Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hematologi

Trombocytos

Trombocyter, blodplättar, spelar en central roll när man blöder genom att de bildar en blodpropp som täpper igen öppningen. Essentiell trombocytos är en ovanlig cancersjukdom som kännetecknas av höga nivåer av blodplättar i blodet.


Uppdaterad den: 2021-02-25

Annons

Vad är trombocytos?

Trombocytos innebär att det finns ett ökat antal blodplättar i blodet. Blodplättar är blodkroppar som har en viktig roll för att blod ska levra sig.

Trombocytos kan delas in i:

  • Primär trombocytos eller essentiell trombocytos, som beror på en okontrollerad produktion av trombocyter i benmärgen. Det räknas som en cancersjukdom, blodcancer. Essentiell trombocytos är en ovanlig sjukdom. 
  • Sekundär trombocytos, som är en reaktion på en annan underliggande sjukdom. Förhöjda blodplättar till följd av en annan sjukdom är mycket vanligt. 
Annons
Annons

Symtom och tecken

Primär/essentiell trombocytos

Ungefär en tredjedel av alla personer med essentiell trombocytos har inga symtom alls. Hos andra har det tidigare funnits symtom och tecken på blodproppar i kroppen som kan ha lett till olika symtom. Symtom såsom svettningar, trötthet, klåda, huvudvärk, synrubbningar, bröstsmärtor och brännande smärta i benen förekommer. Blödningar kan uppstå om blodplättarnas funktion har påverkats. 

Sekundär trombocytos

Sekundär trombocytos ger i regel inga symtom som beror på de höga nivåerna av blodplättarna. Däremot kan symtom och tecken finnas på det bakomliggande tillståndet. Läs mer om det under Orsak (nedan).

Orsak

Primär/essentiell trombocytos 

Essentiell trombocytos är en form av blodcancer. Sjukdomen beror på förändringar i arvsmassan i benmärgens celler som gör att blodkropparna förökar sig okontrollerat.

Sekundär trombocytos

Detta är den klart vanligaste orsaken till trombocytos och utgör 80–90 % av fallen. De vanligaste underliggande orsakerna är vävnadsskada till följd av blodförlust, större kirurgiska ingrepp, infektion, järnbrist, bakomliggande cancer, kronisk inflammation och i vissa fall reaktion på ett läkemedel.

Annons
Annons

Diagnos

Tillståndet upptäcks ofta av en tillfällighet eftersom många inte har några symtom. Andra gånger är det specifika symtom som gör att man misstänker tillståndet. En viktig uppgift för sjukvården är att försöka bedöma om det handlar om essentiell trombocytos eller sekundär trombocytos.

En kroppsundersökning visar ofta helt normala resultat vid bägge tillstånd. Vid essentiell trombocytos kan det förekomma röda och värmeökade händer eller fötter som gör ont. Ibland hittar man tecken på blodproppar i fingrar eller tår som gör att blodcirkulationen inte fungerar som den ska. Vid sekundär trombocytos kan det finnas tecken på en bakomliggande sjukdom.

Blodprov är viktiga i utredningen av tillståndet och kan ge viktig information om det föreligger andra tillstånd såsom järnbrist eller inflammation. Vid sekundär trombocytos kan det vara aktuellt att genomföra andra undersökningar för att klargöra vad som är den underliggande orsaken.

Om man efter upprepade provtagningar under minst tre månader fortfarande har trombocytos, och det finns ingen annan bakomliggande orsak, skickas en remiss till en specialist i blodsjukdomar (hematolog).

Behandling av essentiell trombocytos

Hos personer med sekundär trombocytos behövs ingen särskild behandling. Eventuellt behandlas den bakomliggande sjukdomen. 

Essentiell trombocytos

Acetylsalicylsyra har god effekt särskilt på den nedsatta cirkulationen som kan förekomma i till exempel fingrar och tår. Läkemedlet tas som tablett och ges hos de flesta med sjukdomen. Vid hög risk för blodpropp eller blödning börjar man med mediciner som minskar mängden blodplättar i blodet.

Risken för sjukdomar i hjärta och kärl är förhöjd vid essentiell trombocytos. Därför är det viktigt att minska allmänna riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar genom regelbunden motion och hälsosam kost. I förekommande fall är det viktigt med rökstopp och/eller viktminskning. Ibland behövs läkemedelsbehandling för högt blodtryck, höga blodfetter eller förhöjda blodsockernivåer (diabetes).  

Prognos

Vid essentiell trombocytos kan det uppstå komplikationer som blödning, blodpropp, nedsatt cirkulation i till exempel händer och fötter och stroke. Tidig och kontinuerlig behandling minskar risken för sådana komplikationer. Prognosen vid essentiell trombocytos är mycket god och de flesta med sjukdomen har en normal livslängd. 

Prognosen vid sekundär trombocytos beror på den underliggande sjukdomen. Trombocytosen i sig medför ingen risk för komplikationer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.