodet. Bakterier i blodet kan ge blodförgiftning (sepsis). Genom att ta reda på vilka bakterier som föreligger blir det lättare för läkarna att avgöra vilken typ av antibiotika som ska användas. Det kan också vara till nytta att ta vävnadsprover från det inflammerade området.

Olika undersökningar som ger invändiga bilder av kroppen kan vara användbara. Datortomografi (DT) och magnetkameraundersökning (MR) används mycket.

Behandling

Målet med behandlingen är att avlägsna bakterierna från kroppen och minska skadeverkningarna. Komplikationer som redan har uppstått, som chock och organskador, kan också behöva åtgärdas.

Det är avgörande att behandlingen inleds snabbt. I första hand ges antibiotika. Infektionen är i regel så allvarlig att det behövs flera olika typer av antibiotika, och de ges direkt i blodet (intravenöst) för att öka effekten.

Stödbehandling med intravenös vätska och eventuellt mediciner för att höja blodtrycket kan också vara nödvändigt.

I de flesta fall behöver den inflammerade vävnaden opereras bort. Vävnaden är vanligtvis redan mycket skadad och full av bakterier och genom att avlägsna den minskas spridningen till andra områden.

Vissa gånger är det nödvändigt med amputation av armar eller ben för att förhindra att infektionen ska sprida sig till hela kroppen. I mycket allvarliga fall kan en sådan amputation rädda livet på patienten.

Annan behandling kan vara aktuell som komplement, till exempel om organskador har uppstått.

Prognos

Förloppet vid nekrotiserande fasciit är ofta snabbt och dramatiskt. Tiden från att sjukdomen uppstår till att behandlingen startas är avgörande för prognosen. Om det tar lång tid innan behandlingen påbörjas kan dödligheten vara upp till 30 %. Vid snabbt insatt behandling reduceras dödligheten väsentligt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons