Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som leder till gradvis ökande rörelsesvårigheter, stelhet och skakningar. Sjukdomen har fått sitt namn efter den brittiska läkaren James Parkinson. Han beskrev sjukdomen för första gången år 1817.

Det finns ca 15 000 Parkinson sjuka i Sverige. Sjukdomen ökar med stigande ålder med flest nyinsjuknade mellan 50-70 år. En procent av befolkningen över 50 år har Parkinsons sjukdom. Män och kvinnor drabbas ungefär lika ofta.

Orsaker

Orsaken till Parkinsons sjukdom är i de flesta fall okänd. I en minoritet av patienterna är sjukdomen ärftlig. Vissa gifter och droger kan orsaka sjukdomen. Upprepade slag mot huvudet kan också orsaka sjukdomen vilket boxaren Muhhammed Ali är ett exempel på.

Nervceller i hjärnans basala ganglier som innehåller signalsubstansen dopamin bryts långsamt ned vid Parkinsons sjukdom. Det minskade antalet medför brist på dopamin och ger upphov till sjukdomens karaktäristiska symtom. Upptäckten av denna underliggande sjukdomsmekanism gjordes av Arvid Carlson under 1950-talet vilket gav honom Nobelpriset 2000.

Symtom

Parkinson sjukdom karaktäriseras av förlångsammade rörelser (hypokinesi), stelhet (rigiditet) och skakningar (tremor). Symtomen börjar oftast i en kroppshalva för att gradvis öka och omfatta alla rörelser. Symtomens sammansättning kan variera mellan olika Parkinson sjuka. Det kan vara svårt att klä sig, borsta tänderna, skriva, eller att resa sig upp från sittande. Stegen är ofta korta och hasande med dåliga medrörelser i armarna. Kroppshållningen är böjd, balansen nedsatt och vändningar kan vara svåra. Typiskt är att de ofrivilliga skakningarna är störst i vila och avtar när en viljemässig rörelse görs, exempelvis gripande efter ett föremål. Ansiktsmimiken är ofta nedsatt och rösten monoton. Bristande blodtryckskontroll med svimningstillbud vid uppresning, förstoppnngsbesvär och nedsatt kontroll av urinblåsan förekommer. Ibland uppträder psykiska besvär med depression och ibland även demens.

Diagnos och undersökning

Diagnosen ställs då minst 2 av de 3 typiska symtomen föreligger (förlångsammade rörelser, stelhet och skakningar). En säker diagnos förutsätter också att sjukhistorien och den neurologiska undersökningen utesluter att andra skador i nervsystemet. Ett behandlingsförsök med L-Dopa bekräftar som regel diagnosen.

Parkinsonism, det vill säga Parkinsonliknande symtom, kan orsakas av andra sjukdomar och vissa läkemedelsbehandlingar. Det är viktigt att utesluta att symtomen orsakas av spridda mindre infarkter (”blodproppar”) i hjärnan eller av andra Parkinsonliknande sjukdomar (Parkinson-plus sjukdomar) där andra nervcentra och nervbanor drabbas. Dessa sjukdomar har sämre prognos och svarar sämre på L-Dopa behandling. Neuroleptika är en grupp läkemedel som kan ge upphov till parkinsonism.

Djup depression kan ge Parkinsonliknande symtom med långsamma rörelser med mimikfattigdom. Skakningar (tremor) kan förekomma vid andra sjukdomar (familjär eller essentiell tremor). Tremorn ökar då vid viljemässiga rörelser, ofta kallad aktionstremor, men avtar i vila.

Atypiska symtom, symtomdebut i unga år och bristfällig effekt på behandlingsförsök skall föranleda remiss till neurologspecialist. Mer omfattande utredning genomförs oftast då.

Sjukdomsförlopp och behandling

Parkinsons sjukdom kan inte botas med mediciner. Nedbrytningen av nervceller som producerar dopamin fortsätter sakta. I början brukar effekten av mediciner vara alldeles utmärkt, men cirka 5 till 8 år efter insjuknandet uppträder tecken på behandlingssvikt. Effekten av behandlingen kan variera starkt över dagen med ibland tecken på underbehandling (rörelsefattigdom, stelhet, skakningar) och ibland tecken på överbehandling (överrörlighet). Det är då vanligt att behandlingen ändras med tätare L-Dopa doser respektive tillägg av annan Parkinsonmedicinering. Det finns idag flera nya mediciner som minskar risken till svängningar mellan under- och överrörlighet. Långt framskriden svårare Parkinsonsjukdom kräver allt mer sofistikerade behandlingar. Dessa innefattar kontinuerlig L-Dopa eller apomorfin behandling med en extern pump och elektrisk stimulering av delar av hjärnan via inopererade elektroder.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om Parkinsons sjukdom på NetdoktorPro »
Hitta ICD-10/diagnoskod för Parkinsons sjukdom »