Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Lungcancer

Förklaring på ord som är kopplade till lungcancer och lungcancerbehandling

När man får en cancerdiagnos och genomgår behandling kommer man stöta på en hel del nya ord, som man annars kanske inte hade stött på. Här kan du läsa förklaringar på ord som är kopplade till lungcancer och cancerbehandling. 


Publicerad den: 2022-11-28
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

A

Adjuvant behandling

Adjuvant behandling betyder tilläggsbehandling, exempelvis kan man få cytostatika eller strålning efter en operation.

Albumin

Albumin är ett protein som tillverkas i levern. Om levern inte fungerar som den ska kan man avläsa det genom att undersöka halten albumin i plasma. Låga nivåer av albumin betyder att leverfunktionen är nedsatt. Albuminhalten undersöks med hjälp av blodprov och provet kallas för P-Albumin (P:et står för plasma). 

Alopeci

Alopeci betyder håravfall och är exempelvis en vanlig biverkan av cytostatikabehandling. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Anamnes

Anamnes är samma sak som patientens sjukdomshistoria, eller enklare sagt patientens berättelse om varför hen söker vård. 

Anemi

Blodbrist, lågt blodvärde eller anemi betyder att det är för lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin finns inne i de röda blodkropparna och har till uppgift att binda syre. Det innebär att hemoglobinet har den livsviktiga funktionen att transportera syre från lungorna till kroppens celler. Vid anemi är tillgången till syre minskad, vilket kan ge symtom som trötthet, blek hud och snabb andfåddhet vid ansträngning.

Anestesi

Ordet anestesi betyder ”okänslighet” eller ”oförmåga att känna smärta”. Anestesi innebär ofta narkos (då man blir sövd) eller regional anestesi, lokalbedövning.

Annons
Annons

Antikropp

Se immunglobulin. 

 

B

Benign

Benign innebär godartad. En tumör (knöl) som är benign är inte cancer. Motsatsen är malign, elakartad. 

Benmärg

Benmärgen finns inuti de stora benen i kroppen. I benmärgen finns blodstamceller, som kan utvecklas till blodceller såsom röda och vita blodkroppar samt blodplättar.

Benskörhet

Se osteoporos.

Biopsi

Biopsi är ett prov där en bit levande vävnad tas bort och undersöks med hjälp av mikroskop. Vävnadsprovet kan tas med nål, tång eller kniv. Om en person har en tumörer kan man ta ett biopsiprov för att se om det är en godartad (benign) eller elakartad (malign) tumör.

Lungbiopsi är ett vävnadsprov från lungan.

Blodbrist

Se anemi.

Bronkit

Bronkit betyder inflammation i de stora luftrören (luftrören = bronkerna).

Bronkoskopi

Bronkoskopi är en undersökning av lungorna där man använder sig av en en tunn, mjuk slang med en kamera. Slangen förs ner genom näsan eller munnen ner i halsen och lungorna. Bronkoskopi ingår vid utredningen av lungcancer.

 

C

Cellgifter

Se cytostatika.

Cellhämmande medel

Se cytostatika.

Central venkateter, CVK

Central venkateter, CVK, är en tunn slang som förs in i ett av kroppens stora blodkärl på halsen eller under nyckelbenet. CVK används bland annat för att kunna ge läkemedel, blod eller näring direkt i blodet. Man kan också använda det för att ta blodprover. Vissa cancerläkemedel retar kärlväggen och kan då endast ges i större kärl som är mindre känsliga. 

Cytogenetisk analys

Cytogenetisk analys innebär analys av kromosomerna i cancerceller.

Cytologi

Cytologi är ett medicinskt specialområde inom patologin (läran om sjukdomar) där man studerar och diagnostiserar processer på cellnivå. Man analyserar och undersöker exempel celler hos tumörer.

Cytostatika

Cytostatika, som också kallas för cellgift eller cellhämmande medel, är läkemedel som dödar celler genom att de hindra cellerna från att dela sig. Vid behandling med cytostatika påverkas även friska celler, vilket ger biverkningar som följd. Cytostatika kan ges både som dropp och tabletter. 

 

D

Datortomografi (DT) 

Datortomografi är en typ av röntgen som kan ge detaljerade bilder av kroppens organ. Vid undersökningen används ofta kontrastmedel som patienten antingen dricker eller får via en spruta. Kontrastmedel gör att röntgen kan ge en ännu tydligare bild av kroppens strukturer. 

Datortomografi kan också kallas för DT, skiktröntgen eller CT (computed tomography). 

Differentieringsgrad

Att sätta en differentieringsgrad på en cancertumör betyder att man klassificerar cancern i olika grad, beroende på hur mycket tumören skiljer sig från den friska ursprungsvävnaden. En låg siffra betyder att tumören skiljer sig mycket från ursprungsvävnaden och en högre siffra betyder att den skiljer sig mindre eller lite. Högt differentierade tumörer har oftare ett långsammare förlopp och bättre prognos än tumörer med låg differentieringsgrad. 

Dyspné 

Dyspné betyder andnöd eller andfåddhet. Det är ett symtom som är vanligt vid lungsjukdom, men kan även vara tecken på andra tillstånd som exempelvis anemi eller hjärtsjukdom. 

Dränage

Dränage är en tunn slang som används för att leda bort vätska från sår, böld eller hålighet, det kan exempelvis användas efter en operation.

 

E

Ektomi

Ektomi betyder att man tar bort ett organ eller en del av ett organ, exempelvis 

betyder pulmektomi att man avlägsnar en lunga. Se även orden lobektomi och pulmektomi. 

Endobronkiellt ultraljud, EBUS 

Endobronkiellt ultraljud eller EBUS, är en typ av bronkoskopi där man också använder ultraljud. När man undersöker luftrör och lungor med en slang som har en kamera kallas instrumentet bronkoskop. Vid vanlig bronkoskopi är inte alla förändringar synliga för ögat via bronkoskopet, därför kan man använda sig av EBUS där man också kan undersöka med ultraljud. På så sätt kan man ta vävnadsprover på förändringar och lymfkörtlar som man annars skulle ha svårt att se.  

Esofagit

Esofagit betyder inflammation i matstrupen. Esofagit kan uppkomma under pågående strålbehandling och kan ibland, förutom smärta, medföra dysfagi (svårighet att svälja) och nutritionsproblem (ätsvårigheter och ofrivillig viktnedgång). 

 

F

Fatigue

Fatigue är en djup trötthet som drabbar många person med cancer och personer med flera andra typer av sjukdomar. Fatigue beskrivs som en extrem trötthet och utmattning som kan komma trots att man sovit bra och skött om sig väl. 

FEV-mätning

FEV är förkortning för forcerad expiratorisk volym, vilket betyder en utandning där man använder all kraft för att få ut luften (expiratorisk  = utandning). FEV  mäts under en begränsad tid:. 

FEV1 = volym av utandad luft vid forcerad expiratorisk (utandning) under den första sekunden1 sekund 

FEV6 = f 

FISH 

En FISH-analys (fluorescense in situ hybridisering) är en molekylär cytogenetisk analys där man kan upptäcka små förändringar på DNA-nivå. Analysen kan göras på både material från blod- och benmärg.

 

G

 

H

Hemoptys

Hemoptys betyder upphostning av blod. Hemoptys kan exempelvis vara symtom på lungcancer eller tuberkulos. Det kan även förekomma vid blodproppar i lungan (lungembolism) och vid infektioner i luftrören. Läs mer om blodiga upphostningar här.

Hyperkalcemi

När kalciumnivån i blodet är för högt kallas det för hyperkalcemi. Hyperkalcemi vid lungcancer kan bero på osteolytiska (bennedbrytande) skelettmetastaser (dottertumörer i skelettet). 

Cancercellerna kan också producera ett PTH-liknande hormon (paratyreoideahormonrelaterad peptid, som förkortas PTHrP) samt cytokiner som kan orsaka benförlust. Läs mer om hyperkalcemi här.

I

Immunglobulin (antikropp)

Immunglobuliner, antikroppar, är proteiner som kan neutralisera sjukdomsbringande inkräktare som exempelvis olika virus, svamp och bakterier. Antikroppar kan också delta i bekämpningen av felprogrammerade celler, såsom cancerceller. 

I vissa cancerbehandlingar använder man sig också av antikroppar som är ”omprogrammerade” eller ”omgjorda” så att de ska kunna hjälpa till att behandla bort cancercellerna.  

Immunterapi 

Immunterapi är behandling med läkemedel som aktiverar kroppens immunförsvar så att det angriper cancerceller och får dem att slutar att växa. Immunterapi ges ofta som komplement till annan cancerbehandling, exempelvis cytostatika (cellgift) och operation.

Intravenös 

Intravenös innebär att man får läkemedel, näring eller annan vätska genom att det ges direkt i ett blodkärl, med en injektionspruta eller dropp (infusion). 

 

J

 

K

Klonal

Ordet klonal betyder klon. Klonala celler innebär att cellerna är identiska, de är kloner som härstammar från en och samma cell. 

Kontaktsjuksköterska

När patienten påbörjar en lungcancerutredning ska patienten tilldelas en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan ska sedan ha det övergripande ansvaret för patienten och patientens närstående genom hela vårdkedjan. Läs mer om kontaktsjuksköterskans roll här.

 

L

Latenstid

Latenstid den tid en sjukdom finns oupptäckt på grund av att den ännu inte ger symtom.

Leukopeni

Leukopeni innebär att man har brist på vita blodkroppar (leukocyter). Blodet består av blodplasma, röda och vita blodkroppar samt blodplättar. Vita blodkroppar ingår i kroppens immunförsvar. 

Lob

En lob är en del av ett organ. En lunglob är en del av en lunga med eget luftrör och egna blodkärl. Höger lunga har tre lober och vänster lunga två. Loberna i lungorna är skilda från varandra genom smala fåror.

Lobektomi

Lobektomi är en operation där man tar bort en lob av ett organ, exempelvis en lunglob. Om man har en tumör som enbart växer i en lunglob, räcker det oftast att operera bort den delen av lungan. Växer tumören i mer än en lob kan hela lungan opereras bort. Det kallas då pulmektomi.

Lungbiopsi

Lungbiopsi är ett vävnadsprov från lungan. Läs mer under ordet biopsi.

Lungfunktionstest

Under ett lungfunktionstest undersöker man hur bra lungorna fungerar. Det gör man med hjälp av olika typer av undersökningar, exempelvis spirometri, PEF-mätning eller FEV-mätning. Läs mer under orden spirometri, PEF-mätning eller FEV-mätning. 

Lungpunktion

Vid en lungpunktion för läkaren in en nål genom bröstväggen in i lungan och tar ut celler eller vävnad för mikroskopisk undersökning. 

Lågt blodvärde

Se anemi

 

M

Magnetisk resonanstomografi (MR eller MRT) 

Magnetisk resonanstomografi (MR), kallas även för magnetkamera, magnetröntgen eller MRT. MR kan ta bilder av nästan alla organ och gör det med hjälp av ett magnetfält och radiovågor. Ingen röntgenstrålning används vid MR. 

Magnetkamera 

Se magnetisk resonanstomografi (MR)

Magnetröntgen

Se magnetisk resonanstomografi (MR)

Malign

Malign betyder elakartad. Ordet används framför allt om tumörer för att beskriva att det sker en onormalt snabb celldelning, vilket gör att tumören växer. Motsatsen är benign, godartad.

Mediastinoskopi

Mediastinum är utrymmet mellan lungorna där exempelvis luftstrupen, matstrupen, hjärtat, stora blodkärlen och lymfkörtlar finns. Med ett rörformat instrument som kallas mediastinoskop kan man ta sig ned till mediastinum för att ta ett prov (biopsi) från förändring i en persons mediastinum. Undersökningen kallas mediastinoskopi.

Metastas

En metastas eller flera metastaser är så kallade dottertumörer, tumörer som bildats efter att ursprungstumören spridit sig.

Mutation

En mutation är en förändring i cellens arvsmassa eller DNA. Många mutationer har inga negativa konsekvens för cellens funktion, men vissa mutationer kan göra att en cell inte fungerar som den ska. Exempelvis kan ett fel, en mutation, göra så att cellen delar sig ohämmat eller att den inte dör som de normalt ska göra. Cellerna har då utvecklats till cancerceller. 

Multidisciplinär konferens, MDK

Multidisciplinär konferens, MDK, är ett möten där läkare inom olika områden träffas, diskuterar och tar fram förslag på bästa behandling. Annan vårdpersonal kan också medverka, exempelvis en kontaktsjuksköterska.

 

N

Neuropati

Neuropati betyder nervsjukdom, som kan göra att man känner domningar, stickningar, svullnad, smärta och/eller känselbortfall i exempelvis händer, fötter, fingrar och tår. Detta kan också kallas för perifer neuropati. Om man har känselrubbningar på flera ställen i kroppen kallas det polyneuropati. En neuropati kan också presentera sig som svaghet i kroppens muskler (motorisk påverkan) eller genom förändrad funktion av icke frivilliga processer i kroppen såsom svettning, tarmrörelser eller svårigheter att tömma urinblåsan (autonom påverkan). 

Vissa läkemedel som används vid behandling av cancer kan ge neuropati, exempelvis vissa cytostatikabehandlingar. Upplever man symtom på neuropati ska man ta upp det med sin kontaktsjuksköterska eller läkare. 

Neutropeni

Neutropeni betyder brist på neutrofila granulocyter. (peni = brist, neutropeni = neutrofila granulocyter). Neutrofila granulocyter bildas i benmärgen och är en typ av vit blodkropp. Det är en av de vanligaste vita blodkropparna som finns i människors blod. De har bland annat som uppgift att skydda oss mot främmande mikroorganismer såsom bakterier.

Njursvikt

Njursvikt innebär att njurarnas funktion är försämrad. Njurarnas förmåga att rena blodet från restprodukter och avlägsna överflödigt vatten är nedsatt.   

NSAID

NSAID är förkortning på non-steroidal antiinflammatory drugs, vilket på svenska översätts det till icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. NSAID är en grupp läkemedel som verkar inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande. Dessa läkemedel kan innehålla verksamma ämnen som ibuprofen, naproxen, nabumeton och acetylsalicylsyra.

Ny medicinsk bedömning / second opinion 

Om man har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada kan man begära att få en så kallad ny medicinsk bedömning. Det betyder att en annan läkare än den som man redan har, kan undersöker en och göra en bedömning gällande ens fortsatta vård och behandling. Läs mer här!

 

O

Osteoporos

Osteoporos är ett annat ord för benskörhet, vilket innebär att skelettet blivit svagare och att man lättare kan drabbas av benbrott.  

Opioider 

Opioider är ett samlingsnamn på substanser med morfinliknande effekt. Läkemedlen är receptbelagda och används bland annat vid behandling av svår smärta. Opioider är beroendeframkallande läkemedel men behövs ofta inom cancervården eftersom annan smärtbehandling är ineffektiv.

 

P

Palliativ vård 

Palliativ vård innebär behandling och omvårdnad som syftar till lindra och förebygga sjukdomssymtom samt förbättra livskvaliteten hos en person som är sjuk med en sjukdom som inte går att bota. Ibland kan palliativ vård också bidra till att förlänga livet.

PEF-mätning

PEF (peak flow) är ett mått på det maximala utandningsflödet, vilket mäts i liter per minut. När man gör mätningen används en så kallad peak-flowmätare (PEF-mätare). 

PET-kameraundersökning, PET-DT eller PET-CT

PET-kameraundersökning, PET-DT eller PET-CT är en röntgenundersökning där man kan se detaljerade bilder av kroppens organ. Undersökningen görs med hjälp av en radioaktiv substans som sprutas in i blodomloppet. Substansen samlas ofta på platser där omsättningen av substansen är stor, såsom tumörer. Detta gör att det är möjligt att se områden med ansamling av substansen som kan tala för en tumörsjukdom.

Perifer neuropati 

Se neuropati.

Pleura 

Pleura är samma sak som lungsäck. En lungsäck är en tunn säck som omsluter varje lunga och fortsätter på insidan av bröstkorgen. I vanliga fall finns det nästan inget avstånd mellan lungsäcken på lungornas sida och bröstkorgens insida förutom lite vätska som gör att lungan kan expandera och glida fritt mot bröstkorgens vägg.

Pleuravätska 

Pleuravätska betyder att det är vätska i lungsäcken, mellan lungan och bröstkorgen. Det finns många orsaker till att lungsäcken fylls med vätska, bland annat infektioner, hjärtsvikt och vissa cancerformer, såsom lungcancer. Symtom på pleuravätska är exempelvis andfåddhet och hosta.

Pleurodes 

Pleurodes är en behandlingmetod som går ut på att man ”löder samman” eller ”klistrar ihop” lungsäcksbladen. Vid denna behandling orsakar man med flit en kraftig inflammation i lungsäcken med syfte att förstöra utrymmet mellan lungan och bröstkorgen, där vätska annars kan samlas och påverka lungans funktion. Pleurodes kan göras om en person haft återkommande problem med pleuravätska. 

PICC-line

En PICC-line (perifert inlagd central venkateter) används till att ge läkemedel, blodtransfusioner, vätska eller näring direkt i blodet.  En PICC-line är en tunn, mjuk slang (kateter) som förs in i ett blodkärl i överarmen för att läggas in i ett av kroppens större blodkärl. Tack vare katetern behöver patienten inte bli stucken i armen eller på händerna. En PICC-line kan användas under en lång period, upp till flera månader.

Pneumonit 

Pneumonit innebär lunginflammation som uppstått på annat sätt än genom infektion.

Exempelvis kan det uppstå som följd av strålbehandling, cytostatika (cellhämmare) och inflammationer som orsakas av att man andats in irriterande ämnen.

Polyneuropati 

Se neuropati.

Precisionsmedicin

Precisionsmedicin innebär att behandlingen och vården är skräddarsydd efter en persons förutsättningar och behov. Exempelvis kan behandling väljas utifrån vilka specifika egenskaper tumörcellerna har hos en patient, vilket kan skilja sig från patient till patient.  

Pulmektomi

Pulmektomi är en operation där man tar tar bort en hel lunga. Om cancer växer i mer än en lob opereras hela lungan bort.  Om man har en tumör som enbart växer i en lunglob, räcker det oftast att operera bort den lungloben. Då kallas det för lobektomi.

 

 

S

 

Spirometri

Spirometri är en typ av undersökning där man tittar på lungornas funktion och som mäter två olika egenskaper hos lungorna/lutfvägarna: luftmängden (volymen) som andas in/ut

och luftens flödeshastighet (flow). Apparaten man använder för mätningarna kallas spirometer. 

Standardiserat vårdförlopp, SVF

Ett standardiserat vårdförlopp är ett arbetssätt inom cancervården. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp är att minska onödig väntetid och oro för patienterna och deras närstående. SVF kan jämföras med ett standardiserat schema som kan göra olika steg i cancervården och behandlingen smidigare och tydligare. Olika cancersjukdomar har olika standardiserade vårdförlopp med uppgifter om vilka utredningar och behandlingar som ska göras och i vilken ordning. 

 

T

TNM, klassificeringssystem för stadium

TNM är ett internationellt klassificeringssystem som används för att bedöma i vilket stadium cancern är i. 

Bokstaven T står för tumör. T i kombination med siffrorna 1 till 4, berättar hur stor och/eller hur utbredd den ursprungliga tumören är. 

 • TX = Primärtumören kan inte bedömas. 

 • T0 = Ingen uppenbar primärtumör.

 • T1 = Tumör som är mindre än 2 cm. 

 • T2 = Tumör som är mellan 2 och 5 cm. 

 • T3 = Tumör som är över 5 cm. 

 • T4 = Primärtumören har vuxit in i intilliggande organ och vävnader.

Bokstaven N står för node, vilket anger om det finns cancerceller i lymfkörtlarna. 

 • NX = Lymfkörtlar kan inte bedömas. 

 • N0 = Inga cancerceller har hittats i lymfkörtlarna. 

 • N1–3 = Cancerceller har hittats i en eller flera lymfkörtlar. 

Bokstaven M står för metastaser, spridning med dottertumörer. 

 • M0 = Inga bevis på metastaser.

 • MX = Metastaser kan inte bedömas. 

 • M1 = Primärtumören har bildat metastaser som har spridit sig till andra organ eller vävnader.

Trombocytopeni 

Trombocytopeni betyder lågt värde av blodplättar (blodplättsbrist). Blodet består av blodplasma, röda och vita blodkroppar samt blodplättar (trombocyter) och blodplättarna är först och främst viktiga för att reglera blodets förmåga att levra sig.

V

Venös tromboembolism (VTE) 

Venös tromboembolism innebär blodproppar i kroppens djupa vensystem. Vissa svåra sjukdomar (som cancersjukdomar) kan medföra ökad risk för VTE. 

Vårdprogram

Ett vårdprogram är riktlinjer som anger hur patienter med en viss sjukdom ska vårdas och behandlas på bästa sätt. Vårdprogrammen bygger på forskning och den senaste kunskapen inom hälso- och sjukvården. Klicka här för att komma till det nationella vårdprogrammet för lungcancer.

 

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

  Källor

 • Cancercentrum, Nationell Min vårdplan utredning av misstänkt cancer - https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/okand-primartumor/min-vardplan/
 • Cancercentrum, nationella vårdprogrammet för lungcancer


  - https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/lunga-och-lungsack/vardprogram/nationellt-vardprogram-lungcancer.pdf
 • Cancercentrum, nationell Min vårdplan, lungcancer: - https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/lunga-och-lungsack/min-vardplan/
 • Nationalencyklopedin - Ne.se
 • Medibas, Spirometri - https://medibas.se/handboken/undersokningar/patientinformation/ovriga-undersokningar/spirometri
 • Vårdhandboken, Pef-mätning - https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/luftvagar/andningsvard/pef-matning/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons