Fakta | Kolesterol

Behandling mot högt kolesterol

Högt kolesterol kan påverkas av ärftliga anlag, men dålig kost och för lite motion har också betydelse. Höga kolesterolvärden är en bidragande orsak till hjärt- och kärlsjukdomar, men kan behandlas effektivt med exempelvis statiner.

Anders G Olsson, professor emeritus i invärtesmedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping, Stockholm Heart Center
Uppdaterad den: 2015-03-17
Författare: Anders G Olsson, professor emeritus i invärtesmedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping, Stockholm Heart Center
Uppdaterare: Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning, Lunds universitet

Annons

Det är viktigt att komma ihåg att flera faktorer bidrar till uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom – där ett för högt kolesterol, ett för högt blodtryck samt rökning utgör de viktigaste påverkbara faktorerna. Man kallar detta ett multifaktoriellt synsätt.

Olika människor kan naturligtvis ha olika fördelning av dessa riskfaktorer; vissa kanske har ett mycket högt kolesterolvärde, andra högt blodtryck (hypertoni) och så vidare – den vanligaste bilden hos en patient som drabbas av hjärtinfarkt är dock att denna har flera förhöjda riskfaktorer; kanske ett lätt förhöjt kolesterol, ett blodtryck i överkant, viss bukfetma och ett något för lågt HDL-kolesterol (det ”goda” kolesterolet).

Behandlingen bör naturligtvis inriktas mot att påverka den riskfaktor som är mest förhöjd/avvikande hos varje enskild individ – men att samtidigt inte ”glömma” övriga riskfaktorer, även om det kanske handlar om relativt beskedliga förändringar av respektive riskfaktor.

Annons
Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Kolesterolsänkande medicin

I dag har vi en effektiv kolesterolsänkande medicin i form av de så kallade statinerna. I mitten av 1990-talet visades för första gången att sjuklighet och dödlighet kraftigt kan minskas med hjälp av statiner hos patienter med tidigare hjärtinfarkt. Medicinen sänker effektivt (det ”onda”) LDL-kolesterolet och apolipoprotein B. Man har också påvisat att ju lägre LDL-kolesterol, som kan sänkas med hjälp av kost och läkemedel, desto lägre är risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Den vanligaste biverkan av statinerna är diffusa muskelsmärtor, som drabbar fem till tio procent av patienterna, men som ibland kan gå tillbaka vid dosändring eller byte till annat statinpreparat.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har 2014 formulerat målvärden för LDL-kolesterol för personer med olika risk för hjärt-kärlsjukdom. Störst risk har de som redan drabbats av hjärtkärlsjukdom samt diabetiker. För dessa grupper är målvärdet

Några liknande målvärden för HDL-kolesterol har inte formulerats eftersom det ännu inte är bevisat att risken för hjärt-kärlsjukdom minskar genom att via läkemedel höja detta lipoprotein. Fortsatt forskning behövs härvidlag.

Annons
Annons

Nikotinsyra som läkemedel

Ett läkemedel som höjer HDL-kolesterol effektivt är nikotinsyra. Läkemedlet har inget att göra med nikotin utan är egentligen ett B-vitamin (vitamin B3), som man ger i större doser. Nikotinsyra har dock en del biverkningar, främst ansiktsrodnad som kommer när man startar behandlingen (så kallad flush). På grund av dessa biverkningar förskrivs nikotinsyra hittills i mycket begränsade mängder.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om Familjär hyperkolesterolemi på NetdoktorPro »