Fakta | Matallergi

Födoämnesöverkänslighet

"Överkänslighet mot födoämnen kan uppstå tidigt i livet och kan ge olika symtom. Under spädbarnsåren är mag-tarmsymtom och förvärring av eksem vanligt och hos ungdomar och äldre är munsymtom (orala allergisyndromet) och urtikaria (nässelutslag) vanligare. Den enda behandlingen"" är att försöka undvika den mat som orsakar symtom på överkänslighet."

Uppdaterad den: 2011-08-25
Författare: Helen Rosenlund, leg.dietist och med.dr, Karolinska Institutet, Solna
Uppdaterare: Ulf Bengtsson, docent i allergologi vid Sahlgrenska Akademin

Annons

Överkänslighet är ett övergripande ord för kroppsliga reaktioner mot ämnen i vår miljö som man normalt sett inte reagerar mot. En del människor gör det ändå, och det finns olika orsaker till detta (se nedan).

Alla ogynsamma födoämnesreaktioner delas in i två kategorier:födoämnesallergi och icke-allergisk födoämnesöverkänslighet (tidigare kallat födoämnesintolerans). Klassificeringen av dessa begrepp är mycket omdiskuterad och ibland uppstår förvirring i förståelsen när olika indelningar skiljer sig åt.

Födoämnesallergi - när immunförsvaret reagerar

Allergi är en typ av överkänslighet där reaktionerna är immunologiskt betingade, det vill säga immunförsvaret är inblandat i kroppens reaktion på ämnet. De kan antingen vara IgE-förmedlade, vilket betyder att så kallade IgE-antikroppar är inblandade i reaktionen, eller icke-IgE-förmedlade. De förstnämnda omfattar snabba allergiska reaktioner, som till exempel andnöd efter intag av nötter.

Mekanismerna vid allergi som inte förmedlas av IgE-antikroppar är inte helt klarlagda. Till den här gruppen hör celiaki (glutenintolerans), då tarmluddet försvinner vid intag av gluten (som förekommer naturligt i korn, vete, råg och havre). Nu för tiden går det att köpa glutenfria produkter i de flesta livsmedelsaffärer.

Icke-allergisk födoämnesöverkänslighet

Icke-allergisk födoämnesöverkänslighet kan bero på brist på ett specifikt enzym, som till exempel vid laktosintolerans där saknaden av enzymet laktas ger typiska symtom från mag-tarmkanalen. Det kan också finnas en farmakologisk (det vill säga där olika substanser interagerar i kroppen) orsak till reaktionen, till exempel som när man får migrän av en viss sorts ost som innehåller biogena aminer (till exempel histamin och tyramin). Andra orsaker är överkänslighet mot tillsatser som konserveringsmedel, konsistensgivare och färgämnen. Ospecifik tarmöverkänslighet är en speciell åkomma som ses hos patienter med irriterad tarm (IBS) Begreppet "annan överkänslighet" syftar på icke-allergisk födoämnesöverkänslighet.
Oftast kan man endast spekulera om orsakerna till icke-allergisk födoämnesöverkänslighet eftersom våra utredningsverktyg är bristfälliga.

Annons
Annons

IgE-förmedlad födoämnesallergi

Födoämnesallergi, till skillnad från icke-allergisk födoämnesöverkänslighet, har alltså en immunologisk orsak. Reaktionen sker mellan antigen/allergen och antikroppar eller lymfocyter (en typ av vita blodkroppar). Detta leder till frisättning av olika ämnen (exempelvis histamin) som leder till symtom. Den vanligaste antikroppen är IgE (immunoglobulin E). Andra antikroppar vid allergi är IgA och IgG. En del människor har en ärftlig benägenhet att bilda IgE-antikroppar vilket kallas atopi.

Allergier ökar

Under de senaste årtiondena har antalet personer med allergi ökat, framför allt bland barn. Denna ökning har planat ut i västvärlden och antalet barn med allergisjukdom är nu mer konstant. I många andra delar av världen ses dock en fortsatt ökning av allergisjukdomarna. Orsakerna till detta är fortfarande oklara, men västerländska livsstils- och miljöfaktorer verkar vara av stor betydelse. Den typiska ordningen för hur de allergiska symtomen utvecklas innebär att symtomen uppstår under en speciell tidsperiod av livet, varar i några år, och kan sedan visa en spontan tendens till att försvinna. Exempelvis är eksem mest förekommande under spädbarnsåren, astma mer frekvent diagnostiserad före skolstart och hösnuva vanligast förekommande hos skolbarn. Hos en del finns dock benägenheten att reagera även i vuxen ålder.

Ett stort antal människor anser sig överkänsliga mot födoämnen. I olika studier uppger 15-20 procent av befolkningen någon födoämnesöverkänslighet. Vid noggrant utförda undersökningar har man dock endast kunnat säkerställa överkänslighet hos ett par procent hos vuxna. Hos barn är födoämnesöverkänslgieht vanligare mellan 5-10 procent har någon form av matallergi. I övre tonåren stiger denna siffra upp mot 15 procent.

Födoämnesöverkänslighet

Begreppet födoämnesöverkänslighet innefattar alla onormala reaktioner på mat. Symtomen kommer framför allt från huden eller slemhinnor i ögon, luftvägar och mag-tarmkanalen. Hos svenska barn med födoämnesallergi är det oftast mjölk, nötter, fisk, ägg och soja som leder till en reaktion. Vanliga allergiska symtom kopplade till födoämnen är således eksem, klåda i ögon, mun och svalg, andningssvårigheter och diarr&eacute, gaser, och/eller magknip. I vår del av världen, där björkpollenallergi är mycket vanligt, är födoämnesallergi relaterat till pollenallergi vanlig. Symtom från munhåla och svalg är vanligast och drabbar framför allt tonåringar och unga vuxna. Andelen vuxna med födoämnesallergi är svårt att avgöra.

Vilka ämnen flest människor reagerar på skiljer sig mellan olika länder. Detta beror på att överkänsligheten ofta uppstår mot födoämnen vi utsätts för i stor utsträckning. I Kina, till exempel, är allergi mot ris vanligare, och runt Medelhavet är andelen människor som inte tål oliver större än på andra håll. Vad människor i andra länder reagerar allergiskt på är också beroende av förekommande korsreaktioner mellan luftburna allergen, exempelvis pollen- och födoämnesallergen.

Annons
Annons

Behandling av födoämnesöverkänslighet

Den enda effektiva behandlingen är att helt eliminera det födoämne som man är överkänslig mot. Vid överkänslighet mot många födoämnen bör dietist rådfrågas. Bland de mediciner som dämpar symtomen finns antihistaminpreparat, som finns receptfritt på apoteket. I enstaka fall kan kromoglikat (Lomudal GI) prövas. Hypsosensibilisering (”allergivaccination”) är för närvarande inte ett användbart behandlingsalternativ (även om vaccinering mot björk, hos björkpollenpatienter, ofta leder till förbättring av deras pollenrelaterade födoämnesallergi).


Annons
Annons
Annons