Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Tal- och språkstörningar hos barn

Tal- och språkstörningar omfattar problem relaterade till kommunikation.


Uppdaterad den: 2013-02-28

Annons

Vad är tal- och språkstörningar hos barn?

En lång rad orsaker kan ligga bakom dessa problem hos barn, och problemets art kan också variera. Det kan gälla en försenad språkutveckling – barnet kanske börjar tala senare än normalt – eller så kan det vara en nedsatt förmåga att uttala språkljud, nedsatt förmåga att förstå eller använda språk. Problemet kan också vara knutet till oralmotorik, kontroll av de muskler och anatomi som vi använder för att forma ljud.

En procent av alla femåringar har omfattande språkstörningar, samtidigt som 5 % av femåringarna har medelsvåra språkstörningar (försenad språklig utveckling). Det finns stora individuella skillnader i barns språkutveckling, men om följande normala språkutveckling inte nås bör barnet undersökas för att reda ut om det finns en bakomliggande orsak:

Annons
Annons

Normal språkutveckling

 • Två månader:
  • Språkdifferentieringen börjar redan vid födseln och jollrandet är därför specifikt för varje språkgrupp
 • Tolv månader:
  • Barnet imiterar de första talljuden på ett förståeligt sätt. Runt ett års ålder brukar barn yttra sina första ord
 • 18 månader:
  • Uttryck och tvåordsmeningar används ("pappa kom")
 • Två år:
  • Subjekt och verb används tillsammans. Behärskar 100 – 250 ord och kan använda meningar med 3 ord ("mamma äta mat")
 • 2½ år:
  • Det förväntas att föräldrarna förstår barnet
 • Tre år:
  • Ordförrådet har ökats till 900 ord och artikulationen är ofta god för de flesta ljud (kan vara bristande för r, s, sje och tje)
 • 3½ år:
  • Barnet behärskar tankar, språk, abstraktion och orsakssammanhang ("hon får kaka för hon är hungrig")
 • Fyra år:
  • Barnet använder meningar med minst fem till sex ord och 90 % av talet ska vara begripligt
 • Två till fem år:
  • Många små barn mellan två och fem år upprepar småord i en mening. Detta är ett normalt fenomen och ska inte uppfattas som stamning

Orsak

Det finns ett stort antal bakomliggande orsaker till tal- och språksvårigheter hos barn. Flera olika faktorer bidrar ofta till de språkliga svårigheterna. I många fall är orsaken inte känd men studier visar att ärftlighet är vanligt.Orsaker till störningen kan även vara nedsatt hörsel, neurologiska sjukdomar, hjärnskador eller att barnet har haft en infektion i hjärnan eller hjärnhinnan, allvarliga inlärningssvårigheter eller utvecklingsstörning, neuropsykiatriska sjukdomar (som autism), fysiska handikapp som läpp-käk-gomspalt (LKG) och skador på stämbanden.

Nedsatt förmåga att uttala ord korrekt är ofta knutna till anatomisk avvikelse eller neurologisk skada. Det kan röra sig om ett kort tungband som hindrar en normal rörlighet av tungan. Andra möjliga orsaker är läpp- och/eller gomspalt, onormala förhållanden i munnen, svalget, strupen eller stämband (ses bland annat vid Pierre-Robins syndrom där barnet har för liten underkäke). Cerebral pares och förlamning kan också orsaka problem med korrekt uttal av ord. Artikulationssvårigheter kan även bero på verbal dyspraxi, neuromotoriska svårigheter med planering och sekvensering av talrörelser.

Försenad språkutveckling kan ha många orsaker. Oftast är en försenad språkutveckling utvecklingsmässig – barnet mognar lite senare än andra utan att det finns någon egentlig orsak och utan vidare komplikationer för barnet. Men även ärftliga komponenter är vanliga. Ärftliga komponenter, inlärningsproblem, enskilda neuropsykiatriska sjukdomar (autism, ADHD) psykisk sjukdom (schizofreni)och bristande omsorg eller svåra upplevelser under uppväxten kan ge en försenad språkutveckling. Hos barn med grav språkstörning finns nästan alltid komorbiditet med andra utvecklingsavvikelser. Även dövhet och en del medfödda orsaker (störd ämnesomsättning och Klinefelters syndrom) kan ge försenad språkutveckling.

Annons
Annons

Hur utreds tal- och språkstörning?

Läkaren kommer att fråga om det fanns några problem under graviditet eller födsel och om barnets språkliga stimulans (omsorgsstatus). Läkaren kommer sedan att undersöka barnet noga med avsikt på förändringar eller onormala förhållanden i öron-, näs- och halsregionen som kan ligga bakom tal- eller språkstörningen. Nerverna och musklerna som styr talmusklerna testas också.

Vanligen remitteras barnet via barnhälsovårdens screeningprogram till logoped som utreder och behandlar tal- och språksvårigheter. I utredningen ingår bedömning, produktion och förståelse av fonologi, lexikal förståelse, grammatik, pragmatik och oralmotorik. Utredning kan även kompletteras med psykologiska tester som läkare, psykiatriker eller psykolog använder för att skapa en bild av om barnet har någon form av psykisk utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk påverkan.

Hur behandlar man tal- och språksvårigheter?

Om en specifik faktor ligger bakom problemet kan denna behandlas där så är möjligt. Tillstånd som epilepsi, ADHD ("hyperaktivitet") kan behandlas med läkemedel, men inte själva tal- och språkstörningen.

Om strukturella fel i barnets talorgan ligger bakom talstörningarna kan detta i vissa fall avhjälpas med kirurgi. Ett exempel är för kort tungband som enkelt kan opereras (tungbandet klipps av), och läpp-käk-gomspalt (LKG) som opereras för att uppnå slutning av spalten och optimal talutveckling.

Man kan också få hjälp med att handskas med språkproblemen i sig själv. Logoped behandlar och ger stöd vid alla typer av tal- och språksvårigheter. Tidig intervention rekommenderas med mål att förbättra kommunikationen för att minimera eventuella beteendeproblem, stärka självförtroende och främja lek- och samspel och förebygga och behandla tal-, språk- och lässvårigheter. Tal-/specialpedagog ger behandling och stöd i skolan. Insats och nära samarbete med föräldrarna är ofta avgörande. För barn med grav språkstörning rekommenderas språkförskola och språkskola.

Prognos

Människan har lättast att lära sig språk och tal före fem till sju års ålder. Uttal inläres lättast före tonåren. Det är därför viktigt att eventuella problem som ligger bakom tal- och språkproblemen upptäcks och att behandling och hjälp ges så tidigt som möjligt. Barn med språkstörning utvecklas språkligt långsammare och problemen kan ändra karaktär under uppväxten. Dålig kommunikationsförmåga kan lätt leda till ytterligare inlärningssvårigheter, social isolering och i värsta fall psykiskt lidande.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons