Kammartakykardi


Uppdaterad den: 2017-02-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är kammartakykardi?

Hjärtats ledningssystem

Hjärtat består av två förmak och två kammare. Takykardi betyder snabb hjärtfrekvens, det vill säga snabb puls. Ett hjärtslag startar vanligtvis med att ett område i höger förmak utlöser en elektrisk impuls som sprider sig längs hjärtats elektriska ledningssystem till kamrarna. När impulsen når ner till kamrarna, drar de ihop sig.

En elektrisk impuls kan också uppstå på andra ställen i ledningssystemet. När den uppstår i kamrarna kallar vi den efterföljande sammandragningen av kamrarna för ventrikulär extrasystole, eller kammarextraslag. Kammartakykardi definieras som tre eller flera på varandra följande kammarextraslag. Vid kammartakykardi ligger pulsen/hjärtfrekvensen ofta på 160–240 slag/minut. Kammartakykardier delas in i icke-ihållande (<30 sekunder) och ihållande.

Korta episoder med kammartakykardi är vanligt de första 48 timmarna efter en hjärtinfarkt. Kammarextraslag är i sig själv ett vanligt fenomen som i stort sett inte kräver behandling.

Annons
Annons
Animation av kammartakykardi

Symtom

Vanliga symtom vid kammartakykardi är:

 • Hjärtklappning
 • Andnöd
 • Bröstsmärtor
 • Ökad urinproduktion
 • Yrsel
 • Svimning
 • Dåsighet

Orsak

Serier av kammarextraslag kan ses vid hjärtsjukdom med nedsatt blodtillförsel till hjärtmuskeln. Det är framför allt vanligt i samband med hjärtinfarkt.

Andra orsaker kan vara:

Annons
Annons
 • Sjukdom i hjärtmuskeln (kardiomyopati).
 • Inflammation i hjärtmuskeln (myokardit).
 • Biverkning av läkemedel mot rytmstörningar i hjärtat.
 • Förgiftningar.

Faktorer som ökar sannolikheten för att drabbas av kammartakykardi är hjärtsvikt, blodbrist, syrgasbrist i vävnaderna (hypoxi), infektion och rubbningar av kaliumnivån eller magnesiumnivån i blodet.

Diagnos

Information om tidigare hjärtinfarkt, speciellt vid utvidgning av en del av vänster kammare (kammaraneurysm) och sjukdom eller inflammation i hjärtmuskeln stärker misstanken om diagnosen.

Läkemedels- och alkoholanvändning kan också ge misstanke om tillståndet. Alkohol är giftigt för hjärtat och kan ge hjärtmuskelskada som talar för kammartakykardi. Många läkemedel som har effekt på hjärtat kan utlösa och/eller förvärra vissa former av kammartakykardi.

Vid undersökning av en patient under ett anfall med takykardi behöver man inte hitta några speciella fynd, men oftast är patientens blodcirkulation påverkad. Det kan visa sig som chock – dåsighet, kalla och fuktiga händer och fötter, nedsatt urinprodukton eller vätskefyllda lungor (lungödem). Vid kammarflimmer (totalt oordnad spridning av impulser i en kammare som bara står och darrar och inte pumpar blod) får patienten cirkulationsstopp och förlorar medvetandet under loppet av några få sekunder.

Andra undersökningar

EKG visar hjärtats elektriska aktivitet. Vid kammartakykardi visar EKG-undersökningen snabb rytm. 

Blodprover med avseende på hjärtinfarkt kan ge viktig information, liksom mätning av kalium och magnesium i blodet. Nivån av eventuella läkemedel i blodet kontrolleras också.

Specialundersökningar som kan bli aktuella i utredningen är:

 • En variant av EKG som innebär att man för ner elektroden i matstrupen (så kallat esofagalt EKG).
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi).
 • Framställning av hjärtats blodkärl med hjälp av insprutning av kontrast (koronar angiografi).

Behandling

Syftet med behandlingen är att stoppa anfall och förebygga nya anfall. Vissa läkemedel som används kan ge allvarliga biverkningar och i sig själv utlösa allvarliga rytmstörningar.

Akut kammartakykardi

Korta anfall med kammartakykardi tidigt i förloppet av en hjärtinfarkt är oftast inte behandlingskrävande. Kammartakykardi som varar över 30 sekunder eller kortvarig kammartakykardi hos en påverkad patient är undantag. Vid instabil cirkulation gör man snabbt en så kallad elektrokonvertering, det vill säga ger en strömstöt över bröstkorgen. Vid stabil cirkulation används mer tid för diagnostik, och innan en elektrokonvertering ger man läkemedel eller stimulerar hjärtat (det vill säga skickar elektriska impulser som konkurrerar med hjärtats egna).

Förebyggande av kammartakykardi

Det som är avgörande för behandlingen är om det föreligger:

 • Ihållande eller icke-ihållande kammartakykardi.
 • Bra eller dålig funktion i vänster kammare.
 • Dålig blodcirkulation i hjärtmuskeln eller inte.
 • Påverkan på cirkulationen vid anfall eller inte.
 • Akut hjärtinfarkt eller inte.

Vid allvarliga symtom och sjuk vänstersidig hjärtkammare får de flesta implanterat en hjärtstartare (defibrillator) som skickar en strömstöt som avbryter de onormala impulserna. Det kan vara aktuellt att ge läkemedel (betablockerare och amiodaron) som motverkar tendensen till kammartakykardi.

Kammarflimmer

Kräver omedelbar strömstöt. Vid kammarflimmer pumpar inte hjärtat blod och tillståndet är livshotande.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling i akutsituationen är beroende av orsaken till kammartakykardin och hur blodcirkulationen är påverkad. Vid allvarlig eller återkommande takykardi kan läkemedlet amiodaron bli aktuellt.

Kirurgi

Aktuella ingrepp kan vara:

 • Bypass-kirurgi på hjärtats kranspulsåder. Det innebär att ett blodkärl sys på med en ände före och en ände efter ett passagehinder så att blodet kan ta en alternativ väg och hjärtmuskeln få mer blod.
 • Implantation av en automatisk hjärtstartare (ger en strömstöt som avbryter kammartakykardi).
 • Borttagande av eventuell utvidgning av kammaren och borttagande av onormala ledningsfibrer mellan förmak och kammare.

Prognos

Avgörande för förloppet är funktionen av vänster kammare. Kammartakykardi av okänd orsak kan av och till ses hos yngre personer (bara periodvis) och har en bra prognos. Likaså har övergående kammartakykardi som uppkommer tidigt i förloppet av en akut hjärtinfarkt en bra prognos.

Kammartakykardi uppstår ofta som en följd av ett ärr efter hjärtinfarkt eller annan organisk hjärtsjukdom. Kammartakykardi debuterar ofta de första månaderna efter infarkten, men kan också komma flera år senare. Kammartakykardi kan utvecklas till kammarflimmer. Obehandlat kammarflimmer leder till döden.

Vid symtomgivande kammartakykardi hos personer med känd hjärtsjukdom är prognosen sämre.


Annons
Annons
Annons