Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Abortlagen

Abortlagen är den lag som fastställer kvinnans rätt att genomföra abort.


Uppdaterad den: 2018-10-04

Annons

Kvinnans rätt att genomföra abort

Abort regleras i abortlagen från år 1974. Redan 1965 tillsattes en abortkommitté som utarbetade ett förslag till abortlag i ”Rätten till abort” (SOU 1971:58). Efter en omfattande remissrunda och ett flertal ändringar ledde detta till 1974 års abortlag vilken med några ändringar fortfarande är gällande. Abortlagen togs i bruk 1975. Den svenska abortlagen (SFS 1974:595) och lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl (SFS 2008:344) innebär fri abort, det vill säga lagen tillåter kvinnan att själv besluta om abort till och med den 18:e graviditetsveckan.

Efter den 18:e veckan får abort endast ske efter prövning av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om hur abortlagen ska tillämpas (SOSFS 2009:15).

Annons
Annons

Abortlagen fastställer

Abortlagen fastställer de rättigheter och skyldigheter som kvinnan har men också som läkaren och sjukhuset har i samband med abortingreppet. De flesta länder i Europa ger kvinnor rätt att fatta beslut om abort före graviditetens tolfte vecka, men lagstiftningen varierar kraftigt och i vissa europeiska länder är abort inte ens tillåtet för att rädda kvinnans liv.

Läkaren och övrig personal har självfallet tystnadsplikt som vid all annan sjukvård. Om kvinnan är under 18 år är huvudregeln att föräldrar eller förmyndare ska informeras, om det inte finns tungt vägande skäl som talar emot detta. I så fall ska någon annan närstående vuxen informeras. Kvinnan fattar beslutet om att genomgå abort.

Kvinnan behöver inte uppge något skäl för sitt val.

Abortlagen ger kvinnan rätt

Abortlagen ger kvinnan rätt till preventivmedelsrådgivning och kuratorskontakt i samband med ingreppet. Detta är alltså en rätt kvinnan har, men hon kan själv välja om hon vill ta emot sådan rådgivning.

Annons
Annons

Abortingrepp utförs

Abortingrepp utförs på sjukhus eller klinik som godkänts av Socialstyrelsen och kostar lika mycket som andra läkarbesök. Det är vanligt att besöka kliniken en eller två gånger beroende på vilken abortmetod som valts. Det valet kan oftast göras redan vid telefonbokningen. Oavsett abortmetod görs ett besök på abortmottagningen. Vid telefonbokningen ges information om:

  • Klinikens rutiner 
  • Abortmetoder
  • Preventivmedel 

Alla kvinnokliniker i Sverige har skyldighet att utan fördröjning utföra abort. Ansvaret för att detta ska fungera ligger på verksamhetschefen eller motsvarande chef.

Abortlagen

Abortlagen innehåller även bestämmelser om vad som sker om kvinnan vill genomgå abort efter slutet av 18:e graviditetsveckan (v18+1). Kvinnan kan då i samband med besöket på abortmottagningen ansöka om att få avbryta graviditeten. Ansökan skickas till Socialstyrelsen och innehåller ett kuratorsutlåtande samt ett medicinskt utlåtande. Beslut om sådana aborter fattas av Socialstyrelsens rättsliga råd. Nämnden ska ta ställning till om "särskilda skäl" föreligger för att ge tillstånd till aborten.

Särskilda skäl kan innebära:

  • Hänsyn till kvinnans hälsa eller hennes livssituation. 
  • Om det är stor risk för att barnet kan få allvarliga skador.
  • Om kvinnan blivit gravid som minderårig eller efter sexuella övergrepp.

Tillstånd till abort ges inte om fostret kan antas att vara livskraftigt vid den tidpunkt då aborten genomförs. I dag innebär detta i praktiken att abort av friska foster inte beviljas efter graviditetsvecka 21+6.

Referens


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.