covid 19 coronavirus infections viruses
Fakta | Infektion

Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2)

Coronavirus är en virusfamilj med flera virus. Det nyast upptäckta coronaviruset, som började spridas från Wuhan i Kina, ger upphov till sjukdomen covid-19. Hos vissa personer leder till det milda besvär medan det hos andra kan leda till ett livshotande tillstånd.


Uppdaterad den: 2020-02-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en familj eller grupp av virus. Dessa virus kan drabba både människor och djur. Bland de virussorter som kan ge infektion hos människor ger vissa vanliga förkylningar, medan vissa andra sorter kan ge svårare sjukdom.

De flesta finns hos olika djurarter, ett fåtal smittar mellan djur och människa. Några sådana sorter är sars (severe acute respiratory syndrome) och mers (middle east respiratory syndrome). År 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus, som fick namnet 2019-nCoV preliminärt, som var nära besläktat med sars. Viruset upptäcktes i Kina, och när denna text skrivs vet man ännu inte hur smittan startade eller vilket djur som troligtvis startade smittan, men fladdermöss är misstänkta då många coronavirus har fladdermöss som reservoar.

SARS-CoV-2 och covid-19

2019-nCoV var det tillfälliga namnet för viruset när det upptäcktes år 2019 i Wuhan, Kina. Virusnamnet har fått det officiella namnet SARS-CoV-2 och sjukdomen som viruset ger upphov till heter covid-19

Annons
Annons

När detta skrivs, 27:e februari 2020, är epidemin pågående. Fler än 80 000 fall är bekräftade, vilket är långt fler än under hela sars-epidemin. Majoriteten av smittade befinner sig i Kina, där alla provinser fått smittan spridd till sig. Viruset finns också i Europa, inklusive fall i Sverige. Det har skett en relativ snabb ökning av fallen i Italien.

Om man är orolig för att man ska ha blivit smittad, men inte är allvarligt sjuk, rekommenderas det att man i första hand tar telefonkontakt med vården. 

Symtom

Gemensamt för alla sjukdomar som utlöses av coronavirus (covid-19, men även mers och sars) är de kan symtom såsom feber, andningssvårigheter och muskelvärk men även halsont och snuva finns beskrivet. Sjukdomen kan ha ett milt förlopp hos vissa, och väldigt allvarligt hos andra med kraftig lunginflammation och svåra andningsproblem. Till skillnad från säsongsinfluensa angriper viruset som ger covid-19 oftare de lägre luftvägarna, där det kan leda till lunginflammation med svårigheter att syresätta kroppen.

Annons
Annons

Hittills har covid-19 varit allvarlig för tidigare sjuka (såsom personer med diabetes eler högt blodtryck) eller äldre, men när detta skrivs är det ännu för tidigt att uttala sig säkert.

Inkubationstiden, alltså tiden från att man är smittad tills att man visar symtom, uppskattas till mellan 2 och 14 dagar. I Kina har man gjort en mindre undersökning hos 400 stycken personer som haft covid-19, och inkubationstiden hos dessa har i genomsnitt varit 5 dagar. Under inkubationstiden verkar man inte kunna smitta andra personer med covid-19. 

Orsak

Virusen tros i början ha smittat från djur till människa och sedan muterat för att kunna smitta människa till människa. Det troliga djuret är fladdermus. Man tror att både droppsmitta och luftburen smitta är möjlig för coronavirus, men man vet inte säkert egentligen. WHO och Folkhälsomyndigheten tror att droppsmitta troligen är vägen till smitta. Man kan minska risken att bli smittad genom att undvika att röra ögonen/ansiktet och undvika att vara nära personer som är sjuka. Man behöver inte vara orolig för att smitta ska ske från husdjur som katt eller hund till människa. Munskydd har ingen effekt för att minska risken för att bli smittad, men däremot kan personer som har symtom på covid-19 minska risken för att sprida viruset till friska personer.

Coronaviruset vid covid-19 beskrivs som ett smittsamt virus där man enkelt får infektionen om man kommer i kontakt med själva viruset, men många får en mild sjukdom. 

Diagnos

I Sverige har Folkhälsomyndigheten tagit fram en strategiplan för både vårdcentraler och närakuter samt sjukhus om hur de ska göra när någon med misstänkt covid-19 kommer till vårdmottagningen.

För att vara säker på vilket virus som orsakat sjukdomen måste särskilda virusanalyser göras, och dessa måste specifikt efterfrågas och hanteras på särskilda sätt. Det krävs också speciell utrustning för vårdpersonalen som måste vara välskyddade när de tar proverna. Oftast tas provet från luftvägarna, tillexempel från slem eller längt bak i näsan. Det tar cirka 4–5 timmar att få svar på proven.

Man kan göra lungröntgen och då se tecken på att det är en så kallad viral lunginflammation, alltså lunginflammation orsakad av virus. Dock är det många med covid-19 som inte drabbas av lunginflammation och röntgenbilden kan inte ge svar på vilket virus som gett lunginflammationen. 

Behandling

Det finns ingen specifik behandling mot covid-19, utan behandlingen går ut på att lindra de symtom som finns. Hos en kraftigt sjuk patient kan det handla om att ge vätska intravenöst eller understödja andningen med respirator (maskin som hjälper med andningen) eller dylikt. Hos den stora majoriteten handlar det dock mer om smärtlindring och liknande typ av behandling.

Stort fokus ligger också på att förhindra smittspridning. Covid-19 har exempelvis gjort att Kina tagit stora karantänbeslut, där tiotals miljoner människor är förhindrade från att resa fritt. Likaså ställer många flygbolag in resor till och från drabbade områden i försök att minska spridning. Från tidigare epidemier har man sett att generella hälsokontroller, som att ta temperaturen på personer på flygplatser, inte ger så mycket effekt förutom just i områden där många är drabbade.

I Sverige klassas covid-19 och sars som allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar. Det betyder att man vid behov kan ålägga en smittad person vissa skyddsåtgärder, som karantän eller att den måste informera sin omgivning av smittan. Man kan ibland behöva komma på nya provtagningar, och måste då infinna sig om man blir kallad. En allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom innebär också att vården blir helt kostnadsfri om man är smittad. Får man instruktioner om att inte jobba för att man är bärare får man så kallad smittbärarersättning. 

Ett antal åtgärder kan minska smittorisken när man är sjuk:

  • Använda munskydd.
  • God handhygien med användning av tvål.
  • Undvika att nysa eller hosta i händerna – nysa eller hosta i armvecket istället.

Prognos

För covid-19 är det för tidigt att sia om dess prognos, men av det man sett hittills verkar de som blir allvarligt sjuka ha en grundsjukdom och vara äldre. Majoriteten verkar ha ett milt förlopp, medan 20 % får ett svårare förlopp. Runt 1–2 % dör av viruset. Dock är siffrorna fortsatt mycket osäkra, eftersom epidemin är pågående.

Vi försöker hålla texten uppdaterad men för senaste siffror och uppdateringar rekommenderar vi Folkhälsomyndigheten och WHO:s portaler. 


Annons
Annons
Annons