Fakta | Kolesterol

Hälsofara med för högt kolesterol

Kolesterol tillhör de stora riskfaktorerna för uppkomst av hjärt- och kärlsjukdom, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp (angina pectoris) och andra cirkulationssjukdomar. Andra påverkbara riskfaktorer är högt blodtryck, rökning och diabetes.

Anders G Olsson, professor emeritus i invärtesmedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping, Stockholm Heart Center
Uppdaterad den: 2015-04-14
Författare: Anders G Olsson, professor emeritus i invärtesmedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping, Stockholm Heart Center
Uppdaterare: Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning, Lunds universitet

Annons

Hjärt- och kärlsjukdomarna utgör alltjämt den vanligaste dödsorsaken i Sverige, trots att dödligheten halverats under de senaste 20-25 åren. Man har visat (bland annat med hjälp av den så kallade apolipoproteinkvoten) att över 50 procent av risken för hjärtinfarkt kan tillskrivas denna markör för kolesterolomsättningen.

Minskningen av hjärtsjukdomarna beror till stor del på förbättrad livsstil, kolesterolvärdet har till exempel minskat med 20 procent under denna tid, men också förstås på effekten av bättre behandlingar. Svenskarna röker också betydligt mindre och motionerar mer än för 25 år sedan (även om stillasittandet har ökat). I en svensk studie, där man undersökte den relativa betydelsen av förändringar i behandling och riskfaktorer, kunde nästan 40 procent av nedgången i dödlighet tillskrivas sjunkande kolesterolvärden i befolkningen – så gott som uteslutande beroende på ändrade matvanor, förbättrad livsstil samt inflytande av ökande läkemedelsbehandling (då för närvarande cirka 10 procent av den vuxna befolkningen använder statiner).

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Förbättrad livsstil ger bättre kolesterolvärde

Det är viktigt att komma ihåg att en förbättrad livsstil är en minst lika viktig förklaring till den minskade dödligheten och sjukligheten som medicinsk behandling. Denna utveckling är mycket glädjande och visar att det verkligen lönar sig att påverka sin livsstil så att kolesterolvärdet förbättras, blodtrycket hålls i schack och rökningen minskar. Dock, eftersom vi inte har nått ”ända fram”, har svensken alltjämt kolesterolvärden som är förenade med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Man har funnit att kolesterolvärdet bör vara under 5 millimol per liter, helst under 4,5 millimol per liter, men dit har bara en del av befolkningen nått. Motsvarande värden för det så kallade LDL-kolesterolet (det ”onda” kolesterolet, se faktabladet Vad är kolesterol?) är under 3 (helst 2,5) millimol per liter. Det finns alltså plats för ytterligare förbättring av livsstilen.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Två yttringar av blodfettsrubbningar

Man talar om två olika yttringar av blodfettsrubbningar, som båda utgör ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

LDL-kolesterol

Den första är den som domineras av ett för högt LDL-kolesterol. Typexemplet är så kallad familjär hyperkolesterolemi. Här drabbas män utan blodfettsänkande behandling av hjärtinfarkt i 40-45-årsåldern, medan kvinnorna i allmänhet klarar sig något längre. Man har hittat effektiv förebyggande medicin mot förhöjt LDL-kolesterol (se faktabladet Behandling mot högt kolesterol).

Annons
Annons

HDL-kolesterol (det ”goda” kolesterolet)

Den andra yttringen är förhöjda triglycerider i förening med lågt skyddande HDL-kolesterol (det ”goda” kolesterolet). LDL-kolesterolet är vanligen inte förhöjt vid detta tillstånd, men tillståndet utgör ändå en stor hjärt- och kärlrisk. Triglycerider är en typ av fett som vi får i oss genom maten, och som transporteras i kroppen i framför allt det så kallade apolipoprotein B, det vill säga den ”onda” delen av lipoproteinerna. De består av glycerol med tre fettsyror bundna till sig.

Mängden triglycerider är också ett mått på hur stor risken är att drabbas av åderförfettning. Därför finns det ett gränsvärde på 2 millimol per liter som inte bör överstigas. Triglyceriderna ökar framför allt vid övervikt, främst vid bukfetma, och osund livsstil samt förekommer ofta vid diabetes typ 2.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om Familjär hyperkolesterolemi på NetdoktorPro »