Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Sexuella övergrepp mot barn


Uppdaterad den: 2012-10-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är sexuella övergrepp mot barn?

Sexuella övergrepp mot barn är förhållanden där beroende, utvecklingsmässigt omogna barn eller ungdomar påtvingas sexuella handlingar som de inte förstår hela vidden av. Eftersom barn och unga inte förstår den sexuella situationen fullständigt, kan de inte ge sitt samtycke till aktiviteten utifrån erfarenhet och kunskap. Övergreppen kränker sociala tabun förknippade med familjerollerna.

Incest innebär sexuella interaktioner mellan biologiskt besläktade personer, antingen i nedstigande led (olika generationer) eller mellan syskon.

Juridisk definition

 • Våldtäkt mot barn:
  • Att ha samlag, eller att genomföra annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, med ett barn under 15 år
  • Detsamma gäller om barnet har fyllt 15 men inte 18 år och:
   • Är avkomling till gärningsmannen (incest)
   • Står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen
   • Om gärningsmannen ska svara för barnets vård och tillsyn på grund av en myndighets beslut
  • Vaginalt, oralt eller analt samlag, eller inträngning med fingrar eller föremål
 • Sexuellt utnyttjande av barn:
  • När handlingen betraktas som mindre allvarlig än våldtäkt mot barn rubriceras det som sexuellt utnyttjande av barn
 • Sexuellt övergrepp mot barn:
  • Fysisk kontakt mellan barnet och förövaren. Inkluderar som regel vidrörande av barnets könsorgan eller att barnet tvingas stimulera förövaren sexuellt
  • Sexualiserat vidrörande av andra kroppsdelar, till exempel brösten
 • Sexuellt ofredande:
  • Att sexuellt flyktigt beröra ett barn under 15 år eller att förmå barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd
  • Att blotta sig för någon på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars, genom ord eller agerande ofreda en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet
  • Det kan röra sig om flyktig beröring, blottning, visande av pornografi, verbala sexuella närmanden eller att tvinga ett barn att vara närvarande vid sexuella handlingar mellan andra
Annons
Annons

Sexuella övergrepp inom familjen

Sexuella övergrepp inom familjen inkluderar sexuella förhållanden som är incestuösa (mellan familjemedlemmar som enligt lagen inte får gifta sig med varandra) men även icke-incestuösa förhållanden mellan barnet och andra medlemmar av familjens hushåll.Alltså ingår övergrepp begångna av biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar, styvföräldrar, äldre syskon, andra släktingar i hemmet, inneboende samt vänner till familjen.

Det finns kulturella variationer när det gäller hur ofta barn ser sina föräldrar nakna, upp till vilken ålder de tvättas av föräldrarna, får ligga i samma säng som föräldrarna och hur gamla de är när de får ha ett eget privatliv. En handling räknas som ett övergrepp när minst en av följande punkter uppfyllts:

 • Den vuxnes och barnets könsorgan har varit i kontakt med varandra.
 • Barnets bröst eller könsorgan har vidrörts i vilket sammanhang som helst, utöver kulturellt accepterat badning av ett litet barn.
 • Barnet har övertalats att vidröra den vuxnes bröst/könsorgan.
 • Barnet har utsatts för medveten blottning av den vuxnes bröst eller könsorgan i andra sammanhang än av en tillfällighet vid bad eller påklädning.
 • Barnet har avsiktligt övertalats att visa bröst eller genitalier i andra sammanhang än av en tillfällighet vid bad eller påklädning.
 • Det har förekommit någon som helst annan form av fysisk kontakt eller blottning mellan den vuxne och barnet, som har lett till att den ene eller den andra otvivelaktigt har blivit sexuellt upphetsad. Det är irrelevant om barnet frivilligt har deltagit i de sexuella handlingarna.

Sexuella övergrepp utanför familjen

Epidemiologiska data tyder på att sexuella episoder som involverar barn är en mycket vanlig händelse, så vanlig att det är troligt att de flesta mindre episoder har liten psykologisk betydelse.Det finns inga säkra fakta om vilka slags händelser som troligen är skadliga.Men det kan antas att graden av psykiska risker till stor del beror på hur målinriktat det personliga (sexuella) intrånget är.Detsamma gäller övergrepp kopplade till åldersskillnad, auktoritet eller personliga/yrkesmässiga relationer och i hur stor grad det förekommer fysiskt tvång eller trauma.

Sexuella händelser ses som övergrepp om den andra personen är väsentligt äldre än barnet, och/eller om den sexuella händelsen uppstår på grund av den andre personens ställning eller status, eller om barnet medverkade mot sin vilja. Dessutom krävs att ett av följande kriterier är uppfyllt:

 • Barnets bröst eller könsorgan vidrördes, eller att försök till att vidröra dem gjordes.
 • Den andra personens bröst eller könsorgan vidrördes, eller försök till att vidröra dem gjordes.
 • Den andra personen visade upp sina könsorgan och försökte antingen få barnet att röra vid dem eller få närkontakt med barnet (blottning av könsorgan på avstånd eller blottning som inte är särskilt riktat mot barnet räknas inte).
 • Den andra personen försökte att klä av barnet (eller att få barnet att klä av sig) under omständigheter där detta var socialt oacceptabelt.
 • Den andra personen lockade eller försökte att locka barnet till att komma med (in i en bil eller till en annan plats) under omständigheter som innebar psykologiskt hot.
Annons
Annons

Förekomst

Från en rad svenska undersökningar vet vi att bland 18-åriga ungdomar har ungefär 25 % av flickorna och 7 % av pojkarna någon gång utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten. I dessa studier hade 10–13 % av flickorna och 3–6 % av pojkarna utsatts för penetrerande sexuella övergrepp. Uppskattningarna av frekvensen varierar med definitionen på övergrepp, vilken myndighetsålder för sexuella handlingar som används (16 eller 18 år) och om definitionen kräver åldersskillnad mellan offer och förövare (ofta används 4–5 år).

Internationella studier som enbart omfattar sexuella övergrepp med vidrörande av könsorgan och med en sexuell myndighetsålder på 16 år visar på en förekomst för kvinnor på 21 % och män på 6 %.

Befolkningsstudier fastslår att blottning och beröring/vidrörande av könsorgan är vanligast, följt av petting och olika former av inträngning. Barn som fångas upp inom vården har ofta varit utsatta för grövre övergrepp (inträngning, våldtäkt). Pojkar utsätts oftare för petting och analt samlag än flickor.

Rapporteringen av sexuella övergrepp till polisen har ökat kontinuerligt under de senaste 30 åren, huvudsakligen som en följd av en ökad observans och anmälningsbenägenhet.

Orsak

Sjukdomsmekanismer

Sexuella övergrepp sker på barn i alla åldergrupper, men barn i åldern åtta till tolv år är mest utsatta. Förövarna är oftast män. Kvinnor är inblandade i ungefär 5 % av övergreppen på barn (främst övergrepp på pojkar). Förövarna är i de flesta fall en person som barnet känner sedan tidigare (övergrepp utan beröring räknas inte in):

 • 6–32 % av de sexuella övergreppen mot barn under 18 år begås av familjemedlemmar.
 • 30–70 % av övergreppen begås av familjens vänner eller bekanta.
 • 15–30 % begås av främmande förövare.

Flickor är mer utsatta för övergrepp av familjemedlemmar, medan pojkar är mer utsatta för övergrepp av främmande. Övergrepp av personer utanför familjen är oftare engångshändelser, övergrepp inom familjen upprepas ofta.

I befolkningsstudier har det inte hittats något samband mellan hushållsinkomst och förekomst av sexuella övergrepp. Bland rapporterade fall (socialtjänsten med flera) förekommer sexuella övergrepp oftare i lägre samhällsklasser (kanske för att denna grupp har mer kontakt med vårdsystemet på grund av andra förhållanden).

Riskfaktorer

 • Barn med föräldrar, syskon eller far-/morföräldrar som utnyttjats sexuellt.
 • Barn med styvföräldrar.
 • Barn till kvinnor som misshandlas i sin parrelation.
 • Barn som utsätts för misshandel och bristande omsorg i hemmet.
 • Barn som tidigare har utnyttjats sexuellt. Barn med sexualiserat beteende.
 • Barn som är öppna i sin kontakt med främmande vuxna.
 • Barn med fysiskt eller psykiskt funktionshinder.
 • Barn som är socialt isolerade.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Läkaren kan få kännedom om övergrepp på olika sätt

 • Barnet berättar om övergreppet för ett annat barn, en av föräldrarna eller en annan vuxen som det litar på (lärare, sjuksyster) och den vuxne kontaktar läkaren.
 • Beteendeförändringar hos barnet gör att vårdnadshavare eller skolpersonal reagerar.
 • Kroppslig sjukdom förekommer sällan (till exempel veneriska sjukdomar), men vid symtom från urinvägarna (urinvägsinfektioner, inkontinens) utan synbar orsak är det aktuellt för läkaren att misstänka övergrepp.
 • Graviditet hos mycket unga.

Läkaren försöker att sammanfatta informationen

 • Barnets egen berättelse efter enkla, inledande frågor.
 • Information från vårdnadshavaren och andra personer med kunskap om övergrepp, eventuella känslomässiga reaktioner och psykiska symtom.
 • Eventuella egna observationer av barnet (symtom, beteende) och situationen kring barnet (familjeinformation).

Fynd vid läkarundersökning

 • Undersökningen bör utföras av läkare med specialistkompetens inom området.
 • Det finns en betydlig variation i symtombilden.
 • De flesta symtomen är ospecifika.
 • Sexualiserat beteende är det mest specifika symtomet, inklusive sexuell lek, tal, samspel och teckningar. Bland de yngsta barnen är sexuella övergrepp den vanligaste orsaken till opassande sexuellt beteende.

Ospecifika symtom

 • Skuldkänslor/upplevelse av att vara ansvarig för det som hänt (drabbar främst äldre barn).
 • Känsla av makt-/hjälplöshet.
 • Upplevelse av förlust (vid till exempel fosterhemsplacering eller om modern hjälper förövaren).
 • Isolering, ensamhetskänslor.
 • Bristande tillit till andra, alternativt okritiskt fastklamrande vid andra.

Psykiska symtom

 • Depression:
  • Ilska
  • Oro inför framtiden
  • Dålig självkänsla, särskilt i förhållande till den egna kroppen och i förhållande till jämnåriga
  • Kroppsliga besvär som sömnproblem, dålig aptit, trötthet, oro för sin hälsa
 • Ångest:
  • Kroppsliga besvär, sömnproblem och mardrömmar om nätterna
  • Fobier, det vill säga ogrundad rädsla för särskilda objekt eller situationer
  • Kroppsliga smärtor, särskilt i magen, huvudet, musklerna och underlivet
  • Tvångspräglade symtom, som överdriven renlighet
 • Posttraumatiskt stressyndrom:
  • Innebär symtom som återupplevande av händelsen/händelserna, undvikande av situationer och platser som kan påminna om händelsen/händelserna och förhöjd aktivering (går på helspänn hela tiden)

Beteendeförändringar:

 • Aggressivt beteende (vanligast hos pojkar).
 • Självmordstankar och självmordshandlingar (vanligast hos flickor).
 • Självskadebeteende.
 • Allmänna beteendeproblem som rastlöshet, olydnad, mobbning av andra, irritabilitet och sexualiserat beteende
 • Prostitution, missbruk.
 • Problem att som vuxen få ett normalt sexualliv.

Fysiska fynd

 • De flesta övergrepp lämnar inga spår, och en negativ fysisk undersökning utesluter inte att sexuella övergrepp har förekommit.
 • Helst ska undersökningen göras så snart som möjligt efter övergreppet. Då är det lättare att upptäcka skador, hitta hår, sperma och blåmärken.
 • Säkra fysiska fynd:
  • Sperma
  • Könssjukdomar (gonorré, klamydia)
 • Mer ospecifika fynd:
  • Rodnad, svullnad kring slidöppningen, ömhet, smärta
  • Flytning, blödning från slidan
  • Hudförändringar i skrevet, klåda
  • Sprickor, sår, andra skador runt könsorganen eller ändtarmsöppningen eller i/runt munnen
  • Märken/skador efter fysiskt våld på övriga kroppen

Andra undersökningar

Kroppslig undersökning görs av barnläkare med specialistkompetens på området. Utredning av övergrepp kan motivera att psykolog eller psykiater kopplas in.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Behandling

Vad är behandlingens syfte?

Behandlingen ska ge barnet och dess primära vårdnadshavare stöd och omsorg, samt säkra att barnet inte utsätts för ytterligare övergrepp (eventuellt med hjälp av socialtjänsten). Dessutom är det viktigt att kartlägga behandlingsbehov.

Stödgrupper för ungdomar och vuxna finns på olika ställen i landet och kan vara till hjälp för många, som eventuellt komplement till professionell behandling.

Läkemedelsbehandling är endast aktuellt vid psykisk sjukdom.

Andra terapiformer som kan vara aktuella är:

 • Individuell terapi (för offret).
 • Gruppterapi.
 • Familjeterapi.
 • Arbete med socialt nätverk.
 • Samarbete mellan flera yrkesgrupper.

Som förebyggande behandling ges stöd och hjälp till barnet under utredningsprocessen och under de påfrestningar som följer därav. Detta kan förebygga utvecklingen av psykisk sjukdom.

Påfrestningar som kan följa i kölvattnet av utredningar om övergrepp är:

 • Negativa reaktioner från omgivningen.
 • Bristande stöd från primär vårdnadshavare som inte varit involverade i övergreppet.
 • Den juridiska processen, inklusive polisförhör och rättsprocess.
 • Separation från familjen/uppgörelse med familjen.

Prognos

Tillståndets förlopp

Det är svårt att avgöra vilka psykiska symtom som beror på sexuella övergrepp, särskilt om barnet har upplevt andra svåra omständigheter (bristande omsorg, fysisk misshandel) eller har en psykisk sjukdom som beror på andra förhållanden. Förloppet och konsekvenserna varierar från individ till individ.

Symtom och skadeverkningar beror på en rad faktorer

 • Barnets ålder då övergreppen började (yngre barn kan få allvarligare skador, men fynden är inte entydiga).
 • Om övergreppet framtvingats genom hot eller våld.
 • Övergreppets natur, frekvens och varaktighet (upprepade övergrepp och allvarliga övergrepp med inträngning ger allvarligare följder).
 • Vilken känslomässig anknytning barnet har till förövaren.
 • Barnets psykiska hälsa och utvecklingsnivå.
 • Stöd från föräldrar/vårdnadshavare som inte är inblandade i övergreppen.
 • Familjens känslomässiga klimat.
 • Barnets strategier för att bemästra situationen.

Prognos

 • Under barndomstiden: en femtedel till två tredjedelar av de barn som utsätts för sexuella övergrepp får tydliga psykiska problem.
 • Som vuxna: Sexuella övergrepp under barndomen ger en två till fyra gånger förhöjd risk för psykiska problem och anpassningssvårigheter i vuxen ålder.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons