Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Blåsljud på hjärtat hos barn, symtomguide

Blåsljud på hjärtat hos barn kan bero på ett allvarligt medfött fel på hjärtat men många, helt friska barn kan också ha ett blåsljud utan att det finns något fel på hjärtat.


Uppdaterad den: 2023-12-27

Annons

Vad är blåsljud på hjärtat?

Hjärtats anatomi

Hjärtat är en muskel som fungerar som en pump och förser hela kroppen med blod. Det är indelat i fyra hålrum, så kallade "förmak" och "kammare". Det finns två förmak och två hjärtkammare, en av varje på höger sida och en av varje på vänster sida. Förmaken släpper in blod i hjärtkammaren och det är hjärtkammaren som har den största kraften och pumpar ut blodet i kroppen (vänster sida) eller ut i lungkretsloppet (höger sida). Mellan förmaken och kamrarna finns klaffar. Dessa fungerar så att de bara släpper igenom blodet i en riktning och hindrar blodet från att rinna tillbaka.

När man lyssnar på hjärtat med stetoskop hörs två toner (ljud) för varje hjärtslag. Dessa kallas för första och andra hjärttonen. Mellan hjärttonerna är det vanligtvis helt tyst. Första hjärttonen bildas genom att klaffarna mellan hjärtkamrarna och förmaken stängs när hjärtat dras samman. Andra hjärttonen är ljudet när klaffarna till stora kroppspulsådern och lungpulsådern stängs efter att hjärtats sammandragning är klar.

Blåsljud är onormala hjärtljud som uppstår på grund av turbulens och vibrationer samt störningar i blodflödet genom hjärtat. Blåsljud som hörs mellan den första och andra tonen kallas för systoliskt blåsljud och uppstår när hjärtat drar sig samman och blodet pumpas ut i stora kroppspulsådern (aorta) eller lungpulsådern. Blåsljud som hörs efter den andra tonen, det vill säga mellan den andra och den första tonen, kallas för diastoliskt blåsljud och uppstår när blodet från förmaken strömmar in i hjärtkamrarna.

Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Fysiologiskt blåsljud:
  • Uppträder i perioder hos de barn utan att det medför symtom eller besvär, men kan höras i samband med feber eller lågt blodvärde (anemi)
  • Det finns inga anatomiska fel på hjärtat och det fungerar helt normalt

Sällsynta orsaker

 • Förmaksseptumdefekt (ASD):
  • Förmaksseptumdefekt är ett medfött hjärtfel med en defekt, en öppning, mellan de två förmaken i hjärtat vilket leder till att syresatt blod och icke syresatt blod blandas
  • Små defekter ger ofta inga symtom. Större defekter kan leda till nedsatt fysisk kapacitet och orsaka hjärtsvikt. Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat inte klarar av att pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen
  • Vid undersökning kan man höra ett blåsljud på hjärtat. Ett ultraljud av hjärtat, ekokardiografi med doppler, bekräftar diagnosen. Det är en ultraljudsundersökning där man kan mäta flöden i blodkärl
  • Behandlingen av förmaksseptumdefekt är slutning av öppningen, antingen genom en operation eller med kateterteknik. Slutning med kateterteknik innebär att man för en kateter till hjärtat, oftast via ett kärl (ven) i ljumsken, och på så sätt kan man täta öppningen
 • Kammarseptumdefekt (VSD):
  • Kammarseptumdefekt (VSD) är ett medfött hjärtfel som är ett hål i skiljeväggen mellan de två hjärtkamrarna (ventriklarna)
  • VSD är det vanligaste medfödda hjärtfelet och utgör 30–40 % av alla medfödda hjärtfel
  • Små defekter ger ofta inga symtom. Större defekter kan orsaka högt blodtryck i lungorna (pulmonell hypertension) och hjärtsvikt på grund av att hjärtat måste pumpa ut mer blod än vanligt
  • Vid undersökning kan man höra ett blåsljud på hjärtat. Ett ultraljud av hjärtat, ekokardiografi med doppler, bekräftar diagnosen. Det är en ultraljudsundersökning där man kan mäta flöden i blodkärl
  • Behandlingen av förmaksseptumdefekt är slutning av öppningen, antingen genom en operation eller med kateterteknik. Slutning med kateterteknik innebär att man för en kateter till hjärtat, oftast via ett kärl (ven) i ljumsken, och på så sätt kan man täta öppningen
 • Öppen ductus arteriosus (PDA):
  • Öppen ductus arteriosus, även kallat persisterande ductus arteriosus (PDA), är ett av de vanligaste och minst allvarliga medfödda hjärtfelen
  • Risken för PDA ökar vid för tidig födsel, syrebrist eller infektion med röda hund under graviditeten
  • Vid undersökning kan man höra ett blåsljud på hjärtat. Ett ultraljud av hjärtat, ekokardiografi med doppler, bekräftar diagnosen. Det är en ultraljudsundersökning där man kan mäta flöden i blodkärl
  • Om det är liten PDA behövs ingen behandling. Till för tidigt födda barn som behöver behandling mot PDA ges ofta behandling med ett läkemedel, eller också kan blodkärlet stängas genom ett ingrepp som genomförs via en kateter eller med öppen kirurgi
  • Nästan alla barn som föds med persisterande ductus arteriosus, utan andra hjärtfel, har normal livslängd
 • Aortakoarktation, förträngning i aorta:
  • Stora kroppspulsådern, aorta, förser hela kroppen med blod. Om kärlet är för trångt kallas det för aortakoarktation.
  • Om förträngningen är lindrig behöver barnet inte få några symtom alls. Men om förträngningen är kraftig kan små barn få akuta problem med hjärtat
  • Vid lindriga fall har barnet ofta inga symtom alls. Vid svårare fall kan man upptäcka att spädbarnet har blek hud, är lätt irriterat, svettas och har svårt att andas
  • Vid undersökning kan man höra ett blåsljud på hjärtat. Ett ultraljud av hjärtat, ekokardiografi med doppler, bekräftar diagnosen. Det är en ultraljudsundersökning där man kan mäta flöden i blodkärl
  • Kirurgi är den vanligaste behandlingen hos barn
  • Efter en operation är prognosen mycket bättre
 • Fallots tetrad:
  • Fallots tetrad är ett tillstånd där en kombination av fyra olika hjärtfel leder till att en stor del av blodet hindras från att nå lungorna
  • Symtomen kan vara blåaktig färg i huden på läppar och på nagelbädden. Barnet kan andas snabbt och ett blåsljud kan höras vid undersökning av barnet
  • Ett ultraljud av hjärtat, ekokardiografi med doppler, bekräftar diagnosen. Det är en ultraljudsundersökning där man kan mäta flöden i blodkärl
  • Kirurgi är nödvändigt för att korrigera hjärtfelen
  • Efter operation är det viktigt att fortsätta kontrollera hjärtat regelbundet
 • Persisterande truncus arteriosus:
  • Persisterande truncus arteriosus är ett sällsynt, allvarligt medfött hjärtfel
  • Hos barn med persisterande truncus arteriosus sker inte den tidiga delningen mellan kroppspulsådern och lungpulsådern i fosterlivet, och det finns istället ett gemensamt kärl där syrerikt blod och syrefattigt blod blandas
  • Ett blåsljud kan ibland höras med stetoskop när barnet undersöks. Andra symtom kan vara snabb puls, blåaktig färg i huden, snabb andning och att barnet äter dåligt och inte går upp i vikt
  • Behandlingen är en operation där man korrigerar felen
  • Med operation blir de flesta barn bra och lever ett normalt liv
 • Hjärtsäcksinflammation, perikardit:
  • Bröstsmärtor förekommer nästan alltid vid hjärtsäcksinflammation och uppkommer ofta på kort tid
  • Den viktigaste orsaken till akut perikardit är virusinfektioner
  • Ett gnidningsljud kan höras med stetoskop över hjärttrakten
  • Diagnosen baseras på sjukdomshistorien, fynd vid undersökningen och tilläggsundersökningar såsom blodprover, EKG, ultraljud av hjärtat och röntgen av bröstkorgen 
  • Behandlingen består av läkemedel som dämpar inflammation
  • Prognosen är i de allra flesta fall god
 • Infektiös endokardit:
  • Infektiös endokardit är en infektion i hjärtat och är ett sällsynt tillstånd i västvärlden
  • Tillståndet finns både i akut form, med snabbt förlopp, och subakut form där symtomen utvecklas något långsammare
  • Blåsljud på hjärtat kan höras hos många med tillståndet
  • Ett vanligt symtom är feber. Övriga symtom kan vara ospecifika som dålig matlust, viktnedgång, sjukdomskänsla, trötthet, frossa, illamående och nattliga svettningar
  • Infektionen behandlas med antibiotika intravenöst (direkt i blodet) och behandlingstiden är ofta lång, 4–6 veckor

När ska man söka vård?

Många hjärtfel upptäcks redan i samband med rutinundersökning av den gravida och förlossning kan planeras därefter. Hos några barn påvisas blåsljudet och hjärtfelet på förlossningsavdelningen (BB) eller inom vården vid rutinundersökning. Allvarliga hjärtfel upptäcks i de flesta fall redan på BB.

Utredning

Sjukdomshistorien

De flesta barn med blåsljud på hjärtat är hjärtfriska och symtomfria. 

Vanliga frågor

 • Fanns det problem under graviditeten, under förlossningen eller tiden direkt efter födseln?
 • Finns det tecken på hjärtsjukdom:
  • Cyanos? Blir barnet lätt blått om läpparna?
  • Funktionsnedsättning? Orkar barnet lika mycket som jämnåriga? Onormal trötthet?
  • Växer barnet normalt?
 • Barnets allmänna mående, aktivitetsnivå, tillväxt och utveckling?
  • Hos spädbarn med medfödda hjärtfel är amnings-/tillmatningsproblem ofta de första tecknen på hjärtsvikt
  • Spädbarn som utvecklar hjärtsvikt har ett svagt intresse för mat, blir fort trötta under måltiden och andas snabbt när de matas. Även ökad svettningar kan ses
 • Andning:
  • Blir barnet påfallande andfått vid aktivitet?
 • Tidigare medfödd hjärtsjukdom i den närmaste familjen?
 • Har barnets mamma diabetes?
 • Har barnet några andra sjukdomar?

Undersökningar

Vid en hjärtundersökning av ett barn inspekterar man bröstkorgen, känner på bröstet och lyssnar på hjärtat. Ibland mäts blodtrycket. Pulsen i ljumske och arm kontrolleras:

 • Man gör en allmän bedömning av barnet och lägger speciellt vikt vid allmäntillstånd, andning, om barnet är blåfärgat och om det växer och utvecklas normalt
 • Man letar efter tecken på andra missbildningar

Om blåsljud upptäcks på ett barn med pågående infektion med feber, bör barnet kontrolleras när det är infektionsfritt.

Remiss 

Barnet får en remiss för vidare undersökning eller bedömning hos barnläkare eller barnhjärtspecialist om man misstänker att blåsljudet beror på behandlingskrävande hjärtfel. Man undersöker hjärtat med ultraljud där man även kan se hur blodet strömmar genom hjärtat och om det finns några strukturella fel. 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.