Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Graviditet

Ultraljudsundersökning av gravida

Ultraljudsundersökning erbjuds alla gravida. Det är frivilligt att göra undersökningen. Ultraljudsundersökningen är inte en obligatorisk del av rutinkontrollerna inom mödravården.


Uppdaterad den: 2013-03-04

Annons

Den information du får här och samtalen vid graviditetskontrollerna ger dig ett underlag för att avgöra om du vill ta emot erbjudandet om ultraljudsundersökning under graviditeten. Innan en ultraljudsundersökning genomförs ska den gravida kvinnan få information om att undersökningen är frivillig, samt information om dess fördelar och eventuella konsekvenser.

Barnets pappa eller annan vuxen är välkommen att närvara vid undersökningen.

Bakgrund till ultraljudsundersökningen

Ultraljudsundersökningar under graviditeten började användas i Sverige mot slutet av 1970-talet. I början begränsades undersökningarna till kvinnor med högriskgraviditet. Under mitten av 1980-talet började ultraljud erbjudas som en frivillig undersökning till alla gravida i vecka 18.

År 1995 hölls en konsensuskonferens om ultraljud under graviditeten. Vid denna fastslog man att de studier som föreligger inte har visat någon medicinsk nytta av rutinmässig ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18, varken mätt i ökat antal levandefödda barn eller i mindre sjuklighet hos barnet i samband med förlossningen. Mot bakgrund av önskemål från de gravida kvinnorna drog man ändå slutsatsen att alla gravida bör få information om möjligheten till ultraljudsundersökning.

Ultraljudsundersökning kan vara ett hjälpmedel för att fastställa ett så säkert datum som möjligt för förlossningen, fastställa antalet foster och fastställa var moderkakan är placerad i livmodern. Vi kan i dag även få information och kunskap om fostrets utveckling, kropp och organ.

Annons
Annons

Vad är ultraljud?

Ultraljud är högfrekventa ohörbara ljudvågor som skickas in i kroppen. Ett eko uppstår när kroppsvävnad med olika täthet påträffas (till exempel eko från fett- och benvävnad). De olika ekosignalerna ger underlag för att framställa en bild, vanligen en rörlig bild i svartvitt. Bilderna tolkas medan ultraljudsundersökningen pågår. Vanligen lagras varken bildmaterial eller fotografier.
Man har utfört ultraljudsundersökningar i närmare 30 år. Hittills har man inte sett att ultraljud har någon skadlig inverkan, men för säkerhets skull ska ultraljudsundersökningar bara göras av medicinska skäl. 

Hur och när utförs ultraljudsundersökningen

Ultraljudsundersökningen utförs omkring graviditetsvecka 18. Alla foster växer ungefär lika mycket fram till den här tiden av graviditeten. Därför är detta en lämplig tidpunkt för att beräkna förlossningsdatum. Ultraljudsundersökningen utförs av en barnmorska eller läkare och tar normalt inte mer än en halvtimme. Den gravida kvinnan ligger på rygg under undersökningen. Foster och livmoder undersöks genom att ljudhuvudet (den del av ultraljudsapparaten som sänder ut ljudsignaler och tar emot ekosignaler) förs över magen. Den information man får antecknas på en separat blankett. Informationen från undersökningen förs in i kvinnans journal. Den gravida har rätt att få tillgång till informationen från undersökningen på samma grunder som för annan medicinsk information.

Fostrets läge kan i vissa fall försvåra ultraljudsundersökningen. Detta kan medföra att ultraljudsundersökningen måste upprepas men betyder inte att det är något fel på fostret.

Vid vissa graviditeter finns det medicinsk grund för att utföra flera ultraljudsundersökningar. Före vecka 17 kan detta vara aktuellt vid misstanke om missfall, utomkvedshavandeskap eller vid blödningar. Efter vecka 19 kan det finnas behov av fler undersökningar, bland annat vid komplicerade graviditeter, misstanke om fosterdöd, blödning och onormal tillväxt av livmoder eller foster.

Annons
Annons

Syftet med undersökningen

Det är viktigt att fastställa fostrets ålder och jämföra den med fostrets tillväxt för att se att fostret växer som det ska. Utifrån sista menstruationens första dag och genom att känna på magen får man en god uppfattning om hur långt graviditeten har kommit och hur barnet växer. Eftersom man vet att en graviditet varar i 40 veckor (280 dagar) kan man även beräkna datum för fullgången graviditet. För vissa kvinnor, till exempel kvinnor med oregelbunden menstruation, kan denna beräkningsmetod vara osäker. Ultraljudsundersökning före vecka 20 kan då vara till hjälp för att beräkna graviditetens längd och datum för förlossningen.

Vid ultraljudsundersökningen mäter man tvärdiametern av fostrets skalle. Man mäter även bukdiameter och lårbenslängd på fostret. Genom att jämföra dessa mått med kända genomsnittsmått kan man beräkna fostrets ålder och därmed räkna sig fram till tidpunkten för fullgången graviditet.

Genom att undersöka hjärtaktiviteten kan man fastslå att fostret lever. Ultraljudsundersökningen visar också antalet foster, ofta vid en tidigare tidpunkt än vid en vanlig undersökning av den gravida kvinnan. Man gör en orienterande undersökning av fostrets kropp och organ, samt beskriver moderkakans läge och gör en uppskattning av mängden fostervatten. Det kan vara möjligt att bestämma fostrets kön men denna information är behäftad med viss osäkerhet.

Om något inte är som det ska vara med fostret

Ultraljudsundersökningen kan medföra att du som blivande förälder ställs inför information om fostrets hälsa som du kanske inte är förberedd på. Vid ultraljudsundersökning av fostret omkring vecka 18 händer det att man upptäcker allvarliga sjukdomar eller missbildningar. Detta är fallet i en till två av 100 graviditeter vid undersökning med ultraljud. Ändå upptäcker man inte alla fall av allvarliga sjukdomar eller missbildningar. Därför ger en ultraljudsundersökning som visar att allt är normalt inte några garantier för att barnet är friskt eller utan skador. I vissa fall är det inte tillräckligt med ultraljudsundersökning för att ställa en slutlig diagnos. Det kan bli aktuellt att ta prover från fostervattnet för att ställa rätt diagnos och ge rätt information till föräldrarna. Vid behov förmedlas kontakt med specialavdelningar och specialister för vidare uppföljning.

Ibland krävs specialbehandling under graviditeten eller direkt efter förlossningen. Ultraljudsundersökningen kan ge underlag för bästa möjliga behandling i tid och på en förlossningsavdelning där nödvändig medicinsk beredskap finns att tillgå.

Om det föreligger allvarlig sjukdom eller missbildning som inte är förenlig med liv diskuteras den fortsatta uppföljningen med den gravida kvinnan. Om fostret inte lever avslutas vanligen graviditeten inom några få dagar.

Allvarlig sjukdom eller missbildning hos ett foster väcker en rad frågor om vilka konsekvenser detta kan få för barnet, kvinnan och familjen. Läkare, barnmorska och ultraljudsavdelning kan ge nödvändig information. De kan även förmedla kontakt med intresseorganisationer och eventuellt en familj med funktionshindrat barn. Kvinnan har en lagstadgad rätt till information och ska inte vara rädd för att ställa frågor.

Allvarlig sjukdom eller missbildning hos fostret kan leda till en önskan om att få utföra abort. Abort från och med graviditetsvecka 18 kan utföras efter ansökan hos Socialstyrelsens rättsliga råd. Ansökan skickas till rättsliga rådet som sammanträder varje vecka. Rättsliga rådet beslutar om avbrytande och lämnar omgående beslutet till behandlande läkare.

För att få hjälp i ditt beslut när det gäller erbjudandet om ultraljudsundersökning och de frågor detta väcker, kan du vända dig till den barnmorska eller läkare som du går till för graviditetskontroll, eller den som eventuellt ska utföra undersökningen.

Ultraljudsundersökning i vecka 12

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, genomförde 2006 en litteraturöversikt om tidig fosterdiagnostik. Där drog man slutsatsen att det inte föreligger forskning som dokumenterar några hälsomässiga fördelar med att erbjuda alla gravida rutinmässig ultraljudsundersökning tidigt i graviditeten. Tidigt ultraljud kan dock göra det lättare att upptäcka risken för kromosomavvikelser (till exempel Downs syndrom) och att tidigt påvisa flerbördsgraviditet.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.