Fakta | Barn

Kikhosta

Kikhosta är en mycket allvarlig sjukdom om den drabbar barn under ett år. Lyckligtvis har det blivit en ganska sällsynt sjukdom tack vare effektiv vaccinering. Hostan är mycket jobbig, såväl för barnet som drabbas som för dess föräldrar.

Uppdaterad den: 2012-08-01
Uppdaterare: Göran Günther, överläkare, specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annons

Så smittar kikhosta

Kikhosta orsakas av en bakterie (Bordetella pertussis) och räknas som den mest smittosamma bakterieinfektion som finns i Sverige. Om ett barn i en syskonskara har fått sjukdomen, kommer i nio fall av tio även syskonen att smittas om de inte tidigare har haft sjukdomen eller blivit vaccinerade. Detta gäller också spädbarn som inte skyddas av ett tillfälligt infektionsförsvar från modern.

Detta är också orsaken till att man vaccinerar barnen tidigt. Det bör också vara en allmän regel att förkylda och hostiga barn hålls långt borta från ovaccinerade barn och av samma orsak nekas att gå in på BB-avdelningar.

Infektionen överförs via droppsmitta. Om man befinner sig i samma rum som en person med kikhosta, kan man räkna med att bli smittad, om man inte tidigare haft sjukdomen eller är vaccinerad. Även om immuniteten ska vara livslång, försvinner motståndskraften mot sjukdomen med åren. Man kan därmed riskera att drabbas av en lindrigare form av kikhosta senare i livet. Vid långdragen hosta hos en vuxen ska man tänka på kikhosta och ta ett odlingsprov.

Annons
Annons

Symtom på kikhosta

Inkubationstiden, den tid som går från det att man blivit smittad tills sjukdomen bryter ut, varierar från 5 till 15 dagar. Men den kan också vara längre.

Sjukdomen börjar med ett par veckors lättare förkylning med en lätt hosta. Sedan följer den typiska hostan. Den visar sig som upprepade hoststötar tills lungorna har tömts på luft och följs av en djup inandning som, när luften passerar strupen, framkallar ett kippande och kiknande ljud. Detta har gett sjukdomen dess namn.

Barnet hostar upp ett segt slem och anfallet resulterar ofta i kräkningar. I de flesta fall har barnet inte feber.

Annons
Annons

Hostan är mycket jobbig, såväl för barnet som drabbas som för dess föräldrar, som känner sig hjälplösa. Hostanfallen kan komma 10-20 gånger och kanske ända upp till 30-40 gånger per dygn. Det är först efter sex till åtta veckor man ser säkra tecken på att anfallen går tillbaka. I hela perioden från den första nysningen i förkylningsstadiet fram till sex veckor efter det att hostan brutit ut kan barnet smitta. Det är alltså en mycket lång smittoperiod jämfört med de andra barnsjukdomarna.

Diagnos och undersökning

Om det finns en misstanke om kikhosta kan läkaren ta ett prov med en vaddpinne i nässvalget och sända provet för bakterieodling. Svaret fås inom fem dagar. Numera finns också snabbtest tillgängligt.

Behandling av kikhosta

I de flesta fall kräver kikhostan ingen behandling. Spädbarn och barn som har andra sjukdomar, till exempel astma, behöver övervakas. Detta sker bäst på sjukhus. Effekten av antibiotikabehandling är osäker på hostan, men antibiotika används ändå som behandling i vissa fall för att minska smittrisken.

Det är lika viktigt att se till att smittan inte sprider sig, och särskilt att skydda de allra minsta barnen. På en förskola med små barn skall man tänka extra mycket på detta. Om det finns barn med kikhosta på en förskola, får inte andra barn under ett år vistas där, med mindre än att de själva har haft kikhosta eller har blivit vaccinerade mot detta två gånger med fyra veckors mellanrum. Om barnet är över ett år får de gärna vara där, även om de inte har haft kikhosta eller blivit vaccinerade. Föräldrarna måste informeras om smittorisken. Sjuka barn får inte tas emot på ett daghem.

Barnen får inte återkomma till förskolan förrän sex veckor efter det att det sista barnet börjat hosta, såvida de inte blivit vaccinerade på det sätt som beskrivits tidigare. Barn och personal som drabbats av kikhosta skall skickas hem tills de inte längre utgör en smittorisk.

Om det förekommer kikhosta hemma hos barn eller personal skall ingen åtgärd vidtas.

Barn vaccineras vid 3 månaders, 5 månaders och 12 månaders ålder. Efter de två första vaccinationerna är barnet skyddat till nästan 100 procent. Det rekommenderas att alla barn vaccineras mot kikhosta.

Prognos och komplikationer av kikhosta

Utöver att kikhosteanfallen är mycket obehagliga kan det uppstå komplikationer. Först och främst i lungorna (bronkit eller lunginflammation), men också öroninflammation. Dessa orsakas av andra bakterier, som lättare angriper kroppen när dess försvar är nedsatt. Om barnet drabbas av komplikationer kan det få feber. Det är viktigt att vara uppmärksam på att sjukdomen då kan ändra karaktär. Om komplikationer har tillstött sätts ofta behandling med antibiotika in.


Annons
Annons
Annons