Fakta | Barn

Förebygga allergier hos spädbarn?

Det förekommer många råd om hur man ska undvika allergier. Men det är inte alltid lätt att veta vad man ska tro på.

Uppdaterad den: 2012-10-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allergiska sjukdomar är ett utbrett problem. Därför är det naturligt att leta efter möjliga orsaker till allergiska sjukdomar och att vidta åtgärder för att förebygga sådana sjukdomar eller hindra att en allergisk sjukdom som redan uppstått blir värre. Man har länge trott att allergiförebyggande åtgärder under graviditeten och det första levnadsåret kan minska risken för att ett barn utvecklar allergi.

Inga säkra förebyggande åtgärder

Allergiska sjukdomar som hösnuva, atopiskt eksem, astma och matallergier kan vara mycket plågsamma och sänker livskvaliteten för såväl barnet som familjen. En del av dessa besvär kan bli livslånga.

Symtomen på en allergisk sjukdom förändras med åldern. Personer med en allergisk sjukdom har ökad risk att få fler allergier/symtom senare. Barn med atopiskt eksem och/eller matallergi har stor risk att senare få astma eller hösnuva. Barn med allergisk hösnuva har större risk att få astma i ungdomsåren. Senare i livet behöver symtomen inte längre ha någon relation till den specifika allergin. Man kan alltså mista sin allergi, men bevara symtomen.

Annons
Annons

Det har gjorts mycket forskning på effekten av att undvika möjliga allergiframkallande ämnen under graviditeten, samt att senarelägga introduktionen av sådana ämnen hos spädbarn. Slutsatsen av dessa studier är att sådana åtgärder inte har någon effekt. Tvärtom har man sett att sen introduktion av sådana livsmedel kan öka risken för att utveckla allergi eller intolerans. För ett tiotal år sedan försökte man i Sverige skjuta upp introduktionen av bland annat vete i hopp om att minska förekomsten av celiaki och matintolerans. Detta försök stoppades då det uppdagades att det istället leddes till en ökning av celiaki och matallergi.

Det finns inte heller några bevis för att modersmjölk förebygger allergi.

Varför är det så svårt att förebygga?

Barn med föräldrar och/eller syskon som är allergiska sägs ha en atopisk disposition, det vill säga en ökad risk att utveckla allergier. Det är särskilt för dessa barn och de barn som redan har utvecklat allergi, som man har trott att förebyggande behandling är viktig.

Annons
Annons

Men det som är svårt med allergi är att de åtgärder som kan förebygga varierar från allergen till allergen. Ett råd kan hjälpa för ett allergen, men det är inte säkert att det gäller för andra allergener.

Kosthållningsåtgärder

Svenska experter tror inte längre att amning kan förebygga allergi hos barnet. Man har också frångått rekommendationen att introducera fast föda senare. Tvärtom rekommenderar experterna att barnet bör introduceras till så många nya livsmedel som möjligt medan modern fortfarande ammar.

Därför rekommenderas det inte längre att vänta tills barnet är över ett år med att ge smakportioner som till exempel innehåller fisk eller ägg. Om modern inte ammar bör man dock fortfarande välja modersmjölksersättning i stället för komjölk fram till tio månaders ålder. Inte nödvändigtvis i ett försök att förebygga allergi, utan för att modersmjölkersättning är framställd för att vara så näringsrik och lik modersmjölken som möjligt.

Miljöåtgärder

Många olika miljöfaktorer kan påverka risken för att utveckla en allergisk sjukdom. Man har påvisat ett klart samband mellan exponering för husdammskvalster eller katt och utveckling av överkänslighet (sensibilisering), samt mellan sensibilisering och senare utveckling av sjukdom – särskilt bland allergidisponerade barn. Preliminära resultat från studier tyder på att minskad nivå av husdammskvalster ger minskad risk för astmasymtom under det första levnadsåret. Men även här finns studier som visar att tidig exponering för djur minskar risken för utveckling av djurallergi.

Exponering för tobaksrök ger ökad risk för luftvägssymtom i form av infektioner, återkommande episoder med astmatisk bronkit, ihållande astma och nedsatt lungfunktion. Det finns dock få belägg för att exponering för tobaksrök medför ökad risk för allergisk sensibilisering. Barn bör inte utsättas för tobaksrök, särskilt inte i spädbarnsperioden (första levnadsåret) eller i fosterstadiet.

Andra faktorer

Man misstänker att den mikrobiella tarmfloran (bakterierna i tarmen) påverkar eventuell utvecklingen av allergisk sjukdom, men det finns ännu inga bevis på ett orsakssamband. Studier kan tyda på att tillskott av probiotika till spädbarn i högriskgrupper kan ge minskad förekomst av lindrig atopisk eksem, men man har inte sett någon effekt på förekomsten av allergi eller andra positiva långsiktiga effekter. Lågt intag av fisk, omega 3-fettsyror, högt intag av natrium eller otillräckligt intag av antioxidanter har föreslagits påverka utveckling av luftvägssymtom och astma – men det råder brist på resultat från bra vetenskapliga studier.

Vissa menar att en viktig orsak till ökningen av allergier är att barn överbeskyddas. De fråntas möjligheten att utveckla ett friskt immunsystem eftersom de utsätts alltför lite för allergiframkallande faktorer. Denna hygienteori hävdar att exponering för infektionssjukdomar, allergener och så vidare skyddar mot utveckling av allergisk sjukdom. Viss forskning tycks ge stöd åt denna teori, men det sista ordet är ännu inte sagt.

Förebyggande åtgärder hos barn som har utvecklat allergi

Hos barn som redan har en allergisk sjukdom kan tidigt insatt, effektiv behandling leda till symtomfrihet, lägre medicinförbrukning, högre livskvalitet och större chans att hindra att tillståndet förvärras och att andra allergier och symtom utvecklas.

Eliminering av allergener

Hos barn med matallergi, allergisk astma och hösnuva är minskad exponering för det/de allergiframkallande ämnena (allergener) som barnet reagerar på en logisk del av behandlingen. Förutsättningen är att allergenet kan identifieras och avlägsnas, eller att en betydlig minskning av exponeringen är möjlig. Det gäller särskilt för livsmedel, husdammskvalster och pälsdjur.

Eliminering av irritanter

Inomhusmiljön, särskilt exponering för tobaksrök, spelar en avgörande roll för luftvägssymtom hos barn. Exponering för tobaksrök ökar besvären från luftvägarna, ger en sämre prognos och ökar behovet av medicin. Tobaksrök verkar vara en av de mest betydelsefulla utlösande orsakerna till astmasymtom, som är möjlig att förebygga.

Allergivaccination

Allergivaccination, hyposensibiliserande behandling, har visat sig vara en effektiv behandling för patienter med hösnuva eller allergisk astma där besvären beror på husdammskvalster, gräspollen, björkpollen och katt. Allergivaccination verkar dessutom kunna minska risken för att utveckla astma hos barn med hösnuva och pollenallergi.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons