Fakta | Infektion

E. coli-infektioner - EHEC, EIEC, EPEC, ETEC

Allvarlig E.coli-infektion är ett tillstånd som inte uppkommer så ofta i Sverige. I de flesta fall är den ofarlig, men i sällsynta fall kan infektionen få ett allvarligare förlopp.

Uppdaterad den: 2018-08-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är E. coli-infektion?

E. coli (Escherichia coli) är ett gemensamt namn på en grupp bakterier som normalt förekommer i stora mängder i tarmsystemet hos djur och människor. Bakterierna hjälper till i matsmältningsprocessen och bidrar till att farliga bakterier inte kan få fäste i tarmarna. Det finns dock en del varianter av E. coli som har sjukdomsframkallande egenskaper, så kallade tarmpatogena varianter av E. coli. Det är de här undergrupperna av E. coli som leder till diarrésjukdom.

Olika typer av E. coli infektion

Bakterierna påvisas i avföringsprover från patienter med diarré. Man kan skilja mellan fem olika typer av sjukdomsframkallande E. coli:

EHEC - Enterohemoragisk E. coli – är den typ som är mest omtalad i medierna. Undergruppen O157:H7 har också kallats hamburgerbakterien, efter smittutbrott från hamburgare i USA. Den ger diarré, ofta blodtillblandad, buksmärtor men ofta ingen eller endast låggradig feber. I sällsynta fall kan den också, speciellt hos barn, leda till sjukdom i njurarna och till njursvikt (hemolytiskt uremiskt syndrom – HUS). Bakterien har orsakat flera små epidemier i Sverige. Flera barn har utvecklat njursvikt. Smittkällan vid epidemin 2005 i Västra Götaland, då mer än 100 personer insjuknade, visade sig vara förorenad sallad. Bakterien är vanlig i alla industriländer.

Annons
Annons

EIEC – Enteroinvasiv E. coli – är vanlig i låginkomstländer och förekommer bara vid enstaka tillfällen i Sverige, efter resor till låginkomstländer.

EPEC – Enteropatogen E. coli – också utbredd i låginkomstländer och en av allra vanligaste orsakerna till bakterieinfektion i tarmarna hos befolkningen i dessa länder.

ETEC – Enterotoxisk E. coli – är en vanlig orsak till diarré hos barn i låginkomstländer och en av de vanligaste orsakerna till diarré hos turister.

Annons
Annons

Hur vanliga är dessa infektioner?

Tarminfektioner med diarré är ett stort problem i låginkomstländer. Speciellt barn är känsliga för den här typen av infektioner och när hälsotillståndet redan från början är dåligt kan sådana infektioner i värsta fall vara dödliga. I Sverige och i andra industriländer är förekomsten av E. coli-infektion lägre, och i de allra flesta fall ofarlig. Svenska läkare anmäler EHEC-infektioner till Folkhälsomyndigheten, och man har därför en ungefärlig översikt över förekomsten. Övriga E. coli-infektioner är inte anmälningspliktiga i Sverige och därför vet vi inte hur vanliga dessa infektioner är.

Normalt brukar cirka 500 fall av EHEC-infektioner anmälas årligen, varav hälften är smittade i Sverige. EHEC-fallen rapporteras främst från södra Sverige och de flesta som smittas i Sverige anmäls under sommarmånaderna. 

Det är troligen en omfattande underdiagnostisering av EHEC eftersom laboratoriet inte rutinmässigt letar efter denna bakterie i avföringsprov om inte läkaren speciellt efterfrågar analysen.

Behandling

Det finns ingen behandling mot själva bakterien. Antibiotika ska inte användas, det har ingen effekt och kan också förvärra förloppet. Infektionerna är vad vi kallar självbegränsande och går över utan behandling även om det i enstaka fall kan ta flera veckor. Med diarré följer ökad vätskeförlust från tarmen. Den viktigaste behandlingen är att ersätta vätskeförlusten med rikligt med dryck. Ibland kan symtomen vara så kraftiga att patienterna måste läggas in på sjukhus för intravenös vätskebehandling. De sällsynta fallen av njursvikt efter EHEC-infektion kräver inläggning på sjukhus, och behandling med en konstgjord njure (dialys) kan behöva ges under den mest kritiska perioden.

Förebygga sjukdom

Smitta sker genom att bakterier överförs från djur till människor och genom förorenad mat eller dryck. Tvätta händerna före och efter matlagning. Undvik mat som inte är genomstekt eller genomkokt. Frukt och grönsaker bör sköljas ordentligt. Förvara matvaror tillräckligt nedkylda.

Svenska myndigheter kontrollerar slaktprocessen och köttprodukterna noggrant. Risken för smitta här är därför liten. På utlandsresor, och speciellt på resor till icke-västländer, är smittorisken större.

Personer som har en EHEC-infektion och arbetar inom livsmedelsindustrin eller inom vården och har kontakt med allvarligt sjuka personer, får inte vara på arbetsplatsen innan de har ett till tre normala avföringsprov. För övriga E. coli-infektioner är kontrollprover inte nödvändiga.

Förskola/dagmamma

Också vid vistelse på förskola är reglerna stränga. Barn som har EHEC-infektion ska inte gå till förskolan innan de har lämnat ett till tre normala prover med helst två dygns mellanrum. Även hushållskontakter till barn med en sådan infektion ska lämna avföringsprov.

Vid enstaka fall av EHEC/HUS hos barn som går i förskola bör andra barn i förskolan och eventuellt anställda som har eller nyligen har haft diarré lämna avföringsprover. I en situation med en allvarlig infektion hos ett barn på en förskola kan det vara aktuellt att ta prover även på barn och anställda utan symtom.

Personer med övriga E. coli-infektioner kan återgå till skola eller förskola vid symtomfrihet, kontrollprover anses inte nödvändiga.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons