Undersökning | Allergi

Allergitester och diagnostik

Har du eller ditt barn reagerat mot något ämne i miljön och du misstänker att det var någon slags överkänslighetsreaktion? Uppsök i så fall sjukvården för att få detta undersökt.

Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Helen Rosenlund, leg.dietist och med.dr, Karolinska Institutet, Solna

Annons

Läkaren går igenom din eller ditt barns sjukdomshistoria (anamnes) grundligt och förhör sig om symtomen som uppstått och situationen kring detta, närmiljön, ärftlighet, medicinering, eventuella sjukdomar mm. Detta är ett viktigt moment i undersökningen och dina svar väger tungt i fastställandet av en eventuell diagnos.

Allergitest

På flera olika sätt kan man testa om du är allergisk, dvs om ditt immunförsvar reagerar mot ett allergen genom att bilda antikroppar mot det. Vanligt är att kroppen producerar IgE-(Immunoglobulin E) –antikroppar.

Screening-test

Om sjukdomshistorien inte talade för att du skulle vara allergisk eller vad du skulle vara allergisk mot kan ett screening-test uföras. Ett test utförs genom blodprovstagning och visar om du är allergisk mot något av de allra vanligaste allergenen.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Test för screening av luftburna allergen mäter en eventuell allergi mot t ex björk, timotej, gråbo, häst, katt, hund, kvalster och mögel.  

Test för screening av födoämnesallergen tillkommer för barn under 3 år eftersom små barn ofta reagerar mot olika födoämnen. Eventuell känslighet mot t ex mjölk, ägg, fisk, soja och jordnöt brukar man vilja testa.

Allergenspecifika test

Vid pricktest läggs en droppe innehållande allergenet på underarmens insida och sedan perforeras huden försiktigt genom droppen med en lancett (vass spets). Oftast testas en standardpanel av flera ämnen samtidigt. Efter 15 minuter kontrolleras området efter eventuella reaktioner. Om en röd svullnad (kvaddel) bildats på huden indikerar detta att ditt immunförsvar reagerat mot det allergen som droppats där. Kvaddeln ska vara 3 mm eller större i diameter för att reaktionen ska kallas positiv. 

Annons
Annons

Med lapptest kan eventuell kontaktallergi testas. Det går ut på att lappar med olika ämnen fäst på ryggen. Efter c:a 2 dagar plockas lapparna bort och har en reaktion uppstått under någon lapp visar det på allergi mot detta ämne.

Med ett "allergiblodprov" kan specifikt IgE mot olika allegen mätas, t ex katt. I detta sammanhang är RAST, eller ImmunoCap som det numera heter efter att teknologin i testmetoden ändrats, det vanligast förekommandet testet.

Det bästa beviset för att ett visst allergen har betydelse vid en överkänslighetsreaktion är att kunna återupprepa situationen då reaktionen inträffade. Vid provokation tillförs allergenet det organ från vilket symtomen kommit för att försöka utlösa reaktionen på nytt. Provokationer ska bara utföras inom sjukvården.

Diagnostik

Svårigheten med allergidiagnostik är att man kan uppleva symtom vid kontakt med ett visst allergen, trots att det kliniska testet är negativt. Det kan också vara så att testet ger utslag för ett allergen som man inte upplevt någon reaktion i samband med. I dessa fall ska man konsultera den läkare som varit inblandad i testningen och få råd om hur man kan hantera olika situationer där man kan komma i kontakt med allergenet ifråga.