Fakta | Barn

För tidig pubertet


Uppdaterad den: 2012-11-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är för tidig pubertet?

Det är inte alltid så lätt att fastställa att för tidig pubertet föreligger. Dagens allmänna välstånd gör dessutom att puberteten numera inträder något tidigare än hos de äldre generationerna.

Hos flickor definieras för tidig pubertet som begynnande brösttillväxt före åtta års ålder eller menstruation (menarche) före nio års ålder. Hos pojkar är förstorade testiklar före nio års ålder definitionen som används. I några fall har skelettåldern ökat med mer än ett år i förhållande till den egentliga åldern, eventuellt att tillväxthastigheten har ökat starkt eller att förhöjda värden av könshormoner kan påvisas.

Tillståndet benämns också pubertas precox. Det skiljs mellan central och perifer typ av för tidig pubertet (se nedan). Den här indelningen är viktig med avseende på utredning, prognos och behandlingsindikationer. Central för tidig pubertet är ett förhållandevis sällsynt tillstånd (1:5 000–1:7 000). Det råder stor överfrekvens hos flickor med en könsfördelning flickor:pojkar på cirka 7:1. I Danmark är förekomsten beräknad till 0,2 % hos flickor och mindre än 0,05 % hos pojkar.

Annons
Annons

Normal pubertet

Puberteten inträder när det överordnade hormoncentret i hjärnan (hypotalamus och hypofysen) aktiveras och startar produktionen av signalhormonet GnRH som stimulerar till produktion och utsöndring av hypofysens LH och FSH vilka i sin tur stimulerar till könshormoner. Begynnande pubertet kännetecknas av bröstutveckling hos flickor och testikeltillväxt hos pojkar.

För tidig pubertet leder till tidig första menstruation och kan leda till minskad slutlängd på grund av tidig tillslutning av skelettets tillväxtzoner. Det har också visats att det leder till sämre psykosocial utveckling.

Vad orsakar för tidig pubertet?

För tidig pubertet delas in i en central och en perifer typ. Den centrala typen är knuten till utsöndring av hormonerna FSH och LH från hjärnan. Den perifera typen har inget samband med utsöndring av FSH/LH från hjärnan.

Annons
Annons

Central typ av för tidig pubertet uppstår i upp till 90 % av fallen hos flickor utan känd orsak. Tillståndet är något vanligare hos barn som har adopterats från utvecklingsländer. Hos pojkar är underliggande sjukdomar mycket vanligare än hos flickor. Sådana sjukdomar kan vara genomgången infektion eller bestrålning av hjärnan, vattenskalle, hjärnmissbildningar eller tumörer i och nära hypotalamus/hypofys. Central typ av för tidig pubertet kan leda till minskad slutlängd, men detta beror också på debutålder och hur snabbt tillståndet utvecklas.

Perifer typ av för tidig pubertet kan bero på tumörer på andra ställen i kroppen som producerar könshormoner. Sådana tumörer finns oftast i äggstockar, testiklar eller binjurar.

Diagnos

Tidig bröstutveckling eller menstruation utgör tecknen på tidig pubertet hos flickor. Tidig tillväxt av penis och pung/testiklar samt tidig pubesbehåring är de typiska tecknen hos pojkar.

Läkaren kommer att vara intresserad av följande upplysningar:

  • Finns tidig pubertet i familjen?
  • Hur snabbt har tillståndet utvecklats?
  • Finns det tecken på annan sjukdom i form av huvudvärk, stort huvud (ökad huvudomkrets), synstörningar, kramper?

Viktiga data är utvecklingen av längd och vikt, särskilt om det finns tecken på accelererad tillväxt. Det brukar vara aktuellt att ta röntgenbilder för att fastställa skelettåldern (röntgenläkaren studerar skelettets utvecking och tillväxtzoner i vänster handled och hand). Skelettåldern kan vara högre än den egentliga åldern. Blodprover som mäter hormonerna FSH, LH, östradiol (flickor) eller testosteron (pojkar) är avgörande för diagnosen.

Vid osäkerhet om tidig pubertet verkligen föreligger görs ett så kallat hormonellt stimuleringstest (GnRH-test). Ibland görs ultraljud av de inre könsorganen hos flickor. Vid central pubertas procox, och i varje fall om flickan är under sju år och pojken är under nio år, görs MR-undersökning av hjärnan med fokusering på hypofys-hypotalamusområdet.

Vilken behandling används?

Hos en del flickor med tidig bröstutveckling går denna tillbaka igen efter några veckor, någon månad och vid hormonundersökning finns inga markant förhöjda nivåer. I dessa fall behövs uppföljning men ingen behandling. Hos pojkar brukar inte en tillbakagång av symtomen ske och behandling krävs oftast.

Därför kan läkaren vara tveksam till om det finns behov av aktiv behandling. Ibland vill läkaren vänta lite innan han eller hon bestämmer sig för att sätta igång behandling. Vid misstanke om tidig pubertet bör barnet hänvisas till specialist på barnsjukdomar. Om en underliggande sjukdom är orsaken till tillståndet måste behandlingen inriktas mot denna.

Om den för tidiga puberteten måste behandlas är detta en uppgift för en specialist. Målet med behandlingen är att säkra tillfredsställande psykosocial utveckling och att försöka förbättra slutlängden (undvika kortvuxenhet). Behandlingen av central för tidig pubertet består i behandling med GnRH-liknande preparat i depotform. De ges antingen som månatliga injektioner eller med implantat varannan eller var tredje månad.

Ibland väljs injektion med tre till fyra veckors intervall. Optimal tidpunkt för att upphöra med behandlingen har inte slutgiltigt klarlagts, men verkar vara omkring nio- till elvaårsåldern. Pubertetsförändringar kommer inom loppet av några månader efter att behandlingen upphör och genomsnittlig tid till första menstruation är 16 månader. Behandlingen hämmar könshormonerna (östrogen respektive testosteron) men eftersom könsbehåringen hos flickor inte beror på östrogen, kommer könsbehåringen inte att påverkas av behandlingen utan kommer att öka successivt, om än i långsam takt.

Behandling av perifer typ av för tidig pubertet inriktas mot underliggande tumörsjukdom.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons