Aortaaneurysm


Uppdaterad den: 2018-06-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är aortaaneurysm?

Ett aortaaneurysm är en avgränsad utvidgning av stora kroppspulsådern. Vid aortaaneurysm är den utvidgade delen minst två gånger så vid som den närmaste normala delen av blodkärlet. I praktiken innebär detta en utvidgning av kroppspulsådern i buken till mer än 3 centimeter. Aortaaneurysm kan omfatta hela omkretsen (spolformade) eller bara en del av omkretsen (säckformade).

Siffror för hur ofta aortaaneurysm förekommer är osäkra. Det finns sannolikt ett mörkertal på grund av plötslig död till följd av icke-diagnostiserade aneurysm som spricker. I obduktionsmaterial föreligger aneurysm i bukdelen av kroppspulsådern hos 2–4 % av de avlidna mellan 50–60 år. Tillståndet är fyra gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

Symtom

Alla aneurysm är vanligtvis symtomfria – om de inte utvidgar sig snabbt eller spricker. Ett snabbt växande aneurysm kan ge ömhet eller smärta i magen.

Annons
Annons

Symtomen kan ibland bero på tryck mot omgivande strukturer. Aneurysm i bukaorta kan ge rygg- och magsmärtor, oftast ihållande. Ibland kan cirkulationsproblem i fötterna uppkomma då små blodproppar lossnar från aneurysmet och förs med blodströmmen till de nedre extremiteterna.

Aneurysm i bröstdelen av aorta kan ge bröstsmärtor eller symtom som orsakas av tryck mot matstrupen, stämbandsnerven eller kroppens stora vener. Resultatet kan bli att patienten hostar blod till följd av sammanpressade luftrör eller bronker (mindre luftrör), eller heshet till följd av tryck på stämbandsnervens vänstra del.

Orsak

Nedbrytning av elastiska fibrer och bindväv i blodkärlsvägen (degeneration) är den viktigaste orsaken.

Annons
Annons

Riskfaktorer för att få aneurysm är:

 • Annan blodkärlssjukdom. 
 • Högt blodtryck.
 • Rökning. 
 • Familjehistoria med aneurysm i den stora kroppspulsådern.

Skador, kärlinflammation, syfilis och bindvävssjukdomar är mer sällsynta riskfaktorer.

Diagnos

Aneurysm i bukaortan kan upptäckas tillfälligt som en pulserande svulst i buken. Aneurysm i bröstdelen av aorta är oftast ett tillfälligt fynd på röntgenbilder av bröstkorgen.

Undersökning med ultraljud kan visa både aneurysmets storlek och utbredning. Framför allt aneurysm i bukaorta syns tydligt på ultraljud. Undersökningen används för att kontrollera eventuell tillväxt. Datortomografi (CT) ger en noggrann mätning, visar anatomin och är ett alternativ till ultraljud. Det kan även bli aktuellt att göra en röntgenundersökning av aorta med kontrast före en eventuell operation.

Samtliga män, i alla regioner, som är 65 år erbjuds en ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern. Även äldre män kan i vissa regioner få en inbjudan. Undersökningen tar cirka fem minuter, är helt smärtfri och görs med ultraljud.

Animation av utvidgning av kroppspulsådern i buken

Behandling

Målet med behandlingen är att rekonstruera aorta om det är fara för att den kan spricka, det vill säga om aneurysmet i bukaorta är bredare än 5,5 centimeter. Om aneurysmet redan har spruckit är det nödvändigt med akut operation för att rädda livet på patienten.

Behandlingen består av operation som kan genomföras antingen med öppen kärlkirurgisk åtgärd eller via invändig armering av kärlet. Vid öppen operation avlägsnas den förstörda delen av aorta och ersätts med ett konstgjort kärl, en så kallad kärlprotes. Vissa aneurysm kan behandlas med en invändig armering (stent), som förs in via en kateter i ljumsken. 

Kirurgi är helt nödvändigt vid läckage eller spricka i aneurysmet. Andra anledningar till kirurgisk behandling kan vara:

 • Smärtor. 
 • Passagehinder i urinledare till följd av aneurysmet eller en blodpropp som avgått från aneurysmet.
 • Om kontroller visar att aneurysmet växer (mer än 1 centimeter per år).
 • Att storleken överskrider 5,5 centimeter.

Det handlar om stora och omfattande ingrepp med stor risk för komplikationer. 

Aneurysm på kroppspulsådern är hos många tecken på att blodkärlen på andra platser i kroppen kan vara skadade av åderförfettning. Det är därför mycket viktigt att bromsa åderförfettningsprocessen med de medel som står till buds. Det innebär att det är mycket viktigt att sluta röka. Detta är helt avgörande både för sjukdomens vidare utveckling och för att tåla en eventuell operation. Dessutom är det viktigt med blodtrycksbehandling för alla som har förhöjt blodtryck. Ibland behövs också blodfettsänkande och/eller milt blodförtunnande läkemedel.

Prognos

Ett aortaaneurysm kan vara symtomfritt hela livet. Stora aneurysm som utvidgar sig kan efter hand ge symtom som smärtor i ryggen/övre delen av buken eller symtom som beror på att kroppens huvudsamlingsåder, matstrupen eller luftröret pressas samman. Om utvidgningen fortsätter kommer detta att leda till att aneurysmet spricker, med stor risk för plötslig död.

Långtidsprognosen beror på aneurysmets storlek och lokalisation. Aneurysm i bukaortan som är mindre än 5 centimeter spricker i praktiken inte. Om aneurysmet ökar i storlek ökar risken för att det spricker. Därför rekommenderas operation om aneurysmet blir större än 5,5–6 cm i diameter. Ett opererat aneurysm ger samma överlevnadsprognos som för normalbefolkningen, förutsatt att patienten inte samtidigt lider av hjärtsjukdom.

Komplikationer till aneurysm som inte behandlas är:

 • Livshotande blödning. 
 • Sviktande blodtillförsel till hjärtmuskeln.
 • Stroke.
 • Njursvikt.
 • Sviktande blodtillförsel till tarmen.

Andra komplikationer är blodpropp, infektion i kärlprotes, ärrbråck och läckage från kärlprotes.


Annons
Annons
Annons